Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednické zkoušky

Informace o úřednických zkouškách a zkušebních komisích 

  1. Obecné informace o úřednických zkouškách
  2. Zkušební komise

Obecné informace o úřednických zkouškách

Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, a to pro každý obor služby, který je systemizovaný na jím obsazeném služebním místě. Služební úřad musí státnímu zaměstnanci umožnit vykonání úřednické zkoušky nejpozději

  • před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou,

  • do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.

Mimo to zákon o státní službě umožňuje vykonat úřednickou zkoušku na vlastní náklady i osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Za stejných podmínek je umožněno vykonat úřednickou zkoušku i státnímu zaměstnanci pro obor služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo v případě představeného jmenován.

Přihlášení na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s úřednickou zkouškou se uskutečňují prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku. Služební orgán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky. Při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k žádosti státního zaměstnance.

Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.

  • Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně formou testu obsahujícího 30 náhodně systémem vygenerovaných zkušebních otázek ze souboru 300 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, přičemž vždy právě jedna odpověď je správná. Tato část úřednické zkoušky se zaměřuje na znalosti organizace a činnosti veřejné správy, znalosti práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, na znalosti právních předpisů, které obecně dopadají na činnost státní správy a znalosti práva Evropské unie.

  • Zvláštní část úřednické zkoušky se koná teprve potom, co státní zaměstnanec úspěšně vykonal část obecnou. Tato část úřednické zkoušky je konána formou ústní zkoušky před tříčlennou zkušební komisí. Zkoušený si losuje 3 zkušební otázky ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část se zaměřuje na vědomosti, schopnosti a odbornou připravenost potřebné k výkonu činnosti, kterou v konkrétním oboru služby na služebním místě státní zaměstnanec vykonává.

Jestliže státní zaměstnanec úřednickou zkoušku nevykonal úspěšně, umožní mu služební orgán její opakování na základě jeho písemné žádosti. Úřednickou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí 1 měsíce po jejím předchozím neúspěšném vykonání. Služební orgán mu umožní její opakování, o toto opakování jej však musí státní zaměstnanec písemně požádat. I při opakované zkoušce platí, že státní zaměstnanec musí být o termínu a místě jejího konání písemně vyrozuměn nejméně 21 dní předem.

Členem zkušební komise při opakované úřednické zkoušce nesmí být ten, kdo byl jejím členem při úřednické zkoušce, kterou státní zaměstnanec nevykonal úspěšně. Doba trvání služebního poměru se při opakování úřednické zkoušky neprodlužuje.

  

vytisknout  e-mailem