Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odměňování státních zaměstnanců

Systém odměňování státních zaměstnanců 

Systém odměňování státních zaměstnanců

Státnímu zaměstnanci náleží za výkon služby plat. Platem se rozumí peněžité plnění poskytované státnímu zaměstnanci služebním úřadem. Základní nárokovou složku platu státních zaměstnanců je platový tarif, který je stanoven:

 • pro platovou třídu, ve které je zařazeno služební místo státního zaměstnance, popř. pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován;

 • pro platový stupeň, do kterého je zařazen.

Platové tarify jsou stanovovány podle stupnic platových tarifů. Stupnice platových tarifů stanoví nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Plat státního zaměstnance tvoří všechny složky platu upravené zákoníkem práce.
 

Struktura platu - jednotlivé složky

 • platový tarif;

 • příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí;

 • příplatek za službu v noční době;

 • příplatek za službu v sobotu a v neděli;

 • plat nebo náhradní volno za službu ve svátek (příplatek za službu ve svátek);

 • příplatek za rozdělenou směnu;

 • plat nebo náhradní volno za službu přesčas (příplatek za službu přesčas);

 • příplatek za vedení;

 • zvláštní příplatek;

 • osobní příplatek;

 • odměna;

 • cílová odměna.
   

Mimořádný platový postup na základě služebního hodnocení neboli tzv. "žabákování".

Ustanovení § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. umožňuje více ocenit státní zaměstnance s mimořádnými schopnostmi a současně s mimořádnými výsledky dosahovanými při výkonu služby. Státnímu zaměstnanci se k dosažené započitatelné praxi přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.

Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží státnímu zaměstnanci od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení. Výše uvedený postup lze opakovat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni.
 

Klíčové služební místo

Klíčové služební místo je mimořádný nástroj platové motivace perspektivních a vysoce kvalifikovaných státních zaměstnanců, kteří vykonávají nejnáročnější činnosti a svoji odbornost by mohli za vysoce nadstandardních podmínek uplatnit i v soukromém sektoru.

Podle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. může být státnímu zaměstnanci, který je zařazen na tzv. klíčové služební místo (minimálně v 11. platové třídě v jakémkoli oboru služby), přiznán vyšší platový tarif, konkrétně až dvojnásobek platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Vyšší platový tarif lze státnímu zaměstnanci přiznat na dobu nejdéle jednoho roku, a to i opakovaně.

Státní zaměstnanec na takovém služebním místě musí plnit nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují vysokou míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová, přičemž, pokud to schválí Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, lze počet klíčových služebních míst navýšit až o dalších 5 % služebních míst ve služebním úřadu.

  


22. ledna 2024

vytisknout  e-mailem