Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě

část první [AKTUALIZOVÁNO] 

Ad 1) Přechod vedoucích zaměstnanců vykonávajících činnosti podle § 5 zákona o státní službě, kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, do služebního poměru.

Dosavadní vedoucí zaměstnanci ve správních úřadech ve smyslu § 188 odst. 1 zákona o státní službě, kteří k okamžiku, s nímž zákon o státní službě spojuje transformaci jejich pracovního poměru na poměr služební (tj. k 1. červenci 2015), čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, se v tento okamžik „překlopí“ ze zákona do služebního poměru a současně se stanou představenými zařazenými mimo výkon služby z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené (podle § 63 zákona o státní službě).

Výše uvedení dosavadní zaměstnanci by měli složit služební slib ve lhůtě 62 dnů ode dne ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené (resp. po odpadnutí překážky v práci na straně zaměstnance), tj. ode dne, kdy budou jmenováni na služební místo představeného (= jejich původní transformované pracovní místo). Ve lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené (resp. po odpadnutí překážky v práci na straně zaměstnance) by tito zaměstnanci měli požádat o povolení výkonu jiné výdělečné činnosti nebo tuto činnost ukončit a neprodleně po dni ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené (resp. po odpadnutí překážky v práci na straně zaměstnance) by měli učinit právní jednání směřující k odstranění překážky podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona o státní službě.
 

Ad 2) Přechod vedoucích správních úřadů a ostatních vedoucích zaměstnanců vykonávajících činnosti podle § 5 zákona o státní službě, kteří jsou jmenováni na dobu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené svých „předchůdců“.

Dosavadní vedoucí správních úřadů ve smyslu § 186 odst. 1 zákona o státní službě a dosavadní vedoucí zaměstnanci ve správních úřadech ve smyslu § 188 odst. 1 zákona o státní službě, kteří jsou jmenováni na dobu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené svých „předchůdců“, se k okamžiku, se kterým zákon o státní službě spojuje transformaci jejich pracovního poměru na poměr služební, „překlopí“ ze zákona do služebního poměru a službu na služebním místě představeného budou dále vykonávat do doby, po kterou budou jejich „předchůdci“ zařazeni mimo výkon služby z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
 

Ad 3) Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě z hlediska délky trvání služebního poměru a povinnosti vykonat obecnou část úřednické zkoušky.

Dle přechodného ustanovení § 190 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě je jednou z podmínek nároku na přijetí dosavadního zaměstnance do služebního poměru na dobu neurčitou podmínka, aby tento zaměstnanec „vykonával v den podání žádosti v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let“. Dobu čerpání mateřské či rodičovské dovolené nelze započíst do výše uvedeného období 4 let. Podmínku splnění relevantní praxe je totiž třeba posuzovat i ve vztahu k úřednické zkoušce, neboť právě v případě nesplnění požadované délky praxe, je dosavadní zaměstnanec přijat do služebního poměru na dobu určitou do 30. června 2017 s povinností úspěšně vykonat obecnou část úřednické zkoušky. Ve stanoveném období 4 let je tedy třeba, aby dosavadní zaměstnanec práci skutečně vykonával. Za analogického použití ustanovení § 51 odst. 3 zákona o státní službě, podle kterého „…Požaduje-li se pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného praxe v uplynulém období, prodlužuje se toto období o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.“, lze v případě posuzování potřebné doby praxe, stanovené období, ve kterém je tato praxe požadována, tedy období 10 let prodloužit o dobu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
 

Ad 4) Účast státních zaměstnanců, kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ve výběrových řízeních na služební místa představených podle § 186 a 188 zákona o státní službě.

Dosavadní vedoucí správních úřadů ve smyslu § 186 odst. 1 zákona o státní službě a dosavadní vedoucí zaměstnanci ve správních úřadech ve smyslu § 188 odst. 1 zákona o státní službě, kteří budou k okamžiku, s nímž zákon o státní službě spojuje transformaci jejich pracovního poměru na poměr služební, čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo kteří budou zařazeni mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené po tomto okamžiku a kteří současně budou z tohoto důvodu mimo výkon služby i v době konání výběrových řízení podle § 186 odst. 5 nebo § 188 odst. 6 zákona o státní službě, se mohou těchto výběrových řízení zúčastnit bez ohledu na trvání mateřské nebo rodičovské dovolené.

 

vytisknout  e-mailem