Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyjádření ke změně systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 4. 2018

Sekce pro státní službu obdržela několik desítek e-mailových zpráv prakticky identického znění zpochybňujících zákonnost změny systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2018 schválené usnesením vlády č. 169 ze dne 14. března 2018. Námitky se opírají o analýzu zpracovanou pro iniciativu Rekonstrukce státu a z ní vycházející stanovisko fóra expertů k hlídání Mantinelů odpovědné demokratické vlády. 

Sekce pro státní službu uplatňuje k této analýze následující stanovisko.

Podle § 18 zákona o státní službě je změna systemizace poté, co nabyla účinnosti, je-li jejím důsledkem změna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru,  přípustná, jen dojde-li ke změně působnosti správního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena; ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se použije obdobně. Změna systemizace provedená s účinností od 1. dubna 2018 je s tímto ustanovením v souladu. Mezi významnější změny patří převod 7 služebních míst z Úřadu vlády do Ministerstva životního prostředí a 6 služebních míst do Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s převodem některých agend, dále zrušení 45 systemizovaných míst v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, která byla využita v nově vzniklé státní příspěvkové organizaci Česká agentura pro standardizaci. Část III materiálu schváleného vládou obsahuje odůvodnění provedených změn.

K jednotlivým zpochybněným změnám lze uvést následující stručnou argumentaci. "Převod" systemizovaných míst z Úřadu vlády České republiky na  Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu, resp. zrušení těchto míst na Úřadu vlády a zřízení nových míst v Ministerstvu životního prostředí a v Ministerstvu průmyslu a obchodu,  souvisel s převodem agendy udržitelného rozvoje a agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Působnost Úřadu vlády v těchto agendách byla založena usneseními vlády, která byla vládou změněna usneseními č. 167 a 168 ze dne 14. března 2018. Tyto změny tedy reagovaly na změnu působnosti služebních úřadů.

Pokud jde o  zrušení 45 systemizovaných míst v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, byla tato místa využita v nově vzniklé státní příspěvkové organizaci Česká agentura pro standardizaci, která vznikla na základě změny zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a převzala část činností dosud vykonávaných uvedeným úřadem.

Důvodem pro zrušení některých systemizovaných míst v České správě sociálního zabezpečení bylo doplnění zkrácených úvazků u dalších služebních míst. Šlo tedy de facto o změnu technickou.

V Ministerstvu vnitra je rozporováno zvýšení platové třídy u tří pracovních míst, ve dvou případech se jedná o změnu o dvě platové třídy nahoru, a tedy na tyto změny § 18 zákona o státní službě nedopadá. V případě změny z 9. na 12. platovou třídu u neobsazeného pracovního místa byla důvodem změna činností na tomto služebním místě související s obnovením činnosti ombudsmana Ministerstva vnitra.

V případě Českého statistického úřadu došlo k navýšení objemu prostředků na platy, které  souviselo zejména s konáním opakovaných voleb do Senátu a nových voleb do několika obecních zastupitelstev. Jednalo se tedy o změnu v důsledku podstatné změny podmínek z hlediska rozsahu plněných úkolů.

S ohledem na publikaci tohoto stanoviska nebude v dalších případech náměstek ministra vnitra pro státní službu odpovídat na jednotlivé e-maily jemu adresované v této věci.

  

vytisknout  e-mailem