Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - do pracovního poměru se zařazením na služební místo ministerský rada v oddělení řízení ve věcech státní služby

Č. j.: MV-77055-1/OSK-2018 

Č.j.: MV-77055-1/OSK-2018

Praha 4. červenec 2018

Oddělení řízení ve věcech státní služby
odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby sekce pro státní službu Ministerstva vnitra

hledá uchazeče do pracovního poměru se zařazením na služební místo ministerský rada

Místo výkonu práce: Praha 1, Jindřišská 34.

Náplň práce: Činnosti vykonávané na služebním místě zahrnují zejména:

 • vedení odvolacích řízení ve věcech služebního poměru, v nichž je odvolacím orgánem náměstek ministra vnitra pro státní službu,

 • přípravu podkladů ve věcech kárné odpovědnosti,

 • vedení přezkumného řízení nebo obnovy řízení ve věcech státní služby, v nichž je příslušným orgánem náměstek ministra vnitra pro státní službu,

 • zpracování vyjádření k žalobám a účast na soudních jednáních v soudních sporech před správními soudy,

 • vyřizování stížností státních zaměstnanců podle § 157 zákona o státní službě a stížností podle § 175 správního řádu,

 • vyřizování dotazů veřejnosti a služebních úřadů směřovaných zejména do oblasti řízení ve věcech státní služby.
   

Další činnosti vykonávané na služebním místě:

 • vyřizování dalších podání, týkajících se výkonu státní správy,

 • provádění výběrových řízení,

 • zpracování metodických pokynů, stanovisek, vzorů rozhodnutí a jiných úkonů a dalších metodických materiálů za účelem sjednocení aplikace zákona o státní službě,

 • zajišťování další metodické činnosti za sekci pro státní službu zejména se zaměřením na řízení ve věcech státní služby (pořádání školení a metodických seminářů v oblasti řízení ve věcech služebního poměru, výběrových řízení, kárných řízení),

 • spolupráce s jinými útvary sekce pro státní službu při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se státní služby a spolupráce na zpracování připomínek k návrhům jiných právních předpisů,

 • zpracování materiálů pro jednání vlády a stanovisek k materiálům pro jednání vlády zpracovávaných jinými služebními úřady, jde-li o věci týkající se řízení ve věcech státní služby.
   

Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

Platové zařazení: Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, do 13. platové třídy

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou - po dobu zařazení státní zaměstnankyně na služebním místě, na němž původně zařazená státní zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou. Předpokládaná doba trvání pracovního poměru je do 19. května 2020. Zkušební doba činí 3 měsíce.

Pracovní úvazek:  40 hod. týdně.

Požadované doklady:

 • strukturovaný profesní životopis

 • písemná práce v rozsahu maximálně tří normostran na téma "Aplikace zákona č. 500/2004  Sb. v řízení ve věcech služebního poměru".
   

Nástup: 1. září 2018

Nabídku se strukturovaným profesním životopisem a písemnou prací je možné zaslat nejpozději do 31. července 2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně předat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Nabídku lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující požadované doklady musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Přijímací řízení - oddělení řízení ve věcech státní služby - Č.j. MV-77055-1/OSK-2018".

Ostatní doklady předloží uchazeč při případném ústním jednání.

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

vytisknout  e-mailem