Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví

Č.j.: MV-18310-1/OSK-2019 

Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví

Č.j.: MV-18310-1/OSK-2019
Datum: 5. února 2019

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 53 odst. 1 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), druhé kolo výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví v oborech služby:

25. Pracovněprávní vztahy,
26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci,
35. Archivnictví a spisová služba,
78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
 
Místem výkonu služby je Praha.
 
Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona o státní službě na dobu určitou v trvání 5 let. Půjde-li o osobu, která není státním zaměstnancem, a bude přijímána do služebního poměru, doba trvání služebního poměru bude stanovena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s trváním 12 měsíců, pokud půjde o osobu, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku (obecnou část i zvláštní část ve všech výše uvedených oborech služby).

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 16. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 7. března 2019, tj. v této lhůtě zaslané náměstkovi ministra vnitra pro státní službu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu na uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví“.

Druhého kola výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1.) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona[1]];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
   
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
   
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
   
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  ​Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách;

2.) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění pozdějších předpisů, kterým je znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka v rozsahu alespoň 2. úrovně (stupně) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[7];

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;
 

3.) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády, ve znění pozdějších předpisů, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání Osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví.
 
 
4.) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[8], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5.) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2.  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3.  příslušníkem Lidových milicí,
 4.  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5.  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

6.) je podle § 53 odst. 3 a 5 zákona státním zaměstnancem vykonávajícím službu na služebním místě představeného, úředníkem územního samosprávného celku zařazeným na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, úředníkem územního samosprávného celku zařazeným na pracovním místě vedoucího odboru krajského úřadu nebo vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zaměstnancem regionální rady regionu soudržnosti (dále jen „regionální rada“) zařazeným na pracovním místě ředitele úřadu regionální rady, úředníkem Evropské unie, nebo úředníkem mezinárodní organizace, a splňuje profesní kvalifikační předpoklad, že v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů[9] a zajišťování právní činnosti[10],
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[11] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[12],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. jmenovací listiny či rozhodnutí o jmenování, pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují splnění předpokladu spočívajícího v nynějším výkonu funkce, resp. pracovním zařazení, a dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona v příslušné vedoucí funkci.
 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran[13] na téma „Koncepce správy služebních vztahů v Ministerstvu zdravotnictví v období následujících 3 let.“
 

[1] Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. února 2015 č. 107.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[7] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[8] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[9] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[10] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[12] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[13] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem