Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záznam z jednání výběrové komise na služební místo

Služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu 

Místo jednání: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha, místnost č. 425

Datum: 9. prosince 2014, od 13:00 hod do 13:30

Členové výběrové komise:
Mgr. Jana Vildumetzová,
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.,
JUDr. Ing. Jiří Nováček,
Mgr. Monika Pálková,
Ing. Pavel Dvořák.

Členové sekretariátu:
Mgr. Jiří Kaucký
JUDr. Andrea Fáberová
Mgr. Tereza Daňková

Průběh jednání:

1. V úvodu všechny přivítal JUDr. Ing. Jiří Nováček. Členové výběrové komise byli představeni navzájem. Zástupce sekretariátu byl vyzván, aby členy komise seznámil s posledním vývojem v oblasti implementace zákona o státní službě a seznámil členy s návrhem programu jednání, včetně způsobu hlasování.

Proběhlo hlasování o návrhu programu jednání:
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel/a se 0
Bylo konstatováno, že byl schválen program jednání.

2. Bylo přistoupeno k projednávání prvního bodu programu – Schválení jednacího řádu výběrové komise. Členové komise byli seznámeni s návrhem jednacího řádu připraveným sekretariátem. Byla zahájena rozprava, do které se postupně přihlásili všichni členové výběrové komise s těmito pozměňovacími návrhy:

V čl. 3 odst. 1 jednacího řádu se doplní věta druhá ve znění: „Při stanovení dne a času jednání budou respektovány časové možnosti členů výběrové komise.“
Čl. 4 odst. 6 jednacího řádu zní: „Výběrová komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výběrové komise. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výběrové komise.“.
V čl. 4 odst. 7 a čl. 5 odst. 3 se poslední věta vypouští.
V čl. 7 odst. 3 se v druhé větě vypouštějí slova „vztahující se k oborům služby, jichž se výběrové řízení týká“.
V čl. 8 se dosavadní odstavec 3 označí jako 4 a odstavec 4 se označí jako 3.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o schválení jednacího řádu ve znění těchto změn
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel/a se 0.
Bylo konstatováno, že jednací řád byl schválen ve znění navržených změn.

3. Jako druhý bod programu následovala volba předsedy výběrové komise. S ohledem na čl. 2 odst. 2 jednacího řádu byla volba provedena tajně. Bylo navrženo, aby hlasy sčítaly Mgr. Jana Vildumetzová a Mgr. Monika Pálková, s čímž členky výběrové komise vyjádřily souhlas a hlasováním byly tímto úkonem pověřeny.

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel/a se 0.
Sčítací komise byla zvolena ve složení Mgr. Jana Vildumetzová a Mgr. Monika Pálková.

Na místo předsedy výběrové komise byl následně navržen JUDr. Ing. Jiří Nováček, který kandidaturu přijal.

Proběhlo tajné hlasování o předsedovi:
Výsledek hlasování: pro JUDr. Ing. Jiřího Nováčka 4. Jeden hlas byl neplatný.

Bylo konstatováno, že za předsedu výběrové komise byl zvolen pan JUDr. Ing. Jiří Nováček.

4. Jako poslední bod programu byl zařazen bod s názvem „Různé“. Následovala diskuze, ze které vyplynuly následující závěry:

Komise zmocňuje předsedu, aby jednací řád výběrové komise, záznam z jednání výběrové komise a termíny pohovorů byly zpřístupněny na webových stránkách MV ČR v sekci informující o státní službě.

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel/a se 0.
Jednací řád výběrové komise, záznam z jednání výběrové komise a termíny pohovorů budou zpřístupněny na webových stránkách MV ČR v sekci informující o státní službě

5. Další jednání jsou naplánována na středu 17. 12. 2014 od 14.30 – 15.00 hod. (otevírání obálek, vyřazování žádostí nesplňujících zákonné podmínky, různé) a 22. 12. 2014 (pohovory s uchazeči, jejichž žádost nebyla vyřazena - hodina bude upřesněna podle počtu žadatelů).

vytisknout  e-mailem