Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

 

Předseda: Mgr. Petr Vokáč

Místopředsedkyně: Mgr. Iva Hřebíková

Adresa sídla: Ministerstvo vnitra,
                       nám. Hrdinů 1634/3,
                       poštovní schránka 155/SO,
                       140 21  Praha 4

ID datové schránky: b78xtfa

Telefon (prostřednictvím sekretariátu odboru správního): 974 816 671
Fax (prostřednictvím sekretariátu odboru správního): 974 816 844
E-mail (prostřednictvím odboru správního): os@mvcr.cz.
 

Založení, postavení a činnost Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen "Komise") byla zřízena s účinností od 1. 1. 2011 na základě § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 326/1999 Sb."). Uvedené ustanovení § 170a se stalo součástí zákona č. 326/1999 Sb. na základě novely tohoto zákona, a to zákonem č. 427/2010 Sb. S ohledem na uvedenou legislativní změnu byl rovněž s účinností od 1. 1. 2011 v organizační struktuře Ministerstva vnitra zřízen odbor správní, jehož předmětem činnosti je zejména zajištění činnosti Komise.

Komise je specifická svým trojím postavením. Jednak je nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra ve věcech, v nichž odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra rozhoduje v prvním stupni a v dalších případech stanovených zákonem č. 326/1999 Sb. Dále je podřízeným správním orgánem ministra vnitra a v neposlední řadě je organizační součástí Ministerstva vnitra. Jedná se o určitou modifikaci rozkladové komise, přičemž Komisi byla navíc svěřena pravomoc rozhodovat. Ve svém postavení je tedy Komise oproti rozkladové komisi nezávislá a samostatná, neboť zákon č. 326/1999 Sb. stanoví, že členové Komise jsou ve svém rozhodování na Ministerstvu vnitra nezávislí. S ohledem na uvedené je Komise z funkčního hlediska samostatný správní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.").

Při své činnosti se Komise řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., a zákonem č. 326/1999 Sb.
 

Organizační struktura, členění, jednání a způsob rozhodování Komise

Komise se v současné době dělí do 16 tříčlenných senátů, v nichž vždy nejméně dva členové jsou osobami, které nejsou zařazeny v Ministerstvu vnitra. Většina členů jednotlivých senátů tudíž nevykonává státní službu v Ministerstvu vnitra, resp. zde nemá pracovněprávní vztah.

Komise jedná a rozhoduje v případě rozhodnutí o opravném prostředku zásadně v senátech. Další podrobnosti o jednání Komise upravuje jednací řád Komise (pdf, 69 kB). Vybrané procesní úkony, jakými jsou výzvy, sdělení aj. provádí předseda senátu Komise, resp. předseda či místopředseda Komise u úkonů jménem Komise atd.
 

Výroční zprávy o činnosti Komise v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy Komise za předcházející kalendářní roky jsou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") zveřejňovány na webové stránce Ministerstva vnitra, viz Úřední deska.
 

Výhradní licence

Komise neposkytuje podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádné výhradní licence.
 

Usnesení nadřízeného orgánu

Žádné usnesení nadřízeného správního orgánu o výši náhrad nebylo podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. vydáno.
 

Právní předpisy vydávané Komisí

Komise v rámci své působnosti nevydává žádné právní předpisy.

Příslušné právní předpisy vydávané v působnosti Ministerstva vnitra, kterými je Komise dotčena, jsou u Ministerstva vnitra k možnosti nahlédnutí, pořízení opisu, výpisu nebo kopie.
 

Seznamy hlavních dokumentů včetně licenčních smluv

Komise nezpracovává žádné hlavní dokumenty, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které by mohly být poskytnuty podle zákona č. 106/1999 Sb., ani případné návrhy licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

Příslušné hlavní dokumenty zpracované Ministerstvem vnitra, které se týkají Komise, jsou u Ministerstva vnitra k možnosti nahlédnutí, pořízení opisu, výpisu nebo kopie.
 

U ostatních povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jimiž je:

  • místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

  • místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím Komise o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

  • postup, který musí Komise dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

  • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Komise zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke Komisi, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

  • sazebník úhrad za poskytování informací,

  • elektronická adresa podatelny,

odkazuje Komise na zveřejněné informace na webové stránce Ministerstva vnitra, viz Povinně zveřejňované informace, neboť jsou tyto informace v případě Komise shodné s Ministerstvem vnitra.

  

vytisknout  e-mailem