Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Pravidla pro výběrová řízení a jejich průběh 

  • Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24 - § 29)
  • Výběrové řízení na služební místo představeného (§ 51)
  • Případy, kdy se výběrové řízení nekoná (§ 24 odst. 5)

Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24 - § 29)

Obecné informace o výběrovém řízení

Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení. Toto výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě. V oznámení o vyhlášení výběrového řízení by měl uchazeč najít zejména údaje o předpokladech a požadavcích na obsazované služební místo, informace o obsazovaném služebním místě, o zařazení do platové třídy a také datum, do kterého musí být podány níže uvedené žádosti.

K tomu, aby se osoba mohla účastnit výběrového řízení, je třeba písemně podat žádost o zařazení na služební místo nebo žádost o jmenování na služební místo představeného, pokud jde o výběrové řízení na místo představeného. Tyto dvě žádosti podávají osoby, které již jsou státními zaměstnanci. Jiné osoby, které státními zaměstnanci nejsou, podávají žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného. Vzory těchto žádostí jsou ke stažení níže v této rubrice.


Každý žadatel o přijetí do služebního poměru musí splnit následující základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru:

a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) dosáhnout věku 18 let,

c) být plně svéprávný,

d) být bezúhonný,

e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.


Splnění těchto základních předpokladů je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. Bezúhonnost žadatel osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, svéprávnost je doložena písemným čestným prohlášením. Žadatel, který není státním občanem České republiky a neabsolvoval alespoň po 3 školní roky výuku v českém jazyce, musí prokázat znalost českého jazyka absolvováním certifikované zkoušky.

Služební orgán může služebním předpisem stanovit další požadavky pro služební místo, jako jsou např. úroveň znalosti cizího jazyka, jiný odborný požadavek nebo způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Pokud není žádost žadatele vyřazena (např. z důvodu nesrozumitelnosti nebo nesplnění základních předpokladů), provede tříčlenná výběrová komise s žadatelem pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká. Dále může být zaměřen i na další požadované odborné požadavky, příp. je na něm možno ověřit požadované znalosti cizího jazyka. Pohovor může být také doplněn písemnou zkouškou.

Po absolvování pohovoru vybere výběrová komise z žadatelů 3 nejvhodnější, ze kterých je následně vybrán služebním orgánem(v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným) ten, který má být přijat do služebního poměru. Výběrová komise také sestavuje pořadí ostatních žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli (pro případ, že by všichni 3 nejvhodnější odstoupili) a také seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Pokud ve výběrovém řízení nikdo z žadatelů neuspěl, je takové výběrové řízení zrušeno a vyhlásí se nové výběrové řízení.
 

Výběrové řízení na služební místo představeného (§ 51)

Výběrové řízení na služební místo představeného

Na obsazení volného služebního místa představeného se koná obdobně probíhající výběrové řízení. Pro většinu služebních míst představených je kromě základních požadavků požadován také předpoklad praxe určitého počtu let, příp. předpoklad výkonu určitého povolání na dosavadní pozici (např. do výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení se může přihlásit pouze státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou, úředník územního samosprávného celku, akademický pracovník aj.), a to především v prvním kole výběrového řízení. V případném druhém kole (pokud v prvním kole nikdo z uchazečů neuspěl) se tyto další požadavky zmírňují.

Případy, kdy se výběrové řízení nekoná (§ 24 odst. 5)

Případy, kdy se výběrové řízení nekoná

V některých případech se výběrové řízení nekoná. Jde zejména o případy, kdy je státní zaměstnanec po dobu nezbytně nutnou přeložen do jiného služebního úřadu (§ 47), převeden (např. ze zdravotních důvodů) na jiné služební místo (§ 61), vyslán k výkonu zahraniční služby (§ 67) nebo po tom, co se státní zaměstnanec vrátil na své původní služební místo po odpadnutí důvodu změny služebního poměru (např. po zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené). Dále se výběrové řízení nekoná, jedná-li se o obsazení služebního místa v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby a zařazené ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo, z něhož byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby, pokud tento státní zaměstnanec splňuje stanovené požadavky na uvolněné služební místo. Výběrové řízení se také nekoná na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu.

vytisknout  e-mailem