Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KODI

 

Název projektu:
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy

EU - ESF-OPZ

Informace o projektu

Identifikace projektu

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983

Popis projektu:
Otevřená data se pro řadu institucí veřejné správy stala běžným způsobem poskytování informací. Vyplynula řada nových praktických problémů, které je nutno z pozice MV ČR koordinovaně řešit a koordinovaně podpořit pracovníky VS ČR, kteří v oblasti otevřených dat pracují. Především je nutno zajistit rozvoj Portálu otevřených dat a jeho součásti Národního katalogu otevřených dat z pohledu vývoje mezinárodních standardů a potřeb poskytovatelů otevřených dat. V souvislosti s potřebou zajistit soustavné zvyšování kvality a garancí otevřených dat napříč veřejnou správou po technické, procesní i legislativně-právní stránce je nutné definovat tzv. Veřejný datový fond, ve kterém budou poskytována pouze kvalitní a garantovaná otevřená data. Je nutné popsat jeho architekturu, vytvořit pravidla pro publikaci dat v něm a podpořit instituce VS ČR při jejich zavádění. I nadále je nutné zajistit vzdělávání a podporu jednotlivých institucí pro zajištění publikace jejich dat v podobě otevřených dat.

Realizace projektu od: 1. 9. 2019
Realizace projektu do: 31. 5. 2023

Cíle projektu

Název cíle projektu 01: Zvýšení počtu orgánů veřejné moci poskytujících otevřená data

Popis cíle projektu:
Základním prostředkem pro zvýšení počtu orgánů veřejné moci poskytujících otevřená data je legislativa. Proto budou navrženy aktualizace legislativy upravující oblast otevřených dat. Budou navrženy novelizace Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data. Vedle obecného předpisu v podobě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bude analyzována i další legislativa hrající roli v kontextu otevřených dat. Zejména jde o zvláštní předpisy upravující právo na informace ve specifických oblastech, jako je zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, nebo další předpisy upravující informační systémy veřejné správy. Bude docházet ke konzultacím s dotčenými věcnými gestory a bude navržena novelizace relevantních předpisů pro pevnější legislativní ukotvení otevřených dat. Do doby předpokládaného běhu projektu bude připadat i doba na implementaci novely evropské PSI směrnice (2003/98/ES) v podobě tzv. Open Data směrnice. Budou proto vypracovány analýzy a navrhovány takové legislativní úpravy, aby česká právní úprava poskytování otevřených dat a opětovného užití informací veřejného sektoru byla s touto novelou v souladu. Otevřená data však nejsou pouze prostředkem pro výměnu informací mezi veřejnou správou a veřejností, ale také mezi jednotlivými orgány veřejné moci, kdy výměna prostřednictvím otevřených dat je optimálnější, efektivnější a transparentnější než ad hoc způsoby výměny. Takový způsob výměny informací podpoříme v navrhovaných legislativních úpravách.

Název cíle projektu 02: Zvýšení kvality otevřených dat

Popis cíle projektu:
Kvalita otevřených dat je ovlivněna několika faktory: kvalita jejich obsahu, kvalita popisných metadat a kvalita procesu přípravy a publikace otevřených dat jednotlivými poskytovateli. Pro zlepšování kvality obsahu budou rozvíjeny existující a definovány nové otevřené formální normy vydávané MV ČR pro oblast otevřených dat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pro zlepšování kvality popisných metadat budou do prostředí otevřených dat v ČR implementovány nejnovější EU standardy definující strukturu metadat pro popis otevřených dat, budou navržena rozšíření NKOD nutná k podpoře standardů v NKOD a bude navržen prototyp správného lokálního katalogu pro poskytovatele otevřených dat s plnou podporou těchto standardů. Pro zlepšování kvality procesu přípravy a publikace dat budou aktualizovány metodické pokyny a doporučení pro publikaci a katalogizaci otevřených dat tak, aby v nich byly reflektovány nejnovější poznatky a postupy z praxe otevřených dat. V rámci závazků vyplývajících z IKČR v oblasti Veřejného datového fondu (VDF) je navíc nutné určitá stěžejní veřejná data poskytovaná jako otevřená data garantovat, což též souvisí s kvalitou otevřených dat. Za účelem budování VDF bude provedena analýza vybraných relevantních ISVS z pohledu VDF a budou identifikovány datové sady z těchto ISVS s cílem jejich zařazení do VDF. Bude též vypracována metodika poskytování dat ve VDF. Dále bude vypracován návrh rozšíření NKOD o nové funkcionality potřebné pro VDF. Dodržování definovaných norem, metodik a doporučení je vhodné též kontrolovat.

Název cíle projektu 03: Zvýšení povědomí o otevřených datech

Popis cíle projektu:
Je nutné dále pracovat na rozšiřování povědomí o otevřených datech veřejné správy ČR jak mezi veřejností, tak mezi pracovníky orgánů veřejné moci. Povědomí bude rozšiřováno na dvou úrovních. Pro šíření povědomí bude nejprve vypracována komunikační strategie, která bude zahrnovat obě úrovně. Na první úrovni bude propagován koncept otevřených dat obecně v rámci veřejné správy i směrem k široké veřejnosti vytvářením nového obsahu POD v podobě článků a interaktivních vizualizací otevřených dat katalogizovaných v NKOD. Články a interaktivní vizualizace budou mít dva účely: i) informační - informování o otevřených datech a hodnotě v nich ukryté a ii) vzdělávací - ke každému článku a vizualizaci bude zveřejněn též detailní popis způsobu, jakým byl článek či vizualizace vytvořena (technologie, nástroje, postupy). Dále budou na POD publikovány v interaktivní podobě výsledky z výroční zprávy o stavu otevřených dat v ČR. K tomuto účelu také bude rozšířena existující metodika pro tvorbu výroční zprávy. Jako podpora pro rozšiřování povědomí budou též zpracovány studie dopadu otevřených dat do prostředí ČR a rešerše otevřených dat v zahraničí.

Název cíle projektu 04: Profesionalizace veřejné správy v oblasti otevřených dat

Popis cíle projektu:
Bude aktualizována sada školení k publikaci a katalogizaci otevřených dat vytvořená v rámci projektu ODII a převedena též do online podoby. Pracovníkům veřejné správy bude poskytnuta znalostní podpora prostřednictvím těchto školení. Účelem je nastartovat otevírání dat u subjektů VS ČR, které doposud s publikací nezačaly nebo jsou teprve v počátcích a potřebují podporu jejich pracovníků.

Název cíle projektu 05: Profesionalizace veřejné správy v oblasti otevřených dat

Popis cíle projektu:
Bude aktualizována sada školení k publikaci a katalogizaci otevřených dat vytvořená v rámci projektu ODII a převedena též do online podoby. Pracovníkům veřejné správy bude poskytnuta znalostní podpora prostřednictvím těchto školení. Účelem je nastartovat otevírání dat u subjektů VS ČR, které doposud s publikací nezačaly nebo jsou teprve v počátcích a potřebují podporu jejich pracovníků.

Název cíle projektu 06: Zvýšení interoperability informačních systémů veřejné správy a jimi evidovaných datových sad

Popis cíle projektu:
Informační systémy veřejné správy (ISVS) si mají vyměňovat zveřejnitelné údaje prostřednictvím otevřených dat ve VDF (viz cíle C2V5-C2V7). Pro takovou výměnu je zásadní dosažení strojové interoperability mezi ISVS na úrovni jednotlivých vyměňovaných údajů z příslušných agend. Současný způsob popisu ISVS je slovní nebo jen velmi málo strukturovaný, což k dosažení interoperability nestačí. Pro dosažení interoperability je nutný detailní a strojově zpracovatelný popis struktury a sémantiky jednotlivých údajů a způsobu jejich reprezentace v datových sadách. K tomu je v praxi softwarového inženýrství používáno ontologické konceptuální modelování. Základní implementaci principů ontologického konceptuálního modelování položil výstup předchozího projektu MV ČR v oblasti otevřených dat Koncepce sémantického slovníku pojmů. Ten však pokrýval pouze problematiku slovníků, které jsou vhodné pro anotaci otevřených datových sad, nikoliv pro detailní strukturální a sémantický popis jednotlivých údajů agend a souvislostí mezi nimi. Pro zvýšení interoperability tedy bude navržena a ověřena plná implementace metod ontologického konceptuálního modelování do prostředí VS ČR. Součástí návrhu bude též publikace ontologických konceptuálních modelů v podobě otevřených dat.

Očekávané přínosy

Přínosy projektu:

  • Zvýšení počtu orgánů veřejné moci poskytujících otevřená data
  • Vytvoření předpokladů pro zvyšování kvality otevřených dat poskytovaných orgány veřejné moci
  • Zlepšení informování uživatelů otevřených dat z řad veřejnosti a veřejné správy
  • Vytvoření předpokladů pro zlepšení funkcionalit NKOD pro vyhledávání a práci s otevřenými daty
  • Zlepšení vzdělání cílové skupiny v oblasti otevřených dat
  • Vytvoření předpokladů pro zvyšování interoperability informačních systémů veřejné správy.
  • Otevření informačních systémů veřejné správy otevřením ontologických konceptuálních datových modelů, které popisují jejich agendy pro odbornou veřejnost.
  • Realizace významných částí dílčích cílů 1.5 a 5.10 IKČR

  

vytisknout  e-mailem