Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních a jejich průběhu 

 1. Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24, § 25)
 2. Průběh výběrového řízení (§ 27, § 28, § 51)
 3. Výsledek výběrového řízení

Obecné informace o výběrovém řízení (§ 24, § 25)

Na obsazení volného služebního místa se zpravidla koná výběrové řízení. Toto výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o:

 1. předpokladech stanovených zákonem a požadavcích podle § 25,

 2. služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno,

 3. oboru služby, jehož se výběrové řízení týká,

 4. tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání,

 5. tom, zda je na obsazovaném služebním místě vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací,

 6. zařazení do platové třídy,

 7. datu, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného.
   

Dále oznámení o vyhlášení výběrového řízení obsahuje údaje stanovené na základě služebního předpisu nejvyššího státního tajemníka (zejména popis činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, obvyklou výši jednotlivých složek platu státních zaměstnanců vykonávajících stejnou službu nebo službu stejné hodnoty a podmínky výkonu služby).

Každý žadatel o přijetí do služebního poměru musí splnit následující základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru:

 1. být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

 2. dosáhnout věku 18 let,

 3. být plně svéprávný,

 4. být bezúhonný,

 5. dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a

 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
   

Služební orgán může služebním předpisem dále stanovit pro služební místo požadavek:

 1. úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,

 2. způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací.

  

vytisknout  e-mailem