Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřednická zkouška

Průběh úřednické zkoušky 

Úřednická zkouška

Úřednickou zkoušku je povinen vykonat každý státní zaměstnanec, a to pro každý obor služby, který je systemizovaný na jím obsazeném služebním místě. Služební úřad musí státnímu zaměstnanci umožnit vykonání úřednické zkoušky nejpozději

  • před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou,

  • do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.

Mimo to zákon o státní službě umožňuje vykonat úřednickou zkoušku na vlastní náklady i osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. Za stejných podmínek je umožněno vykonat úřednickou zkoušku i státnímu zaměstnanci pro obor služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo v případě představeného jmenován.

Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.

  • Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně formou testu obsahujícího 30 náhodně systémem vygenerovaných zkušebních otázek ze souboru 300 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, přičemž vždy právě jedna odpověď je správná. Tato část úřednické zkoušky se zaměřuje na znalosti organizace a činnosti veřejné správy, znalosti práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, na znalosti právních předpisů, které obecně dopadají na činnost státní správy a znalosti práva Evropské unie.

  • Zvláštní část úřednické zkoušky se koná teprve potom, co státní zaměstnanec úspěšně vykonal část obecnou. Tato část úřednické zkoušky je konána formou ústní zkoušky před tříčlennou zkušební komisí. Zkoušený si losuje 3 zkušební otázky ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část se zaměřuje na vědomosti, schopnosti a odbornou připravenost potřebné k výkonu činnosti, kterou v konkrétním oboru služby na služebním místě státní zaměstnanec vykonává.
     

Vláda může při změně oborů služby nařízením stanovit, že úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro nový obor služby.

Zkušební komise jsou zřizovány u ústředních správních úřadů podle oboru služby, u těchto komisí také vykonají zvláštní část úřednické zkoušky státní zaměstnanci jim podřízených služebních úřadů.

  

vytisknout  e-mailem