Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program stáží NEPT

Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT)

Stáž má za cíl rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče ve vybraném sektoru Evropské komise, který si uchazeč volí vzhledem ke své vykonávané agendě.  Délku stáže si zvolí sám uchazeč, a to v rozsahu 3 až 5 měsíců.

Česká republika má k dispozici každý rok 13 míst, které jsou rozloženy do 2 běhů (březnového a říjnového). Termíny aktuálně vyhlašovaných běhů naleznete v záložce Výběrová řízení sekce pro státní službu a do institucí EU.

Podmínky účasti na stáži:

  • stáž je určena zaměstnancům státní / veřejné správy bez ohledu na typ pracovní smlouvy nebo služebního poměru (na dobu neurčitou i na dobu určitou); praxe ve státní /veřejné správě není vyžadována;

  • uchazeč musí splňovat podmínku, že se žádné stáže v institucích EU nezúčastnil a ani v žádné instituci EU nepracoval;

  • uchazeč musí zůstat po celou dobu stáže zaměstnancem státní / veřejné správy vysílajícího úřadu a jeho zaměstnavatel mu bude vyplácet plat / mzdu a odvádět sociální a zdravotní pojištění;

  • aktivní komunikace v cizím jazyce (úroveň cizího jazyka není stanovena, preferována je angličtina).
     

Právní úprava

Vysílání stážistů NEPT z řad státních zaměstnanců do Evropské komise je změnou služebního poměru a postupuje se dle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na internetových stránkách státní služby v oddílu "Dokumenty a stanoviska" - "Metodické pokyny" - "Metodický pokyn č. 2/2019".
Vysílání stážistů z řad zaměstnanců v pracovním poměru se řídí podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Finanční náklady

Finanční náklady spojené se stáží jsou plně hrazeny vysílajícím úřadem (odhadem 4 000 EUR/měsíc).
Pokud je uchazeč vybrán jako úspěšný, může být jeho vyslání na stáž financováno ze Všeobecné pokladní správy (VPS), položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU.
 

Řádně vyplněná přihláška se skládá z:

  • formuláře životopisu uchazeče CV Europass;
  • formuláře přihlášky, který musí dále zahrnovat informace o konkrétním útvaru v Evropské komisi, kam se uchazeč hlásí (generální ředitelství nebo kabinet), zdůvodnění a informace o délce trvání stáže (v rozsahu 3 až 5 měsíců, později již nelze měnit);
  • prohlášení odboru pro evropské záležitosti/mezinárodní vztahy vysílajícího úřadu, že s vysláním uchazeče souhlasí;
  • prohlášení personálního odboru vysílajícího úřadu, že s vysláním uchazeče souhlasí včetně stručného zdůvodnění, proč by měl být vybrán, a zda jeho agenda spadá do priorit vlády vycházejících z aktuálního Programového prohlášení vlády; v tomto prohlášení je třeba uvést informaci o závazku vysílajícího úřadu uhradit náklady spojené se stáží či záměru žádat o financování vyslání z prostředků rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS), položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU.

Zdůrazňujeme, že je třeba, aby zaměření uchazečem vybraného útvaru Evropské komise korespondovalo s jeho vykonávanou agendou. Tento výběr by měl být patřičně zdůvodněn. Čím detailnější a propracovanější zdůvodnění je v přihlášce uvedeno, tím je větší šance pro daného uchazeče uspět. Tyto informace jsou při posuzování přihlášek považovány za klíčové. Příklad řádného zdůvodnění naleznete v přílohách.

Dále bude při posuzování přihlášek kladen důraz na prioritní oblasti vycházející z aktuálního Programového prohlášení vlády ČR a spravedlivé rozdělení míst mezi co největší počet úřadů v souvislosti se statistikou běhů minulých. I když není úroveň znalosti cizího jazyka stanovena, bude v případě velkého počtu obdržených přihlášek rovněž jedním z posuzovaných kritérií.

Jak se přihlásit

Přihlášku je nutné zaslat elektronicky spolu se všemi potřebnými přílohami na Ministerstvo vnitra, oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě , na e-mailovou adresu: jachym.skala@mvcr.cz.

Upozorňujeme, že jednou podaná přihláška je závazná, její obsah nelze měnit ani doplňovat. Posuzovány budou pouze přihlášky, které obdržíme v řádném termínu. Uchazeč nebudete vyzván k doplnění chybějících informací nebo podkladů.

Hlásí-li se více uchazečů z jednoho úřadu, mohou tyto úřady informovat sekci pro státní službu, oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě o preferencích v pořadí uchazečů k vyslání.

Sekce pro státní službu zasílá informace o aktuálních termínech stáže včetně časového harmonogramu, formuláře životopisu  CV Europass a přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, které předávají informace dál svým zaměstnancům.

  

Informace o struktuře Evropské komise naleznete zde.

  

Kontaktní osoba: Mgr. Jáchym Skála, tel.: 974 818 242, e-mail: jachym.skala@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče/ky tak, že ve smyslu článků 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zasílá jeho/její životopis (CV Europass) a přihlášku zástupcům Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády jakožto členům výběrové komise, která hodnotí životopisy a přihlášky a doporučuje nejvhodnější uchazeče/ky k vyslání. Dále životopis (CV Europass) a přihlášku zasílá Stálému zastoupení České republiky při Evropské unii, které tyto materiály předává Evropské komisi k dalšímu postupu dle unijního práva. Uchazeč/ka má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů dle článků 15 a 16, a další práva dle článků 17, 21 a 82 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Uchazeč/ka poskytuje osobní údaje za účelem přihlášení do výběrového řízení na stáž NEPT.

  


Oddělení mezinárodní spolupráce ve státní službě, 2. března 2022

vytisknout  e-mailem