Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech

Sekce pro státní službu vydává Vzor interního předpisu k řízení interních předpisů. Zpracování tohoto vzoru sekcí pro státní službu vyplývá z Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleným usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214, ve znění usnesení vlády ze dne 22. února 2021 č. 180.
Účelem vzorového interního předpisu k řízení interních předpisů je napomoci služebním úřadům naplnit jeden z požadovaných výstupů Kritéria zlepšování č. 4 Systém interních předpisů, konkrétně zpracovat (aktualizovat) interní předpis upravující jednotná pravidla pro tvorbu a správu interních předpisů služebního úřadu, včetně určení odpovědností a jejich rozsahu v oblasti řízení interních předpisů, vymezení druhů interních předpisů, určení povinných náležitostí interních předpisů atd.

Sekce pro státní službu vydává Vzor interního předpisu k řízení změn. Zpracování tohoto vzoru vyplývá z Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleným usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214, ve znění usnesení vlády ze dne 22. února 2021 č. 180.
Účelem vzorového interního předpisu k řízení změn je napomoci služebním úřadům naplnit jeden z požadovaných výstupů Kritéria zlepšování č. 6 (opatření 6.2) Systém řízení změn, konkrétně zpracovat (aktualizovat) interní předpis upravující tuto problematiku, včetně určení odpovědností a jejich rozsahu.

Vstupním dokumentem pro zorientování se v současném stavu je Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě.


Prvním úkolem na cestě ke zvyšování kvality ve služebních úřadech je nastavit proces zavádění principů řízení kvality a oblasti, ve kterých následně budou stanoveny standardy řízení kvality ve služebních úřadech. Pro tyto účely byla zpracována Metodika zavádění řízení kvality, kterou následně vláda schválila dne 10. dubna 2017 usnesením vlády č. 275 k Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech


Souvisejícím krokem je Zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení kvality, jehož cílem je stanovit rozsah a obsah vzdělávání státních zaměstnanců v oblasti řízení kvality, a to s vazbou na metodiku zavádění řízení kvality. Metodické doporučení bylo schváleno Radou vlády pro veřejnou správu dne 16. prosince 2016.

Činnosti v roce 2017 byly následně zaměřeny na stanovení obsahu řízení kvality vycházející z principů existujících metod řízení kvality a z dosavadní praxe v České republice a dále na definování způsobů a možností jejich realizace na jednotlivých služebních úřadech. Byl zpracován Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech, který dne 11. října 2017 vzala vláda na vědomí.

Současně byla zpracována Analýza současného stavu kritérií zlepšování a vybraných principů řízení kvality, sumarizující zjištění ze služebních úřadů v oblastech: Řízení úřadu; Strategické plánování a řízení; Řízení lidských zdrojů; Řízení partnerství; Výsledky výkonnosti úřadu

Dalším krokem bylo pilotní ověření Metodického pokynu na dvou služebních úřadech, které probíhalo ve druhé polovině roku 2017. Na základě informací a zkušeností z tohoto pilotního ověřování byl Metodický pokyn aktualizován, v některých případech zjednodušen a v některých případech bylo od původně plánovaných požadavků ustoupeno. Aktualizovaný Metodický pokyn byl předložen vládě k projednání, která jej schválila dne 4. dubna 2018 usnesením č. 214.

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2017. Materiál byl předložen vládě pro informaci a dne 24. 7. 2018 byl materiál projednán na schůzi vlády č. 31. Cílem materiálu bylo informovat vládu o postupu zavádění vybraných principů řízení kvality, které mají napomoci služebním úřadům v zahájení trvalého zvyšování kvality, jejich řízení a fungování a navázání tak na dosavadní implementaci zákona o státní službě. Materiál popisuje způsob dosažení a definování obsahu povinného minimálního rozsahu řízení kvality ve služebních úřadech a rovněž popisuje průběh a výsledek pilotního ověřování Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

Pro úspěšnou implementaci požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech vydává sekce pro státní službu doporučení pro sestavování týmů kvality na služebních úřadech, včetně role služebního orgánu. Cílem tohoto dokumentu je upřesnit problematiku rozdělení odpovědností za zavedení systému řízení kvality.

VZOR projektového záměru (dle podmínek Operačního programu Zaměstnanost a výzvy č. 03_15_019)
- docx (331 kB)
- pdf (870 kB)
 

Sekce pro státní službu vydává na základě usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214 o Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech Vzor interního předpisu upravujícího realizaci šetření spokojenosti zaměstnanců. Jeho cílem je napomoci služebním úřadům zpracovat interní předpis definující proces šetření spokojenosti zaměstnanců ve služebním úřadu, včetně stanovení kompetencí jednotlivých útvarů či pozic. Tento interní předpis je jedním z ukazatelů splnění Kritéria zlepšování č. 9 Šetření spokojenosti zaměstnanců.

DOTAZNÍK k postupu zavádění řízení kvality

Sekce pro státní službu v rámci projektu PROAK vydává Vzor struktury strategie rozvoje služebního úřadu, který má napomoci služebním úřadům nastavit systém pro strategické řízení a zpracovat strategii rozvoje úřadu a tím naplnit Kritérium zlepšování 1 Strategie rozvoje služebního úřadu tak, jak je popsáno v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleném vládou usnesením č. 214 dne 4. dubna 2018. Úkolem služebních úřadů v rámci daného Kritéria zlepšování 1 je nastavit systém pro strategické řízení ve služebních úřadech v oblasti vlastního rozvoje a růstu a v návaznosti na takto nastavený systém analyzovat současný stav služebního úřadu v oblasti jeho řízení a fungování. Tyto prvotní úkoly by měly předcházet samotnému zpracování strategie rozvoje služebního úřadu. V rámci Kroku 3 tohoto materiálu je uveden návrh či vzor implementačního plánu stanovené strategie.

Sekce pro státní službu vydává Vzor interního předpisu pro realizaci adaptačního procesu. Jeho cílem je napomoci služebním úřadům zpracovat interní předpis definující procesy adaptace nových zaměstnanců ve služebním úřadu. Tento interní předpis je v souladu s Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou usnesením č. 214 ze dne 4. dubna 2018, jedním z povinných výstupů Kritéria zlepšování č. 8 Adaptační proces.

V souvislosti s úkolem plynoucím z usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214 o Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech zveřejňuje sekce pro státní službu stručnou příručku usnadňující aplikaci požadavků tohoto Metodického pokynu a systému řízení kvality v minimálním rozsahu v praxi služebních úřadů. Zároveň upozorňujeme, že tato příručka vzhledem ke způsobu jejího zpracování není určena pro tisk. Vytištěna bude v podobě praktického skládacího letáku, který bude k dispozici v sekci pro státní službu v polovině května 2019.

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech byla zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018. Materiál byl předložen vládě pro informaci a dne 8. 7. 2019 byl pod číslem jednacím 589/19  projednán na schůzi vlády č. 26. Text materiálu popisuje aktivity sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a služebních úřadů za období od 1. ledna do 31. prosince 2018, vyplývající z úkolů uvedených v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou České republiky dne 4. dubna 2018 usnesením č. 214. Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality jsou součástí projektu "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173) realizovaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.

V souladu s úkolem sekce pro státní službu vyplývajícím z Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech byly zpracovány tři varianty šablon pro administraci interního projektu (viz Krok č. 8 Zpracování interního projektu a/nebo projektového záměru žádosti o podporu): minimalistická forma (obsahující přehled požadavků Metodického pokynu vůči služebním úřadům), akční plán a standardní projektová dokumentace. Tyto tři varianty šablon se netýkají projektu z Operačního programu Zaměstnanost.

Sekce pro státní službu vydává Vzor interního předpisu pro realizaci politiky lidských zdrojů. Jeho cílem je napomoci služebním úřadům definovat personální procesy služebního úřadu a poskytnout tak zaměstnancům služebního úřadu aktuální, souhrnné a strukturované informace o tom, co je obsahem jednotlivých personálních procesů, kdo je za konkrétní personální činnosti odpovědný a jak na sebe uvedené procesy navazují. Zaměstnanci služebního úřadu se na základě těchto informací lépe zorientují v personálním řízení daného úřadu a v tom, jaké mají jako zaměstnanci práva a povinnosti.
Interní předpis definující personální procesy je v souladu s Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou usnesením č. 214 ze dne 4. dubna 2018, jedním z povinných výstupů Kritéria zlepšování č. 7 Politika lidských zdrojů.

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech byla zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2019. Materiál byl předložen vládě pro informaci a dne 13. 7. 2020 byl pod číslem jednacím 744/20  projednán na schůzi vlády č. 23. Text materiálu popisuje aktivity sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a služebních úřadů za období od 1. ledna do 31. prosince 2019, vyplývající z úkolů uvedených v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou České republiky dne 4. dubna 2018 usnesením č. 214. Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality jsou součástí projektu "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173) realizovaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.

Sekce pro státní službu zpracovala vzor interního předpisu (návodný postup řízení podnětů/inovací) a reagovala tak na potřebu vzešlou z mnoha konzultací týmu sekce pro státní službu se zástupci služebních úřadů, které byly zaměřené z velké většiny právě na nastavení možných pravidel pro podávání podnětů zaměstnanci. Interní předpis je zpracován tak, aby jej služební úřady mohly využít jako příklad pro zpracování vlastního interního předpisu. Předpokládá se přitom, že jeho konkrétní obsah bude vždy modifikován s přihlédnutím k podmínkám a praxi daného služebního úřadu.
Interní předpis definující postup řízení inovací je v souladu s Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech, schváleném vládou usnesením č. 214 ze dne 4. dubna 2018, jedním z možných výstupů Kritéria zlepšování č. 6 Systém řízení změn.

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech byla zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2020. Materiál byl předložen vládě pro informaci a dne 19. 7. 2020.
Obsahem je popis stavu zavádění stanovených požadavků z oblasti řízení kvality, které mají napomoci služebním úřadům v zahájení trvalého zvyšování kvality, zlepšení jejich řízení a fungování v kontextu zákona o státní službě. Pro potřeby zpracování předkládané informace bylo sekcí pro státní službu realizováno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat porovnatelná data ze všech služebních úřadů. Na základě vyhodnocení dat byly v závěru materiálu stanoveny metodické kroky sekce pro státní službu ve vztahu ke služebním úřadům tak, aby se podařilo implementovat stanovené požadavky do vládou stanoveného termínu 30. června 2022.

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem