Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapy budoucnosti II

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:
Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání

EU - ESF-OPZ

Zkrácený název:
Mapy budoucnosti II

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253

Zdroje financování:
Operační program Zaměstnanost (OPZ):
- Evropský sociální fond (80,86 %),
- Státní rozpočet ČR (19,14 %).

Rozpočet projektu: 12 948 868,80 Kč

Termín realizace projektu:
1. 3. 2019 - 31. 8. 2022

Cíle projektu:

 1. Optimalizovat a zefektivnit procesy a postupy v Policii ČR vytvořením uceleného a ověřeného souboru postupů a nástrojů, umožňujících v prostředí Policie ČR kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality, odpovídající mezinárodním postupům v této oblasti, a to včetně postupů a nástrojů pro sdílení dat a výstupů mezi Policií ČR a obcemi (resp. obecními policiemi) a pro zveřejňování informací o vybraných druzích kriminality veřejnosti ve formě map kriminality.

 2. Zvýšit kompetence pracovníků Policie ČR prostřednictvím realizovaného školení v oblasti rozvoje a využívání moderních GIS nástrojů a postupů zejména z hlediska analýz a predikce kriminality.
   

Cílové skupiny:

 • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
 • Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR
 • Veřejnost
   

Přínosy projektu:

 1. Policie ČR bude disponovat novými postupy a nástroji pro efektivnější boj s kriminalitou a pro cílenější, efektivnější a tím i levnější využití zdrojů (personálních, finančních, materiálních).

 2. Zpřehlednění a zvýšení využitelnosti dat a informací o kriminalitě (o trestných činech a relevantních přestupcích) v rámci Policie ČR a jejich zpřístupnění relevantním orgánům obcí (obecní policii) a veřejnosti.

 3. Prohloubení znalostí pracovníků Police ČR v oblasti mapování, analýzy a predikce kriminality, v jehož důsledku dojde k vytvoření podmínek k cílenějšímu plánování služeb a preventivních opatření.
   

Klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu (03/2019 08/2022)
Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude vykazována zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu.

Klíčová aktivita 02 - Vytvoření doporučených postupů a nástrojů pro mapování, analýzy a predikce kriminality pro ověření v pilotním provozu (03/2019 05/2020)
Odborníci v realizačním týmu na základě dostupných odborných materiálů, výstupů již realizovaných projektů, analýzy přesných požadavků a konkrétních cílů v rámci PČR a na základě vlastních znalostí a zkušeností vytvoří a doporučí postupy a nástroje (včetně SW nástrojů vzniklých přizpůsobením již stávajících nástrojů Policie ČR) pro mapování, analýzy a predikce kriminality, jejichž efektivita bude následně ověřena v pilotním provozu.
Součástí návrhu bude rovněž doporučení, s jakými daty při jakém typu analýz a predikce pracovat.
Postupy a nástroje se budou rovněž zabývat sdílením potřebných dat mezi Policií ČR a obcemi, resp. obecními policiemi a poskytováním vybraných informací o kriminalitě veřejnosti.
V rámci této klíčové aktivity budou také realizovány veřejné zakázky na potřebný HW, příp. SW a jiné materiální a technické vybavení pro účely projektu (tj. pro nastavení a pilotní ověření všech postupů a nástrojů).
Dojde k implementaci potřebných technologií do prostředí PČR tak, aby mohly být využity v rámci pilotního provozu.

Klíčová aktivita 03 - Realizace pilotního provozu k ověření navržených postupů a nástrojů v praxi (06/2020 – 11/2021)
Bude provedeno pilotní ověření navržených postupů a nástrojů (vč. technologií) a jejich testování v policejní praxi s dobou trvání 12 měsíců ve 3 krajích ČR, a to na úrovni a v rámci územních odborů Policie ČR. V rámci zvolených územních odborů bude testování probíhat na území největšího města, sledovány ale budou dopady těchto opatření nejen v tomto městě, ale i v jeho okolí (např. zda nedojde k přesunu kriminality do menších obcí v okolí).
Policisté budou pod vedením a koordinací lokálního týmu (součást realizačního týmu projektu) využívat/ověřovat ve své praxi navržené postupy a nástroje, přitom budou využívat také v projektu upravené či pořízené technologie pro zefektivnění jejich práce (např. mobilní technická zařízení pro práci v terénu). Lokální tým bude provádět jejich průběžné vyhodnocování a konzultovat s odbornými týmy projektu vhodné úpravy a nastavení pro policejní praxi.
V rámci pilotního provozu bude probíhat úzká součinnost Policie ČR s obcemi a obecními policiemi na daném území, a to jak z pohledu sdílení potřebných dat a jejich vyhodnocování (při tvorbě vhodných mapových podkladů, analýz kriminality a jednotlivých jevů a kriminogenních faktorů, predikčních modelů), tak i z pohledu následné spolupráce na tvorbě a realizaci vhodných opatření (např. společné policejní hlídky, realizace preventivních opatření, tvorba legislativy na úrovni obce).
Dojde také k testování vytvořených map kriminality pro veřejnost, a to také na úrovni v pilotu vybraných měst, kdy budou sledovány reakce obyvatel na tyto mapy (v rámci evaluace dle doporučení evaluátora, např. zpětnou reakcí obyvatel přímo na webu, kde budou mapy zveřejněny), zda jsou nastaveny uživatelsky přívětivě, vyhovují požadavkům veřejnosti, zda přispívají k většímu zájmu a zapojení obyvatel do problematiky bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce. Bude ale také sledováno, zda navržená podoba map kriminality nevede k některým negativním jevům, ke kterým by teoreticky mohlo s využitím těchto nástrojů docházet (sekundární viktimizace obětí, nesprávné interpretace map ze strany občanů či médií, stigmatizace některých lokalit apod.), a to z toho důvodu, aby takovým negativním jevům bylo možné při konečné podobě map kriminality předcházet. Bude sledováno v rámci evaluace dle doporučení evaluátora, např. zjišťováním v rámci činnosti Policie ČR, komunikací se samosprávou, sledováním reakcí v místních médiích apod.).
Pilotní provoz bude realizován v rámci krajských ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy, Středočeského kraje a Libereckého kraje.

Klíčová aktivita 04 - Vyhodnocení realizace pilotního provozu a vytvoření finální podoby vhodných postupů a nástrojů (12/2021 – 08/2022)
Na základě 18měsíční realizace pilotního provozu doporučených postupů a nástrojů (vč. technologií) v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality dojde k jeho vyhodnocení evaluátorem za součinnosti odborných členů realizačního týmu (z pohledu kriminologického, technického, ekonomického, manažerského, uživatelského atd.).
V rámci evaluace budou ověřeny stanovené předpoklady v rámci pilotního provozu, mj.:

 • nižší míra kriminality - zjišťování porovnáním stavu před a po zavedení opatření, srovnáním s vhodně zvolenými kontrolními lokalitami (přitom se nemusí jednat pouze o čistá statistická data, ale o širší zhodnocení situace v dané lokalitě, neboť na míru kriminality může mít vliv celá řada faktorů, kdy se může stát, že kriminalita poroste i přes nasazení těchto nástrojů, ale její růst bude nižší, než kdyby tyto nástroje neexistovaly; nebo se například pomocí těchto nástrojů podaří odhalit kriminalitu, která byla do té doby latentní a v oficiálních statistikách vůbec nefigurovala apod.),

 • vyšší objasněnost trestné činnosti - způsob měření obdobně viz výše,

 • cílenější preventivní opatření - opatření prevence kriminality jsou více směřována do lokalit, které jsou odhaleny jako rizikové,

 • policisté tráví více času v rizikových lokalitách - lze porovnat časem, stráveným v těchto lokalitách před a po zavedení nových postupů a nástrojů,

 • lepší kontrola výkonu služby - protože výkon služby je plánován na konkrétnější lokality a s přesnějším časovým vymezením, lze i lépe zkontrolovat plnění zadaných úkolů,

 • vyšší spolupráce s obecní policií a orgány obce – např. srovnání počtu společných/společně plánovaných opatření před a po zavedení nových postupů a nástrojů či jiné metody měření dle doporučení evaluátora projektu,

 • případně další dle doporučení odborných členů realizačního týmu a evaluátora projektu.

Součástí vyhodnocení bude i evaluace obsažených postupů a nástrojů pro sdílení potřebných dat mezi PČR a obcemi, resp. obecními policiemi a poskytování vybraných informací o kriminalitě veřejnosti (podrobněji viz popis u předchozí klíčové aktivity). Bude sledována mj. jejich praktická aplikovatelnost a funkčnost, zda data navržená ke sdílení mezi PČR a obcemi/obecními policiemi jsou dostačující, zda se při jejich sdílení nevyskytnou problémy s jejich ochranou. V případě map kriminality pro veřejnost bude vyhodnocen zájem o data navržená ke zveřejnění, zda forma zveřejnění bude uživatelsky vhodná a komfortní, k čemu bude možné využívat tzv. otevřená data o kriminalitě, zda se při zveřejnění dat nepotvrdí obavy související s ochranou před druhotnou viktimizací, stigmatizací lokalit, zneužitím informací, jejich desinterpretací apod.
Evaluátor zpracuje evaluaci na základě měřitelných dat získaných při realizaci projektu, ve spolupráci s odbornými členy realizačního týmu a lokálními týmy zapojenými do pilotního provozu a ze zástupci zainteresovaných obcí/obecních policií, jež se budou na realizaci projektu v pilotních lokalitách podílet, a to formou řízených rozhovorů. O využívání map kriminality veřejností bude rovněž proveden sběr dat pomocí ankety umístěné na webu, na němž budou mapy kriminality zveřejněny.

Klíčová aktivita 05 - Vzdělávání specialistů a uživatelů v prostředí Policie ČR (03/2019 – 08/2022)

 1. Bude zajištěna účast 4 pracovníků Policie ČR, podílejících se dlouhodobě na rozvoji moderních GIS nástrojů pro mapování, analýzy a predikce kriminality v ČR na souboru kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných předním světovým pracovištěm v této oblasti, londýnskou univerzitou Univesity College London (UCL) ve Velké Británii. Jde o jednorázovou aktivitu. Časová dotace kurzů bude min. 48 hodin. Výstupem každého kurzu bude mezinárodní certifikát. Jednalo by se o následující kurzy:

  - Predictive mapping (1 vyučovací den),
  - Crime analysis (4 vyučovací dny),
  - Understanding hotspots (1 vyučovací den),
  - Advanced hotspot analysis (1 vyučovací den),
  - Hypothesis testing analysis (1 vyučovací den).

  Znalosti, které tito specialisté získají, pak budou předávat dále v rámci organizace, a to jak pro účely tvorby výstupů projektu, tak i po jeho ukončení.

 2. Druhým typem vzdělávání, které v rámci projektu bude probíhat, bude vzdělávání 60 uživatelů v rozsahu cca 4 hodin + navazující e-learning. Pracovníci zařazení na pracovištích GIS, analytických odděleních a určení vedoucími k plnění úkolů souvisejících s mapováním, analýzou a predikcí kriminality, případně další pracovníci, kteří budou v průběhu projektu doporučeni jako vhodní uživatelé (např. preventisté, vedoucí pracovníci), budou řádně vyškoleni v doporučených nástrojích a postupech.

  

vytisknout  e-mailem