Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednická zkouška

Průběh úřednické zkoušky 

 • Kdo je/není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku
 • Úřednická zkouška (§ 35 - § 37)
 • Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku (§ 35 odst. 4, § 38)
 • Úspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 2, § 42)
 • Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3, § 40)

Kdo je/není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Kdo je/není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Stanoveny jsou pouze tyto výjimky, u nichž není nutné úřednickou zkoušku vykonat:

 1. náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, kteří budou vybráni v prvním výběrovém řízení po vyhlášení služebního zákona,

 2. všichni vedoucí služebních úřadů, kteří jsou převedeni do služebního poměru k 6. 11. 2014,

 3. státní tajemníci, kteří budou vybráni v prvních výběrových řízeních po vyhlášení služebního zákona,

 4. všichni představení, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru,

 5. zaměstnanci, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru na dobu neurčitou.
   

Všichni zaměstnanci, kteří jsou převedeni k 1. 7. 2015 do služebního poměru na dobu určitou, mají povinnost úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky.

Ti úředníci, kteří vykonali obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, nemají povinnost skládat obecnou část úřednické zkoušky. V budoucnu může vláda svým nařízením stanovit, zda i některé další obdobné zkoušky (jako zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku nebo zkouška podle jiného zákona) mohou některou část úřednické zkoušky nahradit.

  

Úřednická zkouška (§ 35 - § 37)

Úřednická zkouška (§ 35 - § 37)

Úřednická zkouška není součástí výběrového řízení ani předpokladů pro přijetí do služebního poměru. Státní zaměstnanec ji ve většině případů vykonává až poté, co byl přijat do služebního poměru. Státnímu zaměstnanci musí služební orgán umožnit vykonání úřednické zkoušky před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou.

Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.

Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně a zaměřuje se na znalosti organizace a činnosti veřejné správy, znalosti práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, na znalosti právních předpisů, které obecně dopadají na činnost státní správy a znalosti práva Evropské unie.

Zvláštní část úřednické zkoušky se koná teprve potom, co státní zaměstnanec úspěšně vykonal část obecnou. Tato část úřednické zkoušky je konána ústně před zkušební komisí. Zvláštní část se zaměřuje na vědomosti, schopnosti a odbornou připravenost potřebné k výkonu činnosti, kterou v konkrétním oboru služby na služebním místě státní zaměstnanec vykonává. Zkušební komise jsou zřizovány u ústředních správních úřadů podle oboru služby, u těchto komisí také vykonají zvláštní část úřednické zkoušky státní zaměstnanci jim podřízených služebních úřadů.

  

Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku (§ 35 odst. 4, § 38)

Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku (§ 35 odst. 4, § 38)

Přihlašování na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s úřednickými zkouškami se budou uskutečňovat prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku. Služební orgán nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky. Pokud státnímu zaměstnanci brání v konání zkoušky v tomto termínu překážka ve službě, stanoví se mu náhradní termín konání.

  

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 2, § 42)

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 2, § 42)

O úspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení. Jeden stejnopis tohoto osvědčení předá státnímu zaměstnanci, druhý stejnopis je zařazen do osobního spisu státního zaměstnance. Státní zaměstnanec, který byl přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, ale z důvodu neabsolvování úřednické zkoušky byl zařazen do služebního poměru na dobu určitou, má po úspěšném absolvování úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou.

  

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3, § 40)

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky (§ 39 odst. 3, § 40)

O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky zkušební komise vystaví zkoušenému písemnou zprávu a služební orgán mu umožní její opakování, o toto opakování jej však musí státní zaměstnanec písemně požádat. Úřednickou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí 1 měsíce po jejím předchozím neúspěšném vykonání. V případě, že státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou (uvedený v § 29 odst. 1 zákona o státní službě) neuspěje u úřednické zkoušky ani při jejím opakování, jeho služební poměr končí ze zákona [§ 74 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě] posledním dnem kalendářního měsíce, kdy druhý neúspěšný pokus vykonal. V případě, že úřednickou zkoušku pro jiný nebo další obor státní služby nevykoná státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou do 12 měsíců ode dne, kdy v jiném nebo dalším oboru státní služby začal vykonávat službu (zde není rozhodné, zda zkoušku vykoná i napodruhé neúspěšně, či k jejímu konání třeba i vůbec nepřikročí), jedná se o důvod pro převedení na jiné služební místo podle § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě.

  

vytisknout  e-mailem