Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Práva a povinnosti státních zaměstnanců

Povinnosti, práva a některá omezení 

Práva státních zaměstnanců (§ 79)

Povinnostem státního zaměstnance (§ 77 a § 78) odpovídají i zákonem zaručená práva státního zaměstnance. Státní zaměstnanci mají právo:

 1. na vytvoření podmínek pro řádný výkon služby,

 2. na to, aby mu byla ve služebním úřadu k dispozici odborná literatura vztahující se k jím vykonávanému oboru služby,

 3. na veřejné užívání služebního označení státního zaměstnance včetně služebního označení představeného nebo služebního orgánu,

 4. na prohlubování vzdělání,

 5. na plat a platový postup; platová třída státního zaměstnance odpovídá služebnímu místu v oboru služby, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován; změnu služebního místa spojenou se snížením platové třídy lze bez souhlasu státního zaměstnance provést jen v případech stanovených tímto zákonem nebo na základě zákona, kterým se mění působnost služebního úřadu,

 6. odmítnout vyřizovat služební úkoly, které nepatří do oboru služby, v němž vykonává službu; to neplatí, spadá-li služební úkol do působnosti organizačního útvaru, v němž je zařazeno jeho služební místo,

 7. odmítnout splnit služební úkol, který má podle jiného právního předpisu, služebního předpisu nebo příkazu splnit osobně představený; to neplatí v případě zastupování,

 8. podat ve věcech výkonu služby a služebních vztahů stížnost,

 9. domáhat se zákonným způsobem svých práv vyplývajících ze služebního poměru.

 10. státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v mezích oprávnění stanovených jinými právními předpisy, tímto zákonem a služebními předpisy, mají právo, aby jim služební úřad, v němž vykonávají službu, poskytoval podporu při výkonu služby.

 11. bude-li vůči státnímu zaměstnanci podána stížnost, že porušil povinnosti, které státním zaměstnancům vyplývají ze zákona, musí služební orgán záležitost, která je předmětem stížnosti, řádně přezkoumat a včas vyřídit a státního zaměstnance o výsledku jejího vyřízení vyrozumět.

  

vytisknout  e-mailem