Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Převod dosavadních zaměstnanců do služebního poměru

Pravidla a průběh převodu dosavadních zaměstnanců 

 • Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu neurčitou (§ 190, § 191)
 • Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu určitou (§ 192)
 • Převod dosavadních vedoucích zaměstnanců (§ 188)
 • Převod vedoucích správních úřadů (§ 186)
 • Ostatní skutečnosti spojené s převodem dosavadních zaměstnanců (§ 197, § 198, § 201)

Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu neurčitou (§ 190, § 191)

Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu neurčitou

Dosavadní zaměstnanec, který vykonává činnosti podle § 5 zákona o státní službě (viz obecné informace) a který je ke dni 1. 7. 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou, má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, jestliže:

 1. splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 (viz výběrová řízení),

 2. má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5,

 3. požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015

 4. vykonával v den podání žádosti v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let.
   

Služební orgán vydá tomuto zaměstnanci rozhodnutí o přijetí do služebního poměru do 31. 12. 2015. Tito zaměstnanci nejsou povinni vykonat úřednickou zkoušku.

Pokud zaměstnanec o přijetí nepožádá nebo nesplňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, zaniká jeho pracovní poměr na dobu neurčitou 30. 6. 2017.

Dosavadní zaměstnanec na dobu neurčitou, který splňuje vše výše uvedené kromě předpokladu praxe (§ 190 odst. 1 písm. d), tedy nevykonával v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 ve výše uvedených institucích a správních úřadech, má nárok být přijat do služebního poměru na dobu určitou s trváním do 30. 6. 2017. Má povinnost do 30. 6. 2017 úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky. Po jejím vykonání má nárok na přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou.

Na dosavadního zaměstnance vykonávajícího činnosti podle § 5, jehož pracovní místo bylo systemizací podle § 17 zákona o státní službě nebo její změnou podle § 18 zákona o státní službě vymezeno jako služební místo státního zaměstnance, se předmětná ustanovení použijí obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne nabytí účinnosti systemizace nebo její změny.

  

Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu určitou (§ 192)

Převod dosavadních zaměstnanců v poměru na dobu určitou

Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. 7. 2015 v pracovním poměru na dobu určitou, má nárok být přijat do služebního poměru na dobu určitou, která nesmí překročit dobu, na kterou byl sjednán pracovní poměr, jestliže:

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 (viz. výběrová řízení – základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru),

b) má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5 (viz. obecné informace),

c) požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015.

Služební orgán vydá tomuto zaměstnanci rozhodnutí o přijetí do služebního poměru do 31. 12. 2015.

 

Převod dosavadních vedoucích zaměstnanců (§ 188)

Převod dosavadních vedoucích zaměstnanců

Dosavadní vedoucí zaměstnanec ve správním úřadu vykonávající činnosti obdobné činnostem podle § 5 se dnem 1. 7. 2015 považuje za státního zaměstnance na tomto služebním místě představeného:

a) zaměstnanci pracující ke dni 1. 7. 2015 jako vedoucí zaměstnanci v 1. stupni řízení na služebním místě vedoucího oddělení,

b) zaměstnanci pracující ke dni 1. 7. 2015 jako vedoucí zaměstnanci 2. stupně řízení na služebním místě ředitele odboru,

c) zaměstnanec pracující ke dni 1. 7. 2015 jako

1. náměstek vedoucího ústředního správního úřadu, který současně řídí sekci, nebo
2. vedoucí zaměstnanec 3. stupně řízení

se považuje v ministerstvu nebo Úřadu vlády za náměstka pro řízení sekce, v jiném správním úřadu za ředitele sekce.

Tito převedení státní zaměstnanci na služebních místech představených zůstávají do doby, než jsou tato služební místa obsazena novými státními zaměstnanci, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení. Toto řízení jsou povinny vyhlásit služební orgány na služební místo:

a) náměstka pro řízení sekce a služební místo ředitele sekce do 31. 12. 2015, přičemž dokončeno má být 30. 6. 2016,
b) ředitele odboru a vedoucího oddělení do 30. 6. 2016, přičemž dokončeno má být 30.6.2017
 

Převod vedoucích správních úřadů (§ 186)

Převod vedoucích správních úřadů

Vedoucí správního úřadu se považuje za vedoucího služebního úřadu, a to již ode dne vyhlášení zákona o státní službě, tedy od 6. 11. 2014. Na tomto služebním místě zůstává do doby, než je obsazeno novým státním zaměstnancem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Toto výběrové řízení vyhlašuje náměstek pro státní službu, a to do 30. 6. 2016.

Ostatní skutečnosti spojené s převodem dosavadních zaměstnanců (§ 197, § 198, § 201)

Ostatní skutečnosti spojené s převodem dosavadních zaměstnanců

Dosavadního zaměstnance, který se při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil, přestože nesplňoval pro požadované činnosti předpoklad vzdělání podle právního předpisu o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, lze přijmout do služebního poměru a zařadit nebo jmenovat na služební místo, na kterém bude vykonávat službu obdobného obsahu, jaký měl jeho druh práce v pracovním poměru, i v případě, že pro toto služební místo nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) služebního zákona.

Do doby 3 měsíců po vzniku služebního poměru jsou státní zaměstnanci povinni ukončit jinou výdělečnou činnost nebo požádat služební orgán o udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti.

Dosavadnímu zaměstnanci se ke dni vzniku jeho služebního poměru stanoví osobní příplatek a příplatek za vedení ve výši, která odpovídá výši jeho osobního příplatku a příplatku za vedení podle platového výměru platného ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku služebního poměru; zařazení do platové třídy a platového stupně se nemění, nejde-li o případy, kdy ke dni vzniku služebního poměru dosavadní zaměstnanec splnil podmínky pro postup do vyššího platového stupně.

Dosavadnímu zaměstnanci, který je odměňován smluvním platem, se ke dni vzniku služebního poměru stanoví platový tarif, osobní příplatek a příplatek za vedení, popřípadě zvláštní příplatek a příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí, tak, aby jejich úhrn odpovídal dosavadní výši sjednaného smluvního platu, v maximální výši přípustné podle služebního zákona.
 

vytisknout  e-mailem