Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systemizace a organizační struktura služebního úřadu

Schvalování systematizace a organizační struktury služebních úřadů 

  • Systemizace a systemizace pracovních míst (§ 17, § 18, § 184, § 172)
  • Organizační struktura služebního úřadu (§ 19)

Systemizace a systemizace pracovních míst (§ 17, § 18, § 184, § 172)

Systemizace a systemizace pracovních míst

Základním účelem zavedení systemizace a složitého procesu jejího schvalování je snaha o stabilizaci státní správy a její ochrana před neodůvodněnými personálními změnami. Vypracovává se nejen systemizace všech služebních míst, ale i systemizace pracovních míst zaměstnanců ve správních úřadech. První systemizace a systemizace pracovních míst se ve všech správních úřadech byla stanovena s účinností k 1. 7. 2015 a ke dni 1. 1. 2016 bylo možné provést změnu těchto systemizací, jejímž cílem bude zpřesnění vymezení služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců.

Návrh systemizace vypracovává Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Tento návrh systemizace je zpracován na základě návrhů služebních orgánů, které je prostřednictvím příslušných ústředních správních úřadů předkládají Ministerstvu vnitra v termínu Ministerstvem vnitra stanoveném.

Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok, a to do 31. prosince. Pokud není do konce roku schválena, použije se systemizace dosavadní.

Služební místa a finanční prostředky na platy státních zaměstnanců podle schválené systemizace nelze použít pro jiný účel.

Poté, co nabyla systemizace účinnosti, lze změnit počet služebních míst, objem prostředků na platy státních zaměstnanců nebo zařazení státního zaměstnance do platové třídy o jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru pouze postupem podle § 18 služebního zákona, tedy změnou systemizace. Tato změna je přípustná, jen dojde-li ke změně působnosti správního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.

  

Organizační struktura služebního úřadu (§ 19)

Organizační struktura služebního úřadu

Po schválení systemizace je třeba, aby podle ní služební orgán zpracoval návrh organizační struktury služebního úřadu (příp. její změny) a prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu ho předložil Ministerstvu vnitra k vyjádření. Toto vyjádření může služební orgán v návrhu zohlednit, pokud ho ale služební orgán nezohlední, Ministerstvo vnitra může takový návrh do 15 dnů předložit k rozhodnutí vládě. Za schválený se návrh organizační struktury služebního úřadu považuje tehdy, jestliže se k němu Ministerstvo vnitra do 30 dnů od předložení návrhu nevyjádří, jestliže uplyne 15 dní od vyjádření Ministerstva vnitra bez toho, aby návrh organizační struktury předložilo Ministerstvo vnitra k rozhodnutí vládě nebo tehdy, jestliže tak o něm rozhodne vláda na návrh Ministerstva vnitra.

Pokud v důsledku schválení organizační struktury nebo její změny nedojde ke skončení služebního poměru nebo odvolání ze služebního místa představeného, schvaluje organizační strukturu nebo její změnu státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu. Pokud není takový nadřízený služební úřad, schvaluje organizační strukturu vedoucí služebního úřadu.

Výjimečně může služební orgán postupovat do doby schválení organizační struktury postupovat tak, jako by navržená organizační struktura nebo její změna již byla schválena. Toto je možné pouze v případě, že věc nesnese odkladu, je to potřebné k plnění rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí orgánu mezinárodní organizace a nedojde tím ke skončení služebního poměru. Následně musí být tato navržená organizační struktura schválena, jinak se změny, které prozatímně služební orgán provedl, ruší a služební vztahy se vrací v předešlý stav.

  

vytisknout  e-mailem