Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodické stanovisko k přechodným ustanovením souvisejícím se zrušením § 29 odst. 3 a § 59 zákona o státní službě

Článek 1
K přechodnému ustanovení souvisejícímu se zrušením § 29 odst. 3 zákona o státní službě

Novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se vypouští § 29 odst. 3 zákona o státní službě, a tím i odstraňuje pravidlo, na jehož základě dochází k zařazení státního zaměstnance přijatého do služebního poměru, který doposud nevykonal úřednickou zkoušku, do nejnižšího platového stupně. Přijatému státnímu zaměstnanci, který doposud nevykonal úřednickou zkoušku, nově nebude příslušet nejnižší platový tarif, ale bude zařazen do platového stupně dle jeho započitatelné praxe (nově přijatý státní zaměstnanec bude ovšem tak, jako doposud, přijat nejprve do služebního poměru pouze na dobu určitou s trváním 12 měsíců, která se po vykonání obecné části a zvláštní části úřednické zkoušky ze všech oborů státní služby prodlouží na dobu uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a tak, jako doposud, mu bude stanovena zkušební doba).

Obdobně pak související přechodné ustanovení novely zákona o státní službě stanoví, že státním zaměstnancům, kterým podle dosavadní úpravy přísluší nejnižší platový tarif, protože dosud úspěšně nevykonali úřednickou zkoušku, přísluší od prvého dne kalendářního měsíce, v němž nabývá novela zákona o státní službě účinnosti (tj. od 1. 6. 2017), platový tarif odpovídající platovému stupni dle jejich započitatelné praxe. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na představené, kterým podle dosavadní úpravy přísluší nejnižší platový tarif, protože po vykonání obecné části úřednické zkoušky a jedné ze zvláštních částí úřednické zkoušky z oborů služby, v nichž je služba na služebním místě představeného vykonávána, dosud úspěšně nevykonali zvláštní část úřednické zkoušky ze zbývajících oborů služby, v nichž je služba na služebním místě představeného vykonávána.

Nová úprava tedy vyžaduje, aby služební orgány v předstihu identifikovaly všechny dotčené státní zaměstnance, kterým musí být bezodkladně po nabytí účinnosti novely zákona o státní službě vydáno rozhodnutí o platu, kterým budou zařazeni do odpovídajícího platového stupně a bude jim změněn platový tarif s účinností ode dne 1. 6. 2017. Pokud jde o tzv. řadové státní zaměstnance, je vzor tohoto rozhodnutí uveden v příloze č. 1 (docx, 32 kB) k tomuto stanovisku. Pokud jde o představené, je vzor tohoto rozhodnutí uveden v příloze č. 2 (docx, 32 kB) k tomuto stanovisku.

 

Článek 2
K přechodnému ustanovení souvisejícímu se zrušením § 59 zákona o státní službě

Novelou zákona o státní službě se dále vypouští § 59 zákona o státní službě, a tím odstraňuje pravidlo, na jehož základě dochází ke jmenování představeného nově přijatého do služebního poměru, který doposud nevykonal úřednickou zkoušku, do služebního poměru na dobu určitou s trváním 2 měsíců, po kterou mu nepřísluší příplatek za vedení. Nově bude tedy také představený podřazen pod obecný režim § 29 odst. 1 zákona o státní službě (bude přijat nejprve do služebního poměru pouze na dobu určitou s trváním 12 měsíců, která se po vykonání obecné části a zvláštní části úřednické zkoušky ze všech oborů státní služby prodlouží na dobu uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, příplatek za vedení mu bude příslušet).

Související přechodné ustanovení stanoví, že představeným, kteří byli podle dosavadní úpravy přijati do služebního poměru na dobu určitou s trváním 2 měsíců, protože dosud úspěšně nevykonali úřednickou zkoušku, se dnem nabytí účinnosti novely zákona o státní službě (tj. od 1. 6. 2017) mění doba trvání služebního poměru na dobu určitou s trváním 12 měsíců ode dne vzniku služebního poměru, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší. Dále stanoví, že příplatek za vedení přísluší představenému ke dni nabytí účinnosti novely zákona o státní službě (tj. od 1. 6. 2017).

I v tomto případě nová úprava vyžaduje, aby služební orgány v předstihu identifikovaly všechny dotčené představené a bezodkladně po nabytí účinnosti novely zákona o státní službě jim vydaly rozhodnutí o platu, kterým budou s účinností ode dne 1. 6. 2017 zařazeni do odpovídajícího platového stupně, bude jim změněn platový tarif (viz výše ke zrušení § 29 odst. 3) a přiznán příplatek za vedení. V rozhodnutí o platu pak bude uveden i deklaratorní výrok, že doba trvání služebního poměru dotčených představených se ze zákona prodlužuje na dobu 12 měsíců ode dne vzniku služebního poměru, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší. Vzor tohoto rozhodnutí je uveden v příloze č. 3 (docx, 35 kB) k tomuto stanovisku.

vytisknout  e-mailem