Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program stáží OECD - Staff on loan

Program stáží státních zaměstnanců v sekretariátu OECD - Staff on loan program

Stálá mise ČR při OECD (dále jen "Stálá mise") realizuje od roku 2011 program šestiměsíčních pracovních stáží pro experty ze státní správy ČR v sekretariátu OECD (v terminologii OECD tzv. "Staff on loan" program). V závislosti na dohodě s konkrétním útvarem OECD jde zpravidla v praxi o délku 4-5 měsíců. Místo výkonu stáže závisí na umístění útvaru OECD, ve kterém vybraný uchazeč stáž realizuje; zpravidla je to v centrále OECD v Paříži.

Program probíhá na základě Memoranda o porozumění, podepsaného velvyslancem ČR při OECD a generálním tajemníkem OECD. Cílem této profesní stáže je umožnit státním zaměstnancům seznámit se s metodami práce OECD a prostřednictvím nabytých poznatků a zkušeností ve svém oboru napomáhat zkvalitnění a prohloubení efektivnosti práce vysílající instituce i spolupráce ČR s OECD. Za uplynulých pět let se této stáže zúčastnilo celkem jedenáct státních zaměstnanců.

V závěru stáže zpracuje stážista její hodnocení, ve kterém se zaměří zejména na dosažení zadaných výsledků/výstupů stáže, průběh stáže s ohledem na podmínky jejího výkonu poskytnuté ze strany OECD, zajímavé informace a postřehy ke stáži (pozitiva, negativa včetně eventuálních překážek), využitelné dalšími uchazeči. Stážista si rovněž vyžádá hodnocení garanta své stáže ze sekretariátu OECD. Obě hodnocení poskytne stážista Stálé misi.
 

Podmínky pro přihlášení

Důležitým předpokladem výběru konkrétního uchazeče je vedle dobrých jazykových znalostí i dobrá znalost této organizace, v ideálním případě dlouhodobá a systematická spolupráce uchazeče s partnery v OECD ve výborech nebo pracovních skupinách. Z organizačních důvodů doporučujeme zájemcům kontaktovat předem e-mailem nebo telefonicky Stálou misi, jejíž pracovníci jsou připraveni podat podrobnější informace o termínech a podmínkách odborné stáže.

Oficiální nominace uchazeče o stáž probíhá prostřednictvím dopisu vysílajícího služebního úřadu. Nominační dopisy (žádosti o stáž) jsou odesílány jménem relevantního vrchního ředitele pro řízení sekce vysílajícího služebního úřadu k rukám vrchního ředitele MZV sekce bezpečnostní a multilaterální a v kopii Stálé misi Paříž. Před tímto krokem doporučujeme kontaktovat Stálou misi Paříž, která bude uchazeči nápomocna s administrativní i praktickou stránkou přípravy na stáž.

Je třeba, aby vysílající služební úřad jasně definoval stanovené cíle této stáže včetně konkrétní oblasti odborné spolupráce uchazeče s vybraným útvarem OECD. Jedná se o konkrétní zadání očekávaných výsledků stáže, jejich formu a termín předložení (např. podíl na práci na některém ze společných programů OECD a vysílajícího služebního úřadu nebo jiných konkrétních výstupů, využitelných vysílající institucí). V ideálním případě uchazeč po svém nástupu na pracoviště v OECD naváže na předchozí spolupráci s organizací. Všechny tyto informace jsou součástí nominačního dopisu (zaměření stáže, poptávaný útvar pro umístění uchazeče v OECD, očekávané cíle a výstupy stáže) společně se strukturovaným životopisem uchazeče v angličtině.

Návrh nominace posoudí ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci se Stálou misí Paříž. V případě příznivého výsledku zahájí na pokyn ústředí Stálá mise průzkum možnosti umístění uchazeče v poptávaném útvaru OECD a návrhy termínů stáže. Po schválení sekretariátem OECD poptávaný útvar naváže s uchazečem přímý kontakt ke specifikaci pracovního zařazení v sekretariátu OECD, určení termínu nástupu, délky stáže apod. Paralelně si uchazeč vyřizuje sám změnu svého služebního poměru se svým vysílajícím služebním úřadem.
 

Právní úprava

Realizace programu "Staff on Loan" se řídí zákonem č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je státní zaměstnanec vyslán do mezinárodní organizace (§ 67a). Státní zaměstnanec je vyslán s jeho písemným souhlasem na předem určenou dobu, přičemž doba vyslání se považuje za výkon služby. Služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít o výkonu služby dohodu. Po dobu vyslání přísluší státnímu zaměstnanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny mezinárodní organizací.
 

Finanční náklady

Vyslanému státnímu zaměstnanci je v průběhu stáže vyplácena měsíční finanční podpora (subsistence allowance) ve výši 1 550 EUR. V závislosti na aktuálních možnostech MZV a při respektování vnitřních předpisů MZV může stážista využít ubytovacích kapacit v některém služebním bytě Stálé mise v Paříži. Stálá mise rovněž dle svých možností poskytne stážistovi logistickou pomoc. Jestliže stážistovi nebude poskytnut služební byt, měsíční finanční podpora bude činit 2 904 EUR.

Informace o programu naleznete na internetových stránkách Stále mise ČR při OECD zde.

Informace o struktuře OECD naleznete zde.

Memorandum o porozumění naleznete zde (pdf, 187 kB).
 

Kontaktní osoba:

  


Oddělení strategie státní služby, 4. dubna 2024

vytisknout  e-mailem