Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko sekce pro státní službu k pracovnělékařským prohlídkám​

Stanovisko sekce pro státní službu Ministerstva vnitra k čl. I bodu 1 písm. b) a čl. I bodu 2 usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, o přijetí krizového opatření

Článek I bodu 1 písm. b) usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, o přijetí krizového opatření, se vztahuje i na služební poměr, resp. jeho vznik podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), a to z následujících důvodů.

Podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě se splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. f) (tj. předpokladu zdravotní způsobilosti) dokládá písemným čestným prohlášením. Služební orgán ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5.

Podle § 28 odst. 5 zákona o státní službě služební orgán zajistí po uzavření dohody podle odstavce 2 nebo 3 vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nemá potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle odstavce 2 nebo 3 od počátku za neplatnou.

Podle § 113 písm. d) zákona o státní službě se bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí zákonem o specifických zdravotních službách.

Z § 28 odst. 5 a § 113 písm. d) zákona o státní službě vyplývá přímá vazba posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby, a to včetně tzv. vstupní pracovnělékařské prohlídky, na zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o specifických zdravotních službách"), z jehož § 59 vyplývá, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem pracovního poměru, resp. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. Ustanovení § 26 odst. 3 a § 28 odst. 5 zákona o státní službě tedy nestanoví zvláštní úpravu samotného posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby u osoby, která je žadatelem o přijetí do služebního poměru, ale pouze speciálně s ohledem na specifika výběrového řízení konaného podle zákona o státní službě stanoví dokládání předpokladu zdravotní způsobilosti v rámci výběrového řízení, a dále stanoví speciálně, resp. zpřesňuje, okamžik provádění vstupní lékařské prohlídky.

Ačkoli tedy usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 ve svém čl. I bodu 1 písm. b) stanoví možnost nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách čestným prohlášením výslovně pouze u zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, lze mít za to, že toto opatření se vztahuje i na osoby, které mají být přijaty do služebního poměru podle zákona o státní službě.

Namísto zajištění vstupní lékařské prohlídky žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě, tedy služební orgán, resp. jím pověřená úřední osoba, po uzavření dohody podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě vyzve žadatele, aby doložil čestné prohlášení, které je přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, o přijetí krizového opatření. Vstupní lékařskou prohlídku služební orgán zajistí bez zbytečného odkladu po ukončení nouzového stavu.

Pokud jde o čl. I bodu 2 usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214, o přijetí krizového opatření, i ten se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru podle zákona o státní službě, resp. na provádění periodických lékařských prohlídek u státních zaměstnanců, neboť i provádění periodických lékařských prohlídek státních zaměstnanců ve služebním poměru se na základě § 113 písm. c) a d) zákona o státní službě řídí zákonem o specifických zdravotních službách, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

  

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra
pro státní službu

  

vytisknout  e-mailem