Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo rady / ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu

Č. j.: MV-64483-2/OSK-2017 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
rady / ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu
v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

Č.j.: MV-64483-2/OSK-2017

Praha 19. května 2017

Personální ředitelka sekce pro státní službu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / ministerský rada oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID 30355540, v oboru služby

 • 78 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu realizace projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy1 s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Doba trvání služebního poměru je stanovena do 31. 12. 2021.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červenec 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy a služba zahrnuje výkon pozice odborného pracovníka vzdělávání, a to zejména tyto činnosti:

 • spolupráce na celostátní koordinaci a na metodickém usměrňování přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech;

 • spolupráce na zpracování podkladů pro vytvoření SW aplikace pro úřednickou zkoušku;

 • spolupráce na zpracování podkladů pro vytvoření e-learningového systému obsahujícího aktualizované moduly vstupního vzdělávání následného a studijních textů pro obecnou část úřednické zkoušky;

 • organizace konferencí projektu a odborných seminářů;

 • vyhodnocení a tvorba závěrečných zpráv z konferencí a odborných seminářů.
   

Posuzovány budou žádosti2 podané ve lhůtě do 2. června 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rady / ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu, Č.j.: MV-64483-2/OSK-2017".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství3 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením4;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.
  Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné příloze5.

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti7. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.
   

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis

 • písemný materiál v rozsahu maximálně tří normostran8 zpracovávající "Plán přípravy konference s předpokládanou účastí 300 státních zaměstnanců".

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

1)
Informace o projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy jsou uvedeny na stránkách www.statnisluzba.cz nebo přímo zde http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podpora-profesionalizace-a-kvality-statni-sluzby-a-statni-spravy.aspx

2)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

5)
Údaje poskytnuté žadatelem tvoří přílohu č. 6 tohoto oznámení.

6)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

7)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

8)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem