Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k aplikaci § 35 odst. 4 zákona o státní službě

Podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSS"), má od 1. 6. 2017 státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako osoba splňující předpoklady pro přijetí do služebního poměru a náklady na její vykonání si hradil sám podle § 35 odst. 3 ZSS , nárok na úhradu nákladů na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován, ve výši paušální částky stanovené služebním předpisem náměstka pro státní službu. Úhradu nákladů poskytuje služební úřad, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, po uplynutí zkušební doby v nejbližším výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.

Úmyslem zákonodárce při změně ZSS zařazením odstavce 4 do § 35 ZSS navíc v kontextu vypuštění původního znění § 29 odst. 3 upravujícího, že státnímu zaměstnanci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, přísluší nejnižší platový tarif v jeho platové třídě, bylo zatraktivnění státní služby pro potenciální zájemce o státní službu z řad veřejnosti.

Novelizované ustanovení § 35 odst. 4 ZSS je tedy třeba vykládat tak, že nárok na proplacení paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky má pouze státní zaměstnanec, který současně splňuje tyto podmínky:

  1. k 1. 6. 2017 a později byl zařazen nebo jmenován k výkonu služby na služební místo v oboru státní služby, pro který si ještě před přijetím do služebního poměru v režimu § 35 odst. 3 ZSS na vlastní náklady úspěšně vykonal úřednickou zkoušku (anebo některou její část v případě, že zbývající část plní jiným, zákonem předvídaným způsobem). V případě, že konal úřednickou zkoušku na vlastní náklady opakovaně, je mu proplacena úhrada pouze za úspěšný pokus a

  2. po 1. 6. 2017 mu uplynula stanovená zkušební doba v délce 6 měsíců.

Ve vztahu k výše uvedenému není rozhodné, zda na služebním místě, na které byl státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován k výkonu státní služby, je systemizován pouze jeden obor státní služby anebo více oborů státní služby.

Státnímu zaměstnanci bude poskytnuta úhrada za úspěšně vykonanou úřednickou zkoušku pro každý takto systemizovaný obor státní služby, pro který si ji na své vlastní náklady před vznikem služebního poměru vykonal. Vykonal-li však na své vlastní náklady i úřednickou zkoušku (její zvláštní část) i pro další obor státní služby, který na služebním místě, na které byl zařazen nebo jmenován, není systemizován, tato úřednická zkouška se mu neuhradí.

Pro refundaci úspěšně vykonané úřednické zkoušky není rozhodné, zda je státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu určitou, anebo na dobu neurčitou.

Z ustanovení § 35 odst. 4 ZSS dále vyplývá, že úhradu nákladů poskytuje služební úřad, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu. Služební úřad proto stanoví postup vyřizování žádosti státního zaměstnance o poskytnutí úhrady paušálních nákladů na vykonání úřednické zkoušky (dále jen "žádost"), zejména pak musí stanovit, kdo bude k jejímu vyřízení příslušný (zda služební orgán, či jiný představený).

Úhrada paušálních nákladů na vykonání úřednické zkoušky bude státnímu zaměstnanci poskytnuta na základě jeho vlastní žádosti, nebude poskytována automaticky, tedy z moci úřední. Vzor žádosti je uveden v příloze k tomuto stanovisku.

V případě žádosti státního zaměstnance o poskytnutí úhrady paušálních nákladů na vykonání úřednické zkoušky se nejedná o řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 ZSS, proto nebude služebním orgánem v této věci vydáváno rozhodnutí.

Vzor žádosti obsahuje záznam o jejím vyřízení. Opatřená podpisy státního zaměstnance, personalisty a oprávněné osoby, která bude ve služebním úřadu odpovědná za schválení proplácení nákladů na vykonání úřednické zkoušky, bude žádost založena v osobním spise státního zaměstnance, čím se vyloučí možnost opakovaného proplacení.

vytisknout  e-mailem