Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních a jejich průběhu 

Průběh výběrového řízení (§ 27, § 28, § 51)

Služební orgán vyřadí žádost podanou v rámci výběrového řízení, pokud

  1. nemá náležitosti stanovené zákonem, nebo je podána opožděně,

  2. žádost je nesrozumitelná nebo ze žádosti není patrné, kdo jí podal nebo čeho se domáhá, nebo

  3. žadatel nesplňuje předpoklady stanovené zákonem a požadavky stanovené zákonem v § 25 odst. 4 a 5 (kromě § 25 odst. 5. písm. b); žadatel se o této skutečnosti vyrozumí.
     

S žadatelem, jehož žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována. Pohovor lze doplnit písemnou zkouškou. Služební orgán může u služebních míst zařazených v 5. až 9, platové třídě (s výjimkou služebního místa představeného) stanovit, že se pohovor před výběrovou komisí neprovádí.

Výběrová komise má zpravidla 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na návrh příslušného ředitele odboru. V jiném služebním úřadu jmenuje a odvolává členy výběrové komise vedoucí služebního úřadu. V případě výběrové komise na služební místa představených se složení výběrové komise i počet jejich členů liší v závislosti na tom, o jaké služební místo představeného se jedná.

Výběrová komise vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, 3 nejvhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným jednoho žadatele z 3 nejvhodnějších žadatelů; dohoda je písemná.

Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň 3 žadatelé, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli. Pokud všichni 3 nejvhodnější žadatelé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspěli. Dohoda mezi služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným je písemná.

V případě, že žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl nebo služební orgán žádného žadatele nevybral, výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové výběrové řízení.

V některých případech se výběrové řízení nekoná. Jde zejména o případy, kdy je státní zaměstnanec na dobu nezbytně nutnou přeložen do jiného služebního úřadu (§ 47), převeden (např. ze zdravotních důvodů) na jiné služební místo (§ 61), vyslán k výkonu zahraniční služby (§ 67) nebo po tom, co se státní zaměstnanec vrátil na své původní služební místo po odpadnutí důvodu změny služebního poměru (např. po zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené). Dále se výběrové řízení nekoná, jedná-li se o obsazení služebního místa v témže služebním úřadě a ve stejném oboru služby, v němž státní zaměstnanec vykonává službu dle podmínek stanovených v § 49, dohodne-li se na tom služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným (pouze se souhlasem státního zaměstnance). Výběrové řízení se také nekoná na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu.

Na obsazení volného služebního místa představeného se koná obdobně probíhající výběrové řízení. Pro většinu služebních míst představených je kromě základních požadavků požadován také předpoklad praxe určitého počtu let, tj. délky výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě nebo činností obdobných, z toho po určitou dobu ve vedoucí funkci  nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby

  

vytisknout  e-mailem