Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednická zkouška

Průběh úřednické zkoušky 

 • Kdo je / není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku
 • Úřednická zkouška
 • Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku
 • Úspěšné vykonání úřednické zkoušky
 • Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky

Kdo je / není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Kdo je / není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Stanoveny jsou pouze tyto výjimky, u nichž není nutné úřednickou zkoušku vykonat:

 1. náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, kteří budou vybráni v prvním výběrovém řízení po vyhlášení služebního zákona,

 2. všichni vedoucí služebních úřadů, kteří jsou převedeni do služebního poměru k 6. 11. 2014,

 3. státní tajemníci, kteří budou vybráni v prvních výběrových řízeních po vyhlášení služebního zákona,

 4. všichni představení, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru,

 5. zaměstnanci, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru na dobu neurčitou.
   

Všichni zaměstnanci, kteří jsou převedeni k 1. 7. 2015 do služebního poměru na dobu určitou, mají povinnost úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky.

Ti úředníci, kteří vykonali obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, nemají povinnost skládat obecnou část úřednické zkoušky. V budoucnu může vláda svým nařízením stanovit, zda i některé další obdobné zkoušky (jako zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku nebo zkouška podle jiného zákona) mohou některou část úřednické zkoušky nahradit.

  

Úřednická zkouška

Úřednická zkouška

Úřednickou zkoušku je povinen vykonat každý státní zaměstnanec, a to pro každý obor služby, který je systemizovaný na jím obsazeném služebním místě. Služební úřad musí státnímu zaměstnanci umožnit vykonání úřednické zkoušky nejpozději

 • před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou,

 • do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.

Mimo to zákon o státní službě umožňuje vykonat úřednickou zkoušku na vlastní náklady i osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Za stejných podmínek je umožněno vykonat úřednickou zkoušku i státnímu zaměstnanci pro obor služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo v případě představeného jmenován.

Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.

 • Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně formou testu obsahujícího 30 náhodně systémem vygenerovaných zkušebních otázek ze souboru 300 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, přičemž vždy právě jedna odpověď je správná. Tato část úřednické zkoušky se zaměřuje na znalosti organizace a činnosti veřejné správy, znalosti práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, na znalosti právních předpisů, které obecně dopadají na činnost státní správy a znalosti práva Evropské unie.

 • Zvláštní část úřednické zkoušky se koná teprve potom, co státní zaměstnanec úspěšně vykonal část obecnou. Tato část úřednické zkoušky je konána formou ústní zkoušky před tříčlennou zkušební komisí. Zkoušený si losuje 3 zkušební otázky ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část se zaměřuje na vědomosti, schopnosti a odbornou připravenost potřebné k výkonu činnosti, kterou v konkrétním oboru služby na služebním místě státní zaměstnanec vykonává.
   

Vláda může při změně oborů služby nařízením stanovit, že úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro nový obor služby.

Zkušební komise jsou zřizovány u ústředních správních úřadů podle oboru služby, u těchto komisí také vykonají zvláštní část úřednické zkoušky státní zaměstnanci jim podřízených služebních úřadů.

  

Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku

Postup při přihlašování na úřednickou zkoušku

Přihlašování na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s úřednickými zkouškami se uskutečňuje prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku. Služební orgán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky. Při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k žádosti státního zaměstnance.

Pokud státnímu zaměstnanci brání v konání zkoušky v tomto termínu překážka ve službě, stanoví se mu náhradní termín konání.

  

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky

Úspěšné vykonání úřednické zkoušky

O úspěšném vykonání úřednické zkoušky vystaví zkušební komise osvědčení. Jeden stejnopis tohoto osvědčení předá státnímu zaměstnanci, druhý stejnopis je zařazen do osobního spisu státního zaměstnance.

Po úspěšném vykonání úřednické zkoušky ve všech oborech státní služby, které jsou systemizovány na daném služebním místě, má státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 nárok na změnu doby trvání služebního poměru a na zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného na dobu neurčitou nebo dobu určitou podle doby uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

  

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky

Neúspěšné vykonání úřednické zkoušky

O neúspěšném vykonání úřednické zkoušky zkušební komise vystaví zkoušenému písemnou zprávu, a to ve 2 stejnopisech. Jeden stejnopis je předán státnímu zaměstnanci do vlastních rukou a druhý stejnopis je založen do osobního spisu státního zaměstnance.

Úřednickou zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí 1 měsíce po jejím předchozím neúspěšném vykonání. Služební orgán mu umožní její opakování, o toto opakování jej však musí státní zaměstnanec písemně požádat. I při opakované zkoušce platí, že státní zaměstnanec musí být o termínu a místě jejího konání písemně vyrozuměn nejméně 21 dní předem. Členem zkušební komise při opakované úřednické zkoušce nesmí být ten, kdo byl jejím členem při úřednické zkoušce, kterou státní zaměstnanec nevykonal úspěšně. Doba trvání služebního poměru se při opakování úřednické zkoušky neprodlužuje.

 • Nevykoná‑li státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku, jeho služební poměr ze zákona skončí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku [§ 74 odst. 1 písm. g)].

Pokud státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 ke konání úřednické zkoušky vůbec nepřikročí, anebo po jejím prvním neúspěšném konání nepožádá o její opakování, jeho služební poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby určité uvedené v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.

V případě, že státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou nevykoná úspěšně úřednickou zkoušku do 12 měsíců poté, co začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby (tedy ji ani opakovaně nevykoná úspěšně, nebo k jejímu konání vůbec nepřikročí), bude podle § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě převeden na jiné služební místo.

  

vytisknout  e-mailem