Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběr dočasných zaměstnanců (platová třída AD 13) pro Generální ředitelství pro komunikaci COM/2022/20070

Evropská komise pořádá externí výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍHO ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Místem výkonu práce je Praha. Zastoupení je součástí Generálního ředitelství pro komunikaci (ředitelství DGA1.C, "Zastoupení a komunikace v členských státech").

GŘ pro komunikaci (GŘ COMM) jakožto útvar pro institucionální komunikaci podřízený předsedkyni Komise propaguje politické priority Evropské komise a napomáhá přibližování Evropy občanům.

Zastoupení zastupují Komisi v členském státě: vyjadřují názory Komise vůči vnitrostátním, regionálním a místním orgánům, parlamentům, občanům a dalším subjektům.

Podpora členů sboru komisařů: přispívají k úspěšnosti návštěv komisařů v členských státech tím, že organizují setkání a zajišťují mediální pokrytí, poskytují informace o nejnovějším politickém vývoji a zajišťují návazná opatření.

Politické a ekonomické informace a analýzy: zastoupení podávají zprávy o politickém a ekonomickém vývoji v členských státech a poskytují předsedkyni a sboru komisařů aktuální informace o trendech a událostech z celé EU.

Spolupráce s celostátními, regionálními a místními sdělovacími prostředky: spolu s útvarem mluvčího poskytují zastoupení novinářům informace o prioritách a práci Komise, pořádají tiskové konference, odpovídají na dotazy a v případě potřeby uvádějí informace na pravou míru. Přizpůsobují sdělení Komise místním potřebám.

Oslovování občanů: zastoupení jsou centrem informací o EU v členských státech. Šíří informace, koordinují práci informačních sítí a komunikují s občany, a to jak fyzicky, tak prostřednictvím sociálních médií.
 

1. NÁPLŇ PRÁCE

Vedoucí zastoupení v Praze bude:

 • vystupovat jako mluvčí Komise v České republice,
 • vysvětlovat politiky Komise a získávat pro ně podporu,
 • sledovat politický, hospodářský a sociální vývoj a podávat o něm zprávy,
 • mít celkovou odpovědnost za komunikaci s médii s cílem vytvářet příznivý obraz Komise, předávat médiím politické zprávy Komise a jejich prostřednictvím je šířit,
 • koordinovat a realizovat aktivity zastoupení a zajišťovat, aby zapadaly do komunikačních priorit Komise a byly s nimi v souladu,
 • koordinovat poskytování informací veřejnosti, a to včetně informací šířených prostřednictvím informačních a dokumentačních sítí Generálního ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM),
 • řídit a koordinovat lidské a finanční zdroje zastoupení,
 • koordinovat iniciativy s kontaktní kanceláří Evropského parlamentu,
 • sloužit Komisi zajišťováním vazeb s vnitrostátními a místními orgány a analyzováním politické situace. Vedoucí zastoupení bude rovněž odpovídat za dosažení každoročních cílů zastoupení vytyčených na základě dohody s vyšším vedením GŘ COMM.

Vedoucí zastoupení dohlíží v zastoupení na veškeré záležitosti a působí jako dále pověřená schvalující osoba. Pozice je tudíž považována za "citlivou" a smlouva je omezena na počáteční období tří let s možností jednoho prodloužení o nejvýše dva roky.
 

2. DRUH A DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY

Úspěšnému uchazeči může být nabídnuta dočasná smlouva podle čl. 2 písm. b) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie[1] v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 2013 o politice pro přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců (2). Pozice je nabízena na úvodní období tří let s možností prodloužení o nejvýše dva roky.

Maximální délka trvání smlouvy se stanoví i s ohledem na příslušná ustanovení rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2013 o maximální délce trvání pracovního poměru v případě zaměstnanců přijímaných na dobu určitou (sedm let v průběhu dvanáctiletého období (3)), jakož i na příslušná ustanovení rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2008 o pravidlech pro rotaci (nejvýše pět let na pozici vedoucího zastoupení (4)).

MÍSTO ZAMĚSTNÁNÍ

 • Praha, Česká republika
   

PLATOVÁ TŘÍDA

 • AD 13
   

3. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

3.1. Obecné podmínky

Uchazeči musí splňovat požadavky stanovené v článku 12 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, jejichž součástí je požadavek být státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie.

3.2. Zvláštní podmínky

3.2.1. Kvalifikační předpoklady

K datu uzávěrky pro podání přihlášek musí uchazeči mít:

 • vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského studia nejméně čtyři roky,

  nebo
   
 • vzdělání na úrovni, která odpovídá minimálně tříletému dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem a odpovídající odbornou praxi v délce nejméně jednoho roku.

Požadované minimum jednoleté odborné praxe je v tomto případě považováno za nedílnou součást vzdělání a nelze ho započíst do doby trvání níže požadované odborné praxe.

V potaz se berou pouze diplomy, které byly uděleny v členských státech EU nebo jejichž rovnocennost byla uznána osvědčením, které vydaly orgány jednoho z těchto členských států.

3.2.2. Praxe

K datu uzávěrky podání přihlášek stanovenému v tomto oznámení musí uchazeči kromě výše uvedených kvalifikačních předpokladů mít také odbornou praxi v minimální délce patnácti let, kterou nabyli po obdržení diplomu opravňujícího k účasti ve výběrovém řízení (5). Nejméně čtyři roky z této patnáctileté praxe musí být získány ve vedoucích funkcích. Ve svém životopise by uchazeči měli jasně uvést 1) názvy zastávaných vedoucích funkcí a úkoly s nimi spojené a 2) počty podřízených pracovníků v daných funkcích pro každý rok, v jehož průběhu byla praxe v řídicí funkci získána.

Za velkou výhodu bude považována:

 • doložená odborná praxe získaná v oblasti informací, komunikace, médií a/nebo politiky a ekonomiky, včetně politických jednání na úrovni vyšších úředníků a budování kontaktů na vysoké úrovni v hostitelském členském státě,
 • doložená praxe v oblasti spolupráce s novináři a/nebo při řízení komunikačních projektů či kampaní.

3.2.3. Jazyky

Podle čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musí mít uchazeči důkladnou znalost jednoho z jazyků EU (6) a uspokojivou znalost dalšího z jazyků EU.

Ke splnění nároků služebního poměru je nutná schopnost pracovat v úředním jazyce České republiky (čeština). 

Uchazeč by měl mít vynikající ústní a písemný projev, aby mohl účinně a plynule komunikovat s interními i externími zúčastněnými stranami.
 

4. VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

4.1. Osobnostní předpoklady

 • silná schopnost rozvíjet pozitivní a kooperativní pracovní vztahy s interními i externími partnery a zúčastněnými stranami
 • vynikající komunikační a reprezentační dovednosti
 • schopnost rychle reagovat na rychle se měnící okolnosti
 • schopnost pracovat velmi nezávisle, určovat priority a navrhovat opatření

4.2. Odborné dovednosti

 • vynikající znalost politických priorit Komise a interinstitucionálních vztahů
 • znalost správních postupů a postupů schvalování finančních transakcí v Komisi
 • velká výhoda: odborná praxe získaná v oblasti komunikace, médií nebo politiky a ekonomiky, včetně účasti na politických jednáních na úrovni vyšších úředníků či jejich příprava a budování příslušných kontaktů v hostitelském členském státě
 • vynikající znalost politické situace a médií v hostitelské zemi, jakož i v širším regionu

4.3. Řídicí schopnosti

 • schopnost stanovovat a přizpůsobovat cíle zastoupení v souladu s hlavními činnostmi Komise v oblasti komunikace
 • schopnost získat a udržet si kvalifikované pracovníky
 • schopnost úzce spolupracovat přes geografickou vzdálenost
 • schopnost vymezovat priority a zaměřovat se na ně, sledovat a hodnotit pracovní činnost s ohledem na plnění cílů
 • schopnost vést diskuse a dosahovat optimálních výsledků
 • schopnost vést a motivovat multidisciplinární a multikulturní tým v komplexním politickém prostředí
   

5. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Řízení probíhá ve třech samostatných navazujících fázích:

5.1. Předběžný výběr

Výběrová komise ve složení podle čl. 2 písm. c) rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2013 o politice pro přijímání a zaměstnávání dočasných zaměstnanců provede předběžný výběr na základě kvalifikačních předpokladů a odborné praxe.

5.2. Přijetí přihlášky

Předběžně vybraní uchazeči musí předložit úřední doklady potvrzující údaje uvedené v přihlášce, tj.:

 • kopii dokladu potvrzujícího státní občanství (občanského průkazu nebo pasu),
 • kopii diplomu/diplomů nebo osvědčení o požadované úrovni dosaženého vzdělání,
 • potvrzení o zaměstnání dokládající délku odborné praxe.

V těchto dokladech musí být jasně uvedeno datum počátku a ukončení zaměstnání a trvání každého z období, která mají být započtena do odborné praxe v rámci tohoto výběrového řízení. V ideálním případě uchazeči pro tyto účely poskytnou potvrzení o zaměstnání od svých dřívějších zaměstnavatelů a od současného zaměstnavatele. V případě, že tak nebudou moci učinit, budou akceptovány kopie například těchto dokladů: pracovních smluv, ke kterým bude přiložena první a poslední výplatní páska a výplatní páska za poslední měsíc každého roku trvání smlouvy, jejíž délka činila více než jeden rok, úředních dokladů o jmenování do funkce spolu s poslední výplatní páskou, záznamů o zaměstnání či daňových přiznání.

Konečné přijetí přihlášky je podmíněno předložením požadovaných dokladů. Pokud nebudou tyto doklady doručeny ve stanovené lhůtě, bude přihláška pokládána za neplatnou.

Úspěšný uchazeč bude muset později předložit originály všech požadovaných dokladů za účelem jejich ověření.

5.3. Výběr

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují fázi přijetí přihlášky, budou pozváni na pohovor, při němž budou objektivně a nestranně posouzeni a vzájemně porovnáni na základě výběrových kritérií uvedených v oddíle 4.

Seznam úspěšných uchazečů bude platit po dobu nejvýše dvou let. Platnost tohoto seznamu může být prodloužena.

Před přijetím do pracovního poměru mohou být uchazeči vyzváni, aby se zúčastnili jednodenních testů v hodnotícím centru ("assessment centre").
 

6. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Evropská komise uplatňuje politiku rovných příležitostí a zákazu diskriminace v souladu s článkem 1d služebního řádu (7).
 

7. PŘIHLÁŠKY

Před podáním přihlášky si pečlivě zkontrolujte, zda splňujete všechny zvláštní podmínky účasti uvedené v bodě 3.2.

Chcete-li se přihlásit, musíte se zaregistrovat přes internet na následující stránce a řídit se pokyny k jednotlivým fázím výběrového řízení: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Musíte mít platnou e-mailovou adresu. Tato adresa bude použita pro potvrzení vaší registrace i pro kontakt s vámi v různých fázích řízení. Jakoukoli změnu e-mailové adresy proto Evropské komisi oznamte.

Ke své přihlášce přiložte životopis ve formátu PDF a rovněž on-line vyplňte motivační dopis (maximálně 8 000 znaků). Životopis a motivační dopis můžete předložit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie.

Po dokončení on-line registrace obdržíte e-mail s potvrzením o zaregistrování vaší přihlášky. Pokud e-mail s potvrzením neobdržíte, vaše přihláška zaregistrována nebyla!

Upozorňujeme, že postup zpracování přihlášky nelze sledovat on-line. O stavu přihlášky vás bude informovat přímo Evropská komise.

Pro vyžádání dalších informací a/nebo v případě technických problémů zašlete e-mail na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
 

8. DATUM UZÁVĚRKY

Datum uzávěrky registrací je 7. února 2022, 12:00 (poledne) bruselského času. Poté již registrace nebude možná.

Za včasnou on-line registraci odpovídají uchazeči. Důrazně vám doporučujeme, abyste podání přihlášky neodkládali na poslední chvíli, neboť přetížení internetu či porucha internetového připojení by mohly způsobit přerušení elektronické registrace dříve, než ji dokončíte, čímž byste byli nuceni celý proces opakovat. Po uplynutí lhůty pro registraci již nebude možné zadávat žádné údaje. Pozdě provedené registrace se nepřijímají.
 

9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Toto oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách Generálního ředitelství pro komunikaci a Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

Připomínáme uchazečům, že činnost jednotlivých výběrových komisí má důvěrný charakter. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt s jednotlivými členy výběrových komisí je uchazečům nebo osobám jednajícím jejich jménem zakázán. Veškeré dotazy je třeba zaslat sekretariátu příslušné komise.
 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Komise zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovávány v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů[8]. To se týká zejména důvěrnosti a zabezpečení těchto údajů.

  

  

1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612978342056&from=CS

2)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jobs_at_the_european_commission/job_opportunities/documents/commission-decision-temporary-agents-c-2013-9049-en.pdf

3)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jobs_at_the_european_commission/job_opportunities/documents/commission-decision-maximum-duration-non-permanent-staff-c-2013-9028-en.pdf

4)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2008/EN/C-2008-3983-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

5)
Odborná praxe se bere v úvahu pouze tehdy, pokud představuje skutečný pracovní vztah, který je definován jako skutečná, placená práce, již uchazeč vykonával jako zaměstnanec (na libovolný druh smlouvy) nebo poskytovatel služby. Profesní činnost vykonávaná na částečný úvazek se započítá v poměrné výši na základě potvrzeného procenta odpracovaných hodin plného pracovního úvazku. Mateřská dovolená / rodičovská dovolená / dovolená při adopci dítěte se zohledňuje, pokud se na ni vztahuje pracovní smlouva.  Doktorandské studium se považuje za rovnocenné odborné praxi i v případě, že bylo neplacené, avšak nejdéle v trvání tří let a za předpokladu, že byl úspěšně získán titul PhD. Každé období může být započítáno pouze jednou.

6)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=CS

7)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=CS

8)
Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

  

vytisknout  e-mailem