Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Základní definice 

 • Předmět úpravy zákona o státní službě (§ 1)
 • Státní zaměstnanec (§ 6)
 • Činnosti, které služba zahrnuje (§ 5 odst. 1)
 • Služební působiště (§ 4 odst. 3)
 • Služební orgán (§ 10)
 • Služební označení státního zaměstnance (§ 7)
 • Představený (§ 9)

Předmět úpravy zákona o státní službě (§ 1)

Předmět úpravy zákona o státní službě

Zákon o státní službě upravuje:
a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní službu,

b) organizační věci státní služby,

c) služební vztahy státních zaměstnanců,

d) odměňování státních zaměstnanců,

e) řízení ve věcech služebního poměru,

f) organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech v základním pracovněprávním vztahu
 

Státní zaměstnanec (§ 6)

Státní zaměstnanec

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Činnosti, které služba zahrnuje (§ 5 odst. 1)

Činnosti, které služba zahrnuje

Činnosti, které služba zahrnuje, jsou tyto:

a) příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

b) příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

c) příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,

d) řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

e) vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,

f) státní statistická služba,

g) správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

h) ochrana utajovaných informací,

i) zabezpečování obrany státu,

j) zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

k) obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

l) příprava nebo realizaci dotační politiky,

m) příprava nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

n) příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,

o) ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

p) zadávání veřejných zakázek,

q) audit,

r) zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

s) řízení činností uvedených v písmenech a) až r),

t) příprava a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů.
 

Služební působiště (§ 4 odst. 3)

Služební působiště

Služebním působištěm státního zaměstnance je obec, ve které má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar.

Služební orgán (§ 10)

Služební orgán

Služební orgán jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru. Služebním orgánem je:

a) vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády vůči náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“),

b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem,

c) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi a personálnímu řediteli sekce pro státní službu,

d) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,

e) personální ředitel sekce pro státní službu vůči státním zaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu,

f) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči ostatním státním zaměstnancům.
 

Služební označení státního zaměstnance (§ 7)

Služební označení státního zaměstnance

Pro služební místo:
a) státního zaměstnance se stanoveným středním vzděláním s výučním listem je služební označení referent,

b) státního zaměstnance se stanoveným středním vzděláním s maturitní zkouškou je služební označení odborný referent,

c) státního zaměstnance se stanoveným vyšším odborným vzděláním je služební označení vrchní referent,

d) státního zaměstnance se stanoveným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v bakalářském studijním programu je služební označení rada,

e) státního zaměstnance se stanoveným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v magisterském studijním programu je služební označení odborný rada nebo vrchní rada.

f) státního zaměstnance v ministerstvu se místo služebního označení odborný rada použije služební označení ministerský rada a v Úřadu vlády vládní rada; místo služebního označení vrchní rada se použije služební označení vrchní ministerský rada a v Úřadu vlády vrchní vládní rada
 

Představený (§ 9)

Představený

Představeným je státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu příkazy. Za představeného se za podmínek stanovených tímto zákonem považuje i fyzická osoba, která je oprávněna na základě zákona dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu služby; představeným může být i příslušník bezpečnostního sboru nebo voják z povolání. Představený ze svých přímo podřízených představených určí jednoho, který je jeho zástupcem.

Služební místa a služební označení představených jsou:

a) v ministerstvu nebo v Úřadu vlády

 • náměstek pro řízení sekce
 • ředitel odboru
 • vedoucí oddělení

b) v jiných správních úřadech:

 • vedoucí služebního úřadu
 • ředitel sekce
 • ředitel odboru
 • vedoucí oddělení

Představeným je též vedoucí zastupitelského úřadu.
 

vytisknout  e-mailem