Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Srovnávací analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v ČR a ve vybraných zemích EU

 

Srovnávací analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v České republice byla zpracována v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s cílem porovnat různé druhy služebních vztahů týkajících se státních zaměstnanců, úředníků územních samosprávných celků, příslušníků bezpečnostních sborů, soudců apod. a poučit se ze vzájemné prostupnosti principů právních úprav daných služebních poměrů veřejného sektoru vymezením příkladů dobré praxe ve stěžejních institutech zákona o státní službě.

Analýza vychází z právní úpravy platné k 31. prosinci 2018.

Srovnávací analýza je rozdělena do tří samostatných částí. První a hlavní část představuje porovnání různých druhů služebních vztahů týkajících se státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, úředníků územních samosprávných celků a soudců. Druhá část je zaměřena na porovnání vybraných personální procesů napříč dílčími zákony upravujícími tyto služební vztahy, tedy napříč zákonnou úpravou výše uvedených druhů služebních a pracovních poměrů. Třetí část představuje základní rešerši veřejně dostupných informací o právních úpravách druhů služebních poměrů ve veřejné správě vybraných států Evropské unie.

Cílem první části analýzy je porovnat různé druhy služebních vztahů týkajících se státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, úředníků územních samosprávných celků a soudců a poskytnout tak informace ze vzájemné prostupnosti principů právních úprav daných zaměstnaneckých poměrů veřejného sektoru a v návaznosti na to v oblasti personálních vztahů. V rámci analýzy byly porovnány následující právní úpravy:

 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
   

Druhou část analýzy představuje porovnání personálních procesů týkajících se státních zaměstnanců podle zákona o státní službě, příslušníků bezpečnostních sborů, úředníků územních samosprávných celků, soudců a vojáků z povolání. V rámci analýzy bylo zjišťováno, zda a jak jsou tyto personální procesy upraveny v uvedených zákonech. V analýze byly napříč výše uvedenými zákony porovnány následující personální procesy:

 • nábor a výběr zaměstnanců
 • adaptační proces
 • vzdělávání zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • odměňování zaměstnanců
 • péče o zaměstnance
 • kárná odpovědnost
 • skončení služebního/pracovního poměru/výkonu funkce
   

Třetí částí Srovnávací analýzy je rešerše veřejně dostupných informací o právních úpravách týkajících se zaměstnanců veřejné správy ve vybraných státech Evropské unie. Rešerše se týká následujících států Evropské unie:

 • Belgické království
 • Dánské království
 • Estonská republika
 • Finská republika
 • Francouzská republika
 • Chorvatská republika
 • Irská republika
 • Italská republika
 • Maltská republika
 • Nizozemsko
 • Polská republika
 • Rakouská republika
 • Slovenská republika
 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Spolková republika Německo
   

Srovnávací analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v České republice v roce 2020 (pdf, 2,3 kB)

  

Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem