Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie

 • Činnost odboru
 • Oddělení práva Evropské unie
 • Oddělení mezinárodně-smluvní
 • Oddělení politik Evropské unie
 • Oddělení mezinárodní spolupráce
 • Oddělení koordinace zahraniční pomoci

Činnost odboru

Činnost odboru

Ředitel: Mgr. Kateřina Flaigová Vronská
adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
telefon: +420 974 817 272
fax: +420 974 816 869
e-mail: okp@mvcr.cz

Zástupce ředitele odboru: Mgr. Renata Řápková
telefon: +420 974 817 587
fax: +420 974 816 869
e-mail: renata.rapkova@mvcr.cz

Sekretariát: Emilie Nováková
telefon: +420 974 817 272
fax: +420 974 816 869
e-mail: okp@mvcr.cz

Předmětem činnosti odboru mezinárodní spolupráce a EU je:

 • v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar ministerstva, nerozhodne-li ministr vnitra jinak, posuzování návrhů právních předpisů ES/EU a zpracovávání souhrnných stanovisek k nim;
 • zastupování ministerstva ve Výboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně;
 • koordinace a metodické usměrňování činnosti útvarů ministerstva při přípravě a posuzování návrhů právních předpisů ES/EU, zpracovávání těchto návrhů a jejich komplexní posuzování ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva včetně spolupráce s příslušnými orgány ES/EU;
 • posuzování souladu stávajících a připravovaných právních předpisů v působnosti ministerstva s právem ES/EU;
 • příprava a projednávání právních předpisů a odborná pomoc věcně příslušným útvarům ministerstva v těch případech, kdy je předmětem úpravy transpozice práva ES/EU do právního řádu České republiky;
 • uživatelská správa databází Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP) a odborná pomoc věcně příslušným útvarům ministerstva při vyhledávání dokumentů práva ES/EU v těchto databázích;
 • koordinace plnění úkolů v problematice uznávání odborné kvalifikace jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie;
 • koordinace plnění úkolů v problematice technických překážek obchodu;
 • koordinace plnění úkolů v problematice volného pohybu zboží v neharmonizované sféře a zabezpečování funkce resortního zástupce pro projednávání otázek spojených s touto problematikou;
 • koordinace plnění úkolů v problematice volného poskytování služeb a usazování za účelem podnikání a zabezpečování funkce resortního zástupce pro projednávání otázek spojených s touto problematikou a agendou systému SOLVIT;
 • plnění úkolů v problematice zajištění revidovaných překladů právních předpisů ES/EU a revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství a zabezpečování funkce resortního koordinátora pro spolupráci při procesu pořizování a revizí překladů;
 • zabezpečování realizace notifikační povinnosti o vnitrostátních legislativních opatřeních přijatých za účelem implementace unijní a komunitární legislativy vůči příslušným orgánům Evropské unie;
 • zajišťování funkce provozovatele lokálního generického uzlu informačního systému EU Extranet V ČR MV;
 • koordinace a zabezpečování přípravy, sjednávání, vnitrostátního projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv v působnosti ministerstva včetně mezinárodních smluv sjednávaných v rámci Evropské unie;
 • posuzování souladu stávajících i připravovaných právních předpisů v působnosti ministerstva s mezinárodními smlouvami v působnosti ministerstva včetně mezinárodních smluv sjednávaných v rámci Evropské unie;
 • příprava mandátů na jednání Rady EU v působnosti ministerstva a zajišťování podkladů na ostatní jednání ministra vnitra dotýkající se problematiky Evropské unie;
 • koordinace a monitoring postupu ministerstva při jednáních Výboru stálých zástupců (COREPER) a ostatních pracovních orgánů Evropské unie;
 • koordinace postupu ministerstva v rámci Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro Evropskou unii na pracovní unii;
 • zajišťování funkce sekretariátu Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra pro Evropskou unii;
 • koordinace vnějších vztahů Evropské unie v působnosti ministerstva;
 • koordinace činnosti ministerstva související s členstvím České republiky v Salcburském fóru;
 • vedení databáze zástupců ministerstva v pracovních orgánech Evropské unie včetně koordinace zajišťování tlumočení v těchto orgánech;
 • koordinace plnění ostatních úkolů vyplývajících pro ministerstvo z členství České republiky v Evropské unii v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar ministerstva;
 • zajišťování funkce kontaktního bodu pro uzavřené projekty programů finanční pomoci Evropské unie v rámci ministerstva a policie.
   

Odkazy:

  

Oddělení práva Evropské unie

Oddělení práva Evropské unie

vedoucí oddělení: Mgr. Lenka Filipová
telefon: +420 974 817 276
fax: +420 974 816 869
e-mail: lenka.filipova@mvcr.cz

 • připravuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary návrhy právních předpisů ES/EU,
 • posuzuje v rámci ministerstva ve spolupráci s věcně příslušnými útvary návrhy právních předpisů, jakož i jiné materiály legislativní povahy předkládané orgány EU,
 • garantuje položku slučitelnosti návrhů zákonů předkládaných ministerstvem s právem ES/EU, jeho stanovisko ve věcech slučitelnosti návrhů právních předpisů s právem ES/EU je pro útvary ministerstva a policie závazné,
 • podílí se na přípravě a projednávání návrhů právních předpisů v oblasti publikace právních předpisů,
 • získává pro právně komparativní účely důležité právní předpisy ES a EU a národní právní předpisy zemí EU, případně další dokumenty s mezinárodním prvkem,
 • zabezpečuje a koordinuje překlady právních předpisů ES/EU,
 • zabezpečuje funkci resortního koordinátora překladů právních předpisů EU/ES v gesci ministerstva vůči Úřadu vlády,
 • zpracovává problematiku aproximace práva,
 • v případě potřeby zajišťuje překlady relevantních národních právních předpisů zemí EU,
 • vede a doplňuje evidenci a dokumentaci právních aktů ES/EU,
 • systematicky sleduje legislativu a legislativní změny práva ES/EU v oborech týkajících se působnosti ministerstva a informuje o těchto změnách věcné příslušné útvary,
 • vyžaduje od zahraničních partnerů stanoviska a konzultace k připravovaným právním předpisům v gesci ministerstva,
 • účastní se práce meziresortní pracovní skupiny pro aproximaci práva při Úřadu vlády,
 • zabezpečuje účast zástupců ministerstva v resortních a meziresortních skupinách ve věci sbližování s právem ES/EU,
 • vede a aktualizuje za ministerstvo informační systém aproximace práva (dále jen ISAP),
 • garantuje soulad resortního legislativního plánu a databáze ISAPu,
 • účastní se jednání, na nichž jsou projednávány otázky práva ES/EU nebo otázky kompatibility vnitrostátní legislativy s právem ES/EU,
 • participuje na zahraničních služebních stycích souvisejících s otázkami sbližování vnitrostátního právního řádu s právem ES/EU,
 • účastní se jednání pracovních skupin a výborů EU a Rady Evropy, jejichž činnost se dotýká gescí ministerstva,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.

  

Oddělení mezinárodně-smluvní

Oddělení mezinárodně-smluvní

vedoucí oddělení: Mgr. Renata Řápková
telefon: +420 974 817 587
fax: +420 974 816 803
e-mail: smlouvy@mvcr.cz

 • zodpovídá za dodržování Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 v rámci ministerstva,
 • zpracovává přehled mezinárodních smluv ve smyslu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva na příslušný kalendářní rok a zpracovává vyhodnocení provádění těchto mezinárodních smluv,
 • vede evidenci mezinárodních smluv v rozsahu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva,
 • koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv v rozsahu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva,
 • koordinuje a zabezpečuje přípravu, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv sjednávaných Evropským společenstvím či Radou Evropské unie v působnosti ministerstva,
 • zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva k materiálům jiných ústředních správních úřadů týkajících se mezinárodních smluv ve smyslu zvláštního předpisu, jakož i mezinárodních smluv sjednávaných Evropským společenstvím či Radou Evropské unie,
 • zodpovídá za přípravu interních aktů řízení upravujících oblast sjednávání mezinárodních smluv,
 • podílí se na přípravě smluv, jejichž jedna smluvní strana není subjektem mezinárodního práva (diagonální smlouvy).

  

Oddělení politik Evropské unie

Oddělení politik Evropské unie

vedoucí oddělení: JUDr. Ondřej Koutek, Ph.D.
telefon: +420 974 817 575
fax: +420 974 816 802
e-mail: koutek@mvcr.cz

 • příprava mandátů na jednání Rady EU v působnosti ministerstva a zajišťování podkladů na ostatní jednání ministra vnitra dotýkající se problematiky Evropské unie;
 • koordinace a monitoring postupu ministerstva při jednáních Výboru stálých zástupců (COREPER) a ostatních pracovních orgánů Evropské unie;
 • koordinace postupu ministerstva v rámci Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni;
 • zajišťování funkce sekretariátu Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra pro Evropskou unii;
 • koordinace vnějších vztahů Evropské unie v působnosti ministerstva;
 • koordinace činnosti ministerstva související s členstvím České republiky v Salcburském fóru;
 • vedení databáze zástupců ministerstva v pracovních orgánech Evropské unie včetně koordinace zajišťování tlumočení v těchto orgánech;
 • koordinace plnění ostatních úkolů vyplývajících pro ministerstvo z členství České republiky v Evropské unii v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar ministerstva;
 • zajišťování funkce kontaktního bodu pro uzavřené projekty programů finanční pomoci Evropské unie v rámci ministerstva a policie.

  

Oddělení mezinárodní spolupráce

 Oddělení mezinárodní spolupráce

vedoucí oddělení: Mgr. Pavel Suchánek
adresa: Jindřišská 34, Praha 1
telefon: +420 974 818 656
fax: +420 974  818 841
e-mail: pavel.suchanek@mvcr.cz

  

Oddělení koordinace zahraniční pomoci

Oddělení koordinace zahraniční pomoci

vedoucí oddělení: Mgr. Daniela Příborská
telefon: +420 974 817 274
fax: +420 974 816 869
e-mail: daniela.priborska@mvcr.cz

 • koordinuje plnění úkolů ministerstva v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce,
 • spravuje rozpočet a realizaci aktivit v rámci Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce,
 • plní úkoly při vysílání policistů k výkonu služby v zahraničí,
 • koordinuje vysílání státních zaměstnanců k výkonu služby v zahraničí, poskytuje metodickou a organizační podporu vysílajícím odborům,
 • plní úkoly vyplývající z činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky spadající do věcné působnosti odboru,
 • zastupuje Ministerstvo vnitra na jednáních členských států Strategie Evropské unie pro Podunají a koordinuje plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, které z členství České republiky v této Strategii vyplývají.

  

vytisknout  e-mailem