Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Pravidla pro výběrová řízení a jejich průběh 

Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24 - § 29)

Na obsazení volného služebního místa se zpravidla koná výběrové řízení. Toto výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě. V oznámení o vyhlášení výběrového řízení by měl uchazeč najít zejména údaje o předpokladech stanovených zákonem a požadavcích na obsazované služební místo, informace o obsazovaném služebním místě, o zařazení do platové třídy a také datum, do kterého musí být podány níže uvedené žádosti.

K tomu, aby se osoba mohla účastnit výběrového řízení, je třeba písemně podat žádost o zařazení na služební místo nebo žádost o jmenování na služební místo představeného, pokud jde o výběrové řízení na místo představeného. Tyto dvě žádosti podávají osoby, které již jsou státními zaměstnanci. Jiné osoby, které státními zaměstnanci nejsou, podávají žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného. Vzory těchto žádostí jsou ke stažení níže v této rubrice.

Každý žadatel o přijetí do služebního poměru musí splnit následující základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru:

  1. být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

  2. dosáhnout věku 18 let,

  3. být plně svéprávný,

  4. být bezúhonný,

  5. dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a

  6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
     

Splnění těchto základních předpokladů je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. Bezúhonnost žadatel osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, svéprávnost je doložena písemným čestným prohlášením. Žadatel, který není státním občanem České republiky a neabsolvoval alespoň po 3 školní roky výuku v českém jazyce, musí prokázat znalost českého jazyka absolvováním certifikované zkoušky.

Služební orgán může služebním předpisem stanovit další požadavky pro služební místo, jako jsou např. úroveň znalosti cizího jazyka, jiný odborný požadavek nebo způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Pokud není žádost žadatele vyřazena (např. z důvodu nesrozumitelnosti nebo nesplnění základních předpokladů), provede tříčlenná výběrová komise s žadatelem pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká. Dále může být zaměřen i na další požadované odborné požadavky, příp. je na něm možno ověřit požadované znalosti cizího jazyka. Pohovor může být také doplněn písemnou zkouškou. Služební orgán může u služebních míst zařazených v 5. až 9, platové třídě (s výjimkou služebního místa představeného) stanovit, že se pohovor před výběrovou komisí neprovádí.

Po absolvování pohovoru vybere výběrová komise z žadatelů 3 nejvhodnější (tyto uvede v abecedním pořadí), ze kterých je následně vybrán služebním orgánem (v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným) ten, který má být přijat do služebního poměru. Výběrová komise také sestavuje pořadí ostatních žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli (pro případ, že by všichni 3 nejvhodnější odstoupili) a také seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Pokud ve výběrovém řízení nikdo z žadatelů neuspěl, je takové výběrové řízení zrušeno a vyhlásí se nové výběrové řízení.

  

vytisknout  e-mailem