Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení jarního běhu programu stáží NEPT pro rok 2019

Vyhlašujeme jarní běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT), který se uskuteční v termínu od 1. nebo 16. března 2019. 

Co je program NEPT?

Díky stáži NEPT si rozšíříte odborné znalosti ve vybraném sektoru Evropské komise, který si zvolíte vzhledem k vámi vykonávané agendě na vysílajícím úřadě. Dostanete jedinečnou možnost zapojit se do činnosti jednoho z útvarů Evropské komise, navázat užší pracovní kontakty a získat aktuální informace a nové zkušenosti.

Česká republika má k dispozici pro dva běhy roku 2019 celkem 9 míst.

Pokud splňujete následující podmínky, neváhejte se přihlásit:

 • jste zaměstnanec státní/veřejné správy bez ohledu na typ pracovní smlouvy nebo služebního poměru (na dobu neurčitou i na dobu určitou); praxe ve státní /veřejné správě není vyžadována;

 • splňujete podmínku, že jste se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil/a a ani v žádné instituci EU nepracoval/a;

 • musíte zůstat po celou dobu stáže zaměstnancem státní/veřejné správy vysílajícího úřadu a váš zaměstnavatel vám bude vyplácet plat / mzdu a odvádět sociální a zdravotní pojištění;

 • umíte aktivně komunikovat v cizím jazyce (úroveň cizího jazyka není stanovena, preferována je angličtina).
   

Právní úprava

Pokud jste státním zaměstnancem, vaše vyslání na stáž NEPT je považováno za změnu služebního poměru a postupuje se dle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete v položce Vysílání národních expertů.  

Pokud jste zaměstnancem územního samosprávného celku, pak se vaše vyslání řídí podle ustanovení § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů - pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie.
 

Finanční náklady

Finanční náklady spojené se stáží jsou plně hrazeny vaším vysílajícím úřadem (odhadem 4 000 EUR/měsíc).

Pokud budete vybrán/a jako úspěšný/á, vaše vyslání může být financováno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU.
 

Jak se přihlásit?

Abyste měl/a šanci uspět ve výběrovém řízení, je třeba včas doručit přihlášku se všemi požadovanými přílohami dle následujících instrukcí.

Řádně vyplněná přihláška pro jarní běh 2019 se skládá z:

 • formuláře vašeho životopisu CV Europass;

 • formuláře vaší přihlášky;

 • prohlášení odboru pro evropské záležitosti / mezinárodní vztahy vysílajícího úřadu, že s vaším vysláním souhlasí;

 • prohlášení personálního odboru vysílajícího úřadu, že s vaším vysláním souhlasí včetně stručného zdůvodnění, proč byste měl/a být vybrán/a právě vy; v tomto prohlášení je třeba uvést informaci o závazku vysílajícího úřadu uhradit náklady spojené s vaší stáží či záměru žádat o financování vašeho vyslání z prostředků Všeobecné pokladní správy, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU;

 • informace o konkrétním útvaru Evropské komise, kam se hlásíte (generální ředitelství nebo kabinet) a o délce trvání stáže (délku stáže si zvolíte sám/sama v rozsahu 3 až 5 měsíců, později již nelze měnit).
   

Zdůrazňujeme, že je třeba, aby zaměření vámi vybraného útvaru Evropské komise korespondovalo s agendou, kterou vykonáváte na vysílajícím úřadě, a tento výběr byl patřičně zdůvodněn s ohledem na vaši pracovní náplň. Čím detailnější a propracovanější zdůvodnění v přihlášce uvedete, tím máte větší šanci uspět. Tyto informace jsou při posuzování přihlášek považovány za klíčové.

Dále bude při posuzování přihlášek kladen důraz na prioritní oblasti dle Strategie podpory Čechů v institucích EU a spravedlivé rozdělení míst mezi co největší počet úřadů v souvislosti se statistikou běhů minulých. I když není úroveň znalosti cizího jazyka stanovena, bude v případě velkého počtu obdržených přihlášek rovněž jedním z posuzovaných kritérií.

Přihlášku zašlete elektronicky spolu se všemi potřebnými přílohami na  Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, na e-mailovou adresu: sarka.vagnerova@mvcr.cz, a to nejdéle do 3. září 2018.

Upozorňujeme, že jednou podaná přihláška je závazná, její obsah nelze měnit ani doplňovat. Posuzovány budou pouze přihlášky, které obdržíme v řádném termínu. Nebudete vyzván k doplnění chybějících informací nebo podkladů.

Hlásí-li se více uchazečů z jednoho úřadu, mohou tyto úřady informovat sekci pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě o preferencích v pořadí uchazečů k vyslání.

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče tak, že ve smyslu Článků 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") zasílá jeho životopis (CV Europass) a přihlášku Stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, které tyto materiály dále předává Evropské komisi, a to za účelem účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů dle Článků 15 a 16, a další práva dle Článků 17, 21 a 82 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Uchazeč poskytuje osobní údaje za účelem přihlášení do výběrového řízení na stáž NEPT.

  

Informace o struktuře Evropské komise.

  

vytisknout  e-mailem