Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních a jejich průběhu 

 • Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24, § 25)
 • Průběh výběrového řízení (§ 27, § 28, § 51)
 • Výsledek výběrového řízení

Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24, § 25)

Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24, § 25)

Na obsazení volného služebního místa se zpravidla koná výběrové řízení. Toto výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o:

 1. předpokladech stanovených zákonem a požadavcích podle § 25,

 2. služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno,

 3. oboru služby, jehož se výběrové řízení týká,

 4. tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání,

 5. tom, zda je na obsazovaném služebním místě vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací,

 6. zařazení do platové třídy,

 7. datu, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného.
   

Dále oznámení o vyhlášení výběrového řízení obsahuje údaje stanovené na základě služebního předpisu nejvyššího státního tajemníka (zejména popis činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, obvyklou výši jednotlivých složek platu státních zaměstnanců vykonávajících stejnou službu nebo službu stejné hodnoty a podmínky výkonu služby).

Každý žadatel o přijetí do služebního poměru musí splnit následující základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru:

 1. být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

 2. dosáhnout věku 18 let,

 3. být plně svéprávný,

 4. být bezúhonný,

 5. dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a

 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
   

Služební orgán může služebním předpisem dále stanovit pro služební místo požadavek:

 1. úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,

 2. způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací.

  

Průběh výběrového řízení (§ 27, § 28, § 51)

Průběh výběrového řízení (§ 27, § 28, § 51)

Služební orgán vyřadí žádost podanou v rámci výběrového řízení, pokud

 1. nemá náležitosti stanovené zákonem, nebo je podána opožděně,

 2. žádost je nesrozumitelná nebo ze žádosti není patrné, kdo jí podal nebo čeho se domáhá, nebo

 3. žadatel nesplňuje předpoklady stanovené zákonem a požadavky stanovené zákonem v § 25 odst. 4 a 5 (kromě § 25 odst. 5. písm. b); žadatel se o této skutečnosti vyrozumí.
   

S žadatelem, jehož žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována. Pohovor lze doplnit písemnou zkouškou. Služební orgán může u služebních míst zařazených v 5. až 9, platové třídě (s výjimkou služebního místa představeného) stanovit, že se pohovor před výběrovou komisí neprovádí.

Výběrová komise má zpravidla 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na návrh příslušného ředitele odboru. V jiném služebním úřadu jmenuje a odvolává členy výběrové komise vedoucí služebního úřadu. V případě výběrové komise na služební místa představených se složení výběrové komise i počet jejich členů liší v závislosti na tom, o jaké služební místo představeného se jedná.

Výběrová komise vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, 3 nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele z 3 nejvhodnějších žadatelů; dohoda je písemná.

Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň 3 žadatelé, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli. Pokud všichni 3 nejvhodnější žadatelé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspěli. Dohoda mezi služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným je písemná.

V případě, že žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl nebo služební orgán žádného žadatele nevybral, výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové výběrové řízení.

V některých případech se výběrové řízení nekoná. Jde zejména o případy, kdy je státní zaměstnanec na dobu nezbytně nutnou přeložen do jiného služebního úřadu (§ 47), převeden (např. ze zdravotních důvodů) na jiné služební místo (§ 61), vyslán k výkonu zahraniční služby (§ 67) nebo po tom, co se státní zaměstnanec vrátil na své původní služební místo po odpadnutí důvodu změny služebního poměru (např. po zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené). Dále se výběrové řízení nekoná, jedná-li se o obsazení služebního místa v témže služebním úřadě a ve stejném oboru služby, v němž státní zaměstnanec vykonává službu dle podmínek stanovených v § 49, dohodne-li se na tom služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným (pouze se souhlasem státního zaměstnance). Výběrové řízení se také nekoná na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu.

Na obsazení volného služebního místa představeného se koná obdobně probíhající výběrové řízení. Pro většinu služebních míst představených je kromě základních požadavků požadován také předpoklad praxe určitého počtu let, tj. délky výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě nebo činností obdobných, z toho po určitou dobu ve vedoucí funkci  nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby

  

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení

O průběhu a výsledku výběrového řízení se sepisuje protokol. Protokol obsahuje označení služebního orgánu, oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběrové komise, výsledek provedeného výběrového řízení v podobě abecedního seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli a byli vybráni jako nejvhodnější, pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Protokol musí dále obsahovat datum jeho vyhotovení a podpis všech členů výběrové komise.

Služební orgán bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí žadatele o výsledku výběrového řízení.

Z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, vybere služební orgán na základě dohody s bezprostředně nadřízeným představeným nejvhodnějšího žadatele. Následně služební orgán vydá rozhodnutí, kterým bude nejvhodnější žadatel přijat do státní služby a zařazen na služební místo nebo jmenován služební místo představeného.

  

vytisknout  e-mailem