Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řízení ve věcech služby

Použití správního řádu, účastníci řízení a odvolací řízení 

  • Použití správního řádu a ustanovení ve věcech služby (§ 159, § 160)
  • Účastníci řízení a rozhodující orgány (§ 161, § 162)
  • Odvolací řízení (§ 168)

Použití správního řádu a ustanovení ve věcech služby (§ 159, § 160)

Použití správního řádu a ustanovení ve věcech služby

Nestanoví-li zákon jinak, v řízení ve věcech služby se postupuje podle správního řádu.

Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o:

a) přijetí do služebního poměru,

b) zařazení na služební místo,

c) jmenování na služební místo představeného,

d) odměňování,

e) změně služebního poměru,

f) kárné odpovědnosti,

g) skončení služebního poměru,

h) odbytném,

i) odchodném,

j) jmenování a odvolání členem

1. zkušební komise,

2. kárné komise,

3. výběrové komise,

k) povolení

1. kratší služební doby,

2. zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně volna k němu a zastavení poskytování tohoto volna,

3. výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,

l) náhradě nákladů podle § 110,

m) zastavení poskytování úlev ve službě podle § 111.


Ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádu o správním řízení se nevztahují na rozhodování o:

a) jmenování na služební místo představeného a odvolání z tohoto služebního místa, pokud spadá do působnosti vlády,

b) vyslání na služební cestu,

c) zastupování státního zaměstnance nebo představeného,

d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost,

e) povolení pružného rozvržení služební doby,

f) nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech pracovního klidu,

g) povolení služebního volna,

h) čerpání dovolené a dodatkové dovolené,

i) prohlubování vzdělání,

j) služebním hodnocení státního zaměstnance,

k) stanovení platu, je-li předmětem rozhodnutí

1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených nařízením vlády, nebo

2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň,


l) odměně.

Účastníci řízení a rozhodující orgány (§ 161, § 162)

Účastníci řízení a rozhodující orgány

 Účastníkem řízení je:

a) žadatel o přijetí do služebního poměru, nebo

b) státní zaměstnanec.
 

Rozhodujícím orgánem je:

a) ve věcech kárné odpovědnosti rozhoduje v prvním stupni kárná komise prvního stupně.

b) v ostatních věcech služby rozhoduje v prvním stupni příslušný služební orgán.

 
Pokud se rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti jiného služebního orgánu, lze ho vydat jen s jeho souhlasem.
 

Nadřízeným služebním orgánem je:

a) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi, personálnímu řediteli sekce pro státní službu a ve věcech, v nichž rozhodl náměstek pro státní službu,

b) vedoucí služebního úřadu vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,

c) státní tajemník vůči vedoucímu služebního úřadu podřízeného ministerstvu,

d) kárná komise druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodla kárná komise druhého stupně.

 

Odvolací řízení (§ 168)

Odvolací řízení

Odvolacím orgánem je

a) ve věcech kárné odpovědnosti kárná komise druhého stupně,
b) v ostatních věcech služby nadřízený služební orgán.


Odvolání nemá odkladný účinek. To neplatí při odvolání proti rozhodnutí ve věcech kárné odpovědnosti, o odbytném, odchodném a náhradě nákladů podle § 110.

Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o odvolání ze služebního místa představeného, o skončení služebního poměru nebo o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku, lze přezkoumat i služební hodnocení, které bylo podkladem pro vydání rozhodnutí. Pokud odvolací orgán shledá, že služební hodnocení je v rozporu s právními předpisy, po nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání se provede nové služební hodnocení; původní služební hodnocení, ke kterému se nepřihlíží, se vyřadí z osobního spisu státního zaměstnance.

Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o uložení kárného opatření, nelze mu v řízení o odvolání uložit přísnější kárné opatření.

vytisknout  e-mailem