Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu

Personální ředitelka: Mgr. Martina Postupová

Sekretariát útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu:
Olga Kantůrková
tel.: 974 818 269
email: olga.kanturkova@mvcr.cz
email: statnisluzba@mvcr.cz

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu se člení na:

 • oddělení strategie státní služby;
 • oddělení analytické a projektu Národního plánu obnovy;
 • oddělení organizační a provozní.
   

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho působností v oblasti státní služby a přípravy návrhů právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů, a to zejména v oblastech
  • koordinace, přípravy a realizace projektů a činností souvisejících s agendou státní služby a zvýšením efektivity jejího výkonu;
  • realizace činností vedoucích ke změně a posílení kompetencí úředníků a zvýšení atraktivity státní služby;
  • správy služebních vztahů, pracovněprávních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu a státních tajemníků.
 • tvorbu koncepce rozvoje státní služby a poskytování metodické podpory služebním úřadům a připravuje, vytváří a aktualizuje strategii státní služby v České republice;
 • koordinaci přípravy aktivit sekce pro státní službu v souladu s naplňováním strategického cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů;
 • nastavování systému udržitelného rozvoje sekce pro státní službu prostřednictvím vnitřní i vnější komunikace;
 • provádění administrativního a organizačního zabezpečování výběrových řízení na obsazení volných služebních míst v sekci pro státní službu a úkony potřebné k obsazení volných pracovních míst v sekci pro státní službu;
 • právní podporu sekce pro státní službu;
 • koordinaci a zpracovávání souhrnných stanovisek a připomínek za sekci pro státní službu k návrhům nelegislativních materiálů;
 • provozní agendy související s chodem sekce pro státní službu, zejména v oblastech správy svěřeného majetku a rozpočtu;
 • plnění úkolů spojených s funkcí ředitele areálu a vedoucího bezpečnostní ochrany areálu;
 • zastupování České republiky a realizaci mezinárodní spolupráce v oblasti agendy státní služby a plnění úkolů vyplývajících z dokumentů orgánů a institucí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací, zejména Evropského institutu veřejné správy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
 • přípravu podkladů pro rozhodování personálního ředitele sekce pro státní službu jako služebního orgánu a přípravu podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako služebního orgánu;
 • přípravu podkladů k návrhu systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za útvary zařazené v sekci pro státní službu;
 • zpracovávání analytických podkladů pro přípravu koncepčních materiálů v oblasti státní služby a koordinuje provádění statistických zjišťování v oblasti státní služby;
 • podporu a metodicky usměrňuje řízení kvality ve služebních úřadech a obdobné systémy a procesy;
 • koordinaci zabezpečování výkonu ochrany utajovaných informací v sekci pro státní službu;
 • přípravu návrhů právních a služebních předpisů v oblasti vysílání státních zaměstnanců do zahraničí;
 • koordinaci vysílání státních zaměstnanců na mezinárodní stáže a vzdělávání realizované zejména College of Europe, v rámci programu Erasmus pro veřejnou správu, Programu profesionálních stáží pro národní experty nebo YLP (japonský vládní program vzdělávání mladých zaměstnanců působících ve veřejné správě);
 • zabezpečení realizace zahraničních styků v sekci pro státní službu;
 • zastupování ministerstva v koordinační skupině ke Strategii podpory Čechů v institucích Evropské unie a podílí se na tvorbě a realizaci úkolů vyplývajících z tohoto strategického dokumentu, které se týkají oblasti státní služby;
 • vykonávání role věcného správce aplikace pro realizaci úřednické zkoušky (eZkouška);
 • přípravu a realizaci projektu rozvoje státní služby financovaný z Národního plánu obnovy.
   

Útvar personálního ředitele sekce pro státní službu v rámci stanoveného předmětu činnosti se dále podílí na:

 • výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • tvorbě výroční zprávy o státní službě;
 • tvorbě koncepcí souvisejících se státní službou;
 • přípravě vzdělávacích programů určených zejména pro představené.

  

vytisknout  e-mailem