Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K provedení usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

K provedení usnesení vlády České republiky
ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

náměstek ministra vnitra pro státní službu

vydává následující doporučení

Při zabezpečování činností služebních úřadů je prioritní zaměření na plnění úkolů naplňujících opatření a rozhodnutí přijatá v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Rovněž je nezbytné zajistit výkon těch činností, které nesnesou odkladu nad rámec zákonných lhůt, protože jsou potřebné pro každodenní život obyvatel a chod institucí. Výkon všech ostatních činností lze omezit nebo odložit dle disponibilních personálních kapacit jednotlivých služebních úřadů. Určení priority konkrétních agend by měl provést příslušný statutární orgán, služební orgán nebo představený.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu ve vztahu k některým institutům zákona o státní službě doporučuje:

1) Omezení konání úřednických zkoušek

Doporučuje se:

  1. Vyhlašovat více termínů úřednické zkoušky pro omezený počet účastníků a  přihlašovat pouze státní zaměstnance s povinností úřednickou zkoušku vykonat, kterým by v dohledné době (v době 3 měsíců a kratší) skončil služební poměr na dobu určitou. V žádném případě pak nepřihlašovat uchazeče v režimu § 178 a 178a nebo § 35 odst. 2 písm. b) a 3 zákona o státní službě.

  2. Nezahajovat úřednické zkoušky hromadně a zkoušené vždy jednotlivě zvát na konkrétní čas.

  3. Vyhodnocovat zkoušku jednotlivě a nepředávat osvědčení / zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky hromadně, případně upřednostnit jinou formu doručení než osobní předání.

  4. Služební úřady, které mají potřebné technické vybavení, mohou, po předchozí dohodě se sekcí pro státní službou (mail: statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz), která poskytne příslušnou metodiku, zajistit realizaci úřednické zkoušky distanční formou za využití videokonferenčního zařízení.

V této souvislosti se dále doporučuje - v případě prodloužení platnosti opatření přijatých v usnesení vlády č. 1080, u již přihlášených uchazečů (zejména u termínů vypsaných na listopad / prosinec 2020) provést odhlášení uchazečů o vykonání úřednické zkoušky - po dohodě s nimi, to vše za podmínky, že se reálně neblíží uplynutí doby služebního poměru na dobu určitou, přičemž musí být zohledněna i možnost konání opakované úřednické zkoušky v případě neúspěšného prvního pokusu za zákonem stanovených podmínek, tj. nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od předchozího neúspěšného konání.

  

2) Pozastavení provádění úřednických zkoušek

V případě, že ústřední správní úřad příslušný k provádění úřednických zkoušek podle § 36 odst. 3 poslední věty zákona o státní službě rozhodne o pozastavení provádění úřednických zkoušek, bude novým rozhodnutím podle § 101 správního řádu prodloužena doba trvání služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 zákona o státní službě o dobu, kdy služební úřad neplnil povinnost podle § 35 odst. 2 zákona o státní službě, a tedy nedojde k zániku služebního poměru státního zaměstnance z důvodu nevykonání úřednické zkoušky. Nové rozhodnutí bude vydáno z moci úřední podle § 101 písm. c) správního řádu, a to z vážného důvodu spočívajícího v omezení činnosti služebních úřadů z důvodu přijatých opatření podle usnesení vlády 1080. Doba trvání služebního poměru na dobu určitou bude prodloužena o dobu od 22. října 2020 s trváním nejméně do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude nouzový stav ukončen. Jako důvod pro prodloužení služebního poměru se presumuje nejširší škála důvodů, které mohly zabránit vykonání úřednické zkoušky (včetně důvodů na straně státního zaměstnance nebo služebního úřadu).

Služební úřady ve spolupráci s ústředními správními úřady ve smyslu § 36 odst. 3 poslední věty zákona o státní službě budou následně povinny umožnit dotčeným státním zaměstnancům vykonat úřednickou zkoušku po skončení nouzového stavu tak, aby se tak stalo v rámci doby prodloužené podle přechozího odstavce, tj. ústřední správní úřady ve smyslu § 36 odst. 3 poslední věty (mj.) budou muset vypisovat dostatečné množství termínu pro vykonání úřednické zkoušky.

Vzor rozhodnutí bude v editovatelné podobě zveřejněn na internetových stránkách sekce pro státní službu.

  

3) Omezení výběrových řízení

Doporučuje se odložit vyhlašování výběrových řízení a konání pohovorů v rámci již vyhlášených výběrových řízení na obsazení služebních míst s výjimkou

  • služebních míst, jejichž obsazení je pro služební úřad nebytné, aby nebyl vážně ohrožen řádný výkon působnosti služebního úřadu,

  • služebních míst, jejichž obsazení je nezbytné pro řádné plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu,

  • výběrových řízení, v rámci kterých by se pohovoru měli účastnit jen uchazeči, kteří jsou státními zaměstnanci zařazenými ve služebním úřadu, v němž je systemizováno obsazované služební místo.

  

Dále

náměstek ministra vnitra pro státní službu

k provedení usnesení vlády České republiky
ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření

zaujímá následující stanovisko

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1049, o přijetí krizového opatření, se vztahuje i na vznik a trvání služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), a to z následujících důvodů.

Podle § 113 písm. d) zákona o státní službě se bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí zákonem o specifických zdravotních službách.

Z výše citovaného ustanovení a ve spojení s § 26 odst. 3 a § 28 odst. 5 zákona o státní službě vyplývá přímá vazba posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby, a to včetně tzv. vstupní pracovnělékařské prohlídky, na zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o specifických zdravotních službách"), z jehož § 59 vyplývá, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem pracovního poměru, resp. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. Ustanovení § 26 odst. 3 a § 28 odst. 5 zákona o státní službě tedy nestanoví zvláštní úpravu samotného posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby u osoby, která je žadatelem o přijetí do služebního poměru, ale pouze speciálně s ohledem na specifika výběrového řízení konaného podle zákona o státní službě stanoví dokládání předpokladu zdravotní způsobilosti v rámci výběrového řízení, a dále stanoví speciálně, resp. zpřesňuje, okamžik provádění vstupní lékařské prohlídky. Ačkoli tedy usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1049 ve svém čl. I bodu 1 stanoví povinnost nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách čestným prohlášením výslovně pouze u zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, lze mít za to, že toto opatření se vztahuje i na osoby, které mají být přijaty do služebního poměru podle zákona o státní službě.

Obdobně se na státní zaměstnance ve služebním poměru vztahuje usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1049 i v dalších tímto usnesením řešených otázkách (zejména pokud jde o výjimku z provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a platnost pracovnělékařských posudků), neboť i tato oblast se na základě § 113 písm. c) a d) zákona o státní službě řídí zákonem o specifických zdravotních službách, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

  

vytisknout  e-mailem