Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušební otázky a odborná literatura

  1. Obecná část
  2. Zvláštní část

 Zvláštní část

Za znění zkušebních otázek, seznamů odborné literatury a studijních textů ke zvláštní části úřednické zkoušky odpovídají ústřední správní úřady, do jejichž gesce spadá příslušný obor státní služby. V případě dotazů se prosím obraťte na uvedený kontakt gestora příslušného oboru státní služby.


č.
Obor státní služby - seznam zkušebních otázek
Ústřední správní úřad
Seznam odborné literatury

Studijní texty

Veřejnoprávní smlouva

Kontakt
1.

 zde

zde

2.

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

zde

3.

zde

4.

Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

zde

zde

5.

Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

zde

zde

6.

Loterie a jiné podobné hry

zde

zde

7.

Finanční trh

MF

zde

zde

8.

Ekonomická ochrana státu

zde

zde

9.

Zahraniční vztahy a služba

zde

10.

Školství, výchova a vzdělávání

zde

zde
11.

Mládež, tělovýchova a sport

zde

zde
12.

Vyzkum, vyvoj a inovace

zde

zde

13.

Umeni

zde

14.
15.

Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb

zde

16.
17.
18.

zde

 zde
19.

Nepojistné sociální dávkové systémy

zde

20.
21.
22.
23.
24.

Zamestnanost

zde

25.
26.
27.

Bezpečnost práce

28.

zde

Mgr. Filip Vrána
filip.vrana@mzcr.cz
29.
30.
zde
31.

Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

zde

32.
zde
33.

zde

34.

Všeobecná vnitřní správa

zde

zde

35.

Archivnictví a spisová služba

zde

36.

zde

zde

37.

zde

zde
38.

Surovinová politika

zde

zde

39.

zde

40.

Stavebnictví

zde

zde

41.

Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodu

zde

zde

42.

zde

43.

Ochrana spotřebitele a trhu

zde

zde

44.

Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy

zde

zde

45.

zde 
(platnost do 1. 2. 2019)

zde
(platnost od 2. 2. 2019)

zde 
46.

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

zde

zde
47.

Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

zde

zde

zde
48.

Regionální rozvoj

zde

zde

49.

Cestovní ruch

zde

zde
50.

Bydlení

zde

zde

51.

Územní plánování

zde

zde
52.

Stavení řád

zde

zde

53.

Zemědělství

zde

54.
55.
56.
57.
58.

Potravinářská výroba a péče o potraviny

zde

59.
60.

Rostlinolékařská péče

zde

61.

Pozemková správa a krajinotvorba
(platnost do 31. 1. 2019)

Pozemková správa a krajinotvorba
(platnost od 1. 2. 2019)

zde
(platnost do 31. 1. 2019)

zde
(platnost od 1. 2. 2019)

62.

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
(platnost do 31. 1. 2019)

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
(platnost od 1. 2. 2019)

63.

zde

Mgr. Lenka Vodičková
lenka.vodickova@army.cz
64.

zde
(platnost do 31. 1. 2019)

zde
(platnost od 1. 2. 2019)

zde

Bc. Radka Kovařčíková
rkovarcikova@sshr.cz
Bc. Lucie Růžena Černá
lrcerna@sshr.cz
65.
Mgr. Lenka Vodičková
lenka.vodickova@army.cz
66.
67.

Ochrana přírody a krajiny

zde

Mgr. Daniel Rydval
daniel.rydval@mzp.cz
68.

Technická ochrana životního prostředí

zde

69.

zde
(platnost do 31. 1. 2019)

zde
(platnost od 1. 2. 2019)

70.

Zeměměřictví a katastr nemovitostí

zde

zde
 

71.

zde

zde 
Mgr. Martina Kostková
72.
Ing. Josef Dvornák
jdvornak@upv.cz
73.

Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory

zde

Mgr. Kateřina Valentová
katerina.valentova@compet.cz
Ing. Eva Vymazalová
eva.vymazalova@compet.cz
74.

zde

75.
(Ministerstvo vnitra jmenuje zkušební komisi a organizuje úřednické zkoušky a Národní bezpečnostní úřad odpovídá za otázky pro zvláštní část)

zde

zde 
76.

Ochrana osobních údajů

zde

77.

Odborné zabezpečení činnosti vlády

zde

78.

Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

zde

zde

zde 
Miroslava Mocová
miroslava.mocova@mvcr.cz
79.

Seznam použitých zkratek
ÚV – Úřad vlády MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MF – Ministerstvo financí ERÚ – Energetický regulační úřad
MZV – Ministerstvo zahraničí ČTÚ – Český telekomunikační úřad
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SSHR – Správa státních hmotných rezerv
MK – Ministerstvo kultury ČSÚ – Český statistický úřad
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
MZ – Ministerstvo zdravotnictví ČBÚ – Český báňský úřad
MV – Ministerstvo vnitra ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
MZE – Ministerstvo zemědělství NBÚ – Národní bezpečnostní úřad
MO – Ministerstvo obrany ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů
MD – Ministerstvo dopravy .
.


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 14. ledna 2019

vytisknout  e-mailem