Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro přijetí dosavadního zaměstnance do služebního poměru

Od 1. července 2015 došlo k přechodu na režim zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

JUDr. Jindřich Urban
ředitel odboru personálního
 
                                                                                                 Praha 2. července 2015
                                                                                                 Č.j.: MV-98163-1/SP-2015
                                                                                                 Přílohy: 4
 
 
Vážená paní, vážený pane,
 
dovoluji si Vás touto cestou informovat o tom, že s účinností od 1. července 2015 dojde k přechodu na režim zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ ZSS“).  Nadále budete vykonávat svoji činnost, ale již na systemizovaném služebním místě. Vedoucí zaměstnanci, dle ZSS „představení“ (§ 9 odst. 2 ZSS), budou do služebního poměru převedeni k výše uváděnému datu automaticky. Ostatní, pokud se budou chtít stát státními zaměstnanci, podávají žádost o přijetí do služebního poměru. Žádost se podává příslušnému služebnímu orgánu, který o žádosti rozhodne ve správním řízení.
 
Základní podmínky pro přijetí dosavadního zaměstnance do služebního poměru jsou v souladu s ustanovením §§ 190, 191, 192 ZSS následující:
 • dosavadní zaměstnanec vykonává činnosti v souladu s ustanovením § 5 ZSS,
 • jeho pracovní místo bylo v první systemizaci označeno jako systemizované místo pro státního zaměstnance a podle této systemizace bude vykonávat činnosti podle § 5 ZSS,
 • dosavadní zaměstnanec splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1 ZSS, tj.
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • dosáhl vzdělání stanoveného ZSS
 • má požadovanou zdravotní způsobilost;
 • písemně požádá o přijetí do služebního poměru do 31. srpna 2015.
Ad.b) Informaci o tom, zda-li dosavadní systemizované pracovní místo bylo v nové  systemizaci označeno jako systemizované místo pro státního zaměstnance, který bude vykonávat činnosti podle § 5 ZSS, Vám podá Váš představený.
Ad.c) 3  Předpoklad svéprávnosti osvědčuje dosavadní zaměstnanec písemným čestným prohlášením, které je přílohou č. 1.
Ad.c) 4 Bezúhonnost se osvědčuje taktéž čestným prohlášením, které je přílohou č. 2.  
Ad.c) 6 Při přechodu z pracovněprávního vztahu do služebního poměru nedochází u zaměstnavatele ke změně druhu práce a změně pracovních podmínek, tudíž zůstává platný původní lékařský posudek až do doby periodické pracovnělékařské prohlídky v souladu s § 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a druzích posudkové péče).  V případě, že nemáte platný lékařský posudek, je nutné si podat žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Formulář žádosti je přílohou č. 3. Seznam konkrétních lékařů provádějících pracovnělékařské prohlídky spolu s ordinačními hodinami je možné dohledat na intranetových stránkách odboru personálního, průvodce ministerstvem, zdravotní péče.
Ad. d)   Písemná žádost o přijetí do služebního poměru je přílohou č. 4.
 
Do služebního poměru na dobu neurčitou (§ 190 ZSS) bude přijat dosavadní zaměstnanec, který splňuje výše uvedené podmínky a dále:
 • je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou a
 • v den podání žádosti vykonával v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let činnosti uvedené v § 5 ZSS nebo činnosti obdobné, a to ve správních úřadech, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci
Požadovaná odborná praxe bude zjišťována především z dosavadního osobního spisu zaměstnance. Co se týká odborné praxe ve správním úřadu, nelze vyloučit praxi v jiných správních úřadech, které sice neodpovídají definici správního úřadu v souladu s ustanovením § 3 ZSS, ale dosavadní zaměstnanec v nich vykonával činnosti podle § 5 ZSS.
 
Státním zaměstnancům přijatým do služebního poměru na dobu neurčitou bude vydáno osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky (§ 196 odst. 1 ZSS).
 
Do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním do 30. června 2017 (§ 191 ZSS) bude přijat dosavadní zaměstnanec, který splňuje výše uvedené podmínky a dále je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou, avšak nesplňuje podmínku, že v uplynulých 10 letech vykonával nejméně po dobu 4 let činnosti uvedené v § 5 ZSS nebo činnosti obdobné, a to ve správních úřadech, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci.
 
Státním zaměstnancům přijatých na dobu určitou z důvodu „neplnění praxe“ bude vydáno osvědčení o úspěšném vykonání zvláštní části úřednické zkoušky (§ 196 odst. 2 ZSS). Následně jsou povinni vykonat obecnou část úřednické zkoušky do 30. července 2017 (§ 191 odst. 3 ZSS). Po úspěšném vykonání obecné části úřednické zkoušky se jejich služební poměr mění z doby určité na dobu neurčitou. Pokud úřednickou zkoušku úspěšně nevykonají, zaniká jejich služební poměr posledním dnem měsíce, v němž zkoušku neobhájí.
 
Do služebního poměru na dobu určitou (§ 192 ZSS) bude dále přijat dosavadní zaměstnanec,který splňuje podmínky výše uvedené a je v pracovním poměru na dobu určitou. Doba, na kterou bude přijat, však nesmí překročit dobu, na kterou byl sjednán pracovní poměr.
 
Státním zaměstnancům přijatých na dobu určitou z důvodu pracovního poměru na dobu určitou bude vydáno osvědčení o úspěšném vykonání zvláštní části úřednické zkoušky (§ 196 odst. 2 ZSS). Následně mohou vykonat obecnou část úřednické zkoušky (§ 35 odst. 2 ZSS), ale jen do termínu doby určité.  Po úspěšném vykonání obecné části úřednické zkoušky se jejich služební poměr na dobu určitou nemění. Následně ale mají výhodu státního zaměstnance se složenou úřednickou zkouškou v rámci výběrových řízení na volná služební místa se služebním poměrem na dobu neurčitou.
 
Pokud zaměstnanec nepožádá o přijetí do služebního poměru, končí jeho pracovní poměr dne 30. června 2017 (§ 190 odst. 4 ZSS), případně, má-li uzavřen pracovní poměr na dobu určitou uplynutím této doby, nejpozději však taktéž 30. června 2017 (§ 192 odst. 4 ZSS).
 
Pro zaměstnance ve služebním poměru na dobu určitou platí, že neúspěšně absolvovaná obecná část úřednické zkoušky může být jedenkrát opakována (§ 40 ZSS).
 
Vážená paní, vážený pane, odbor personální Vám výše uvedenou stručnou informací poskytl základní údaje, které se nyní bezprostředně dotýkají všech dosavadních zaměstnanců. Velmi nám záleží na informovanosti všech dotčených osob, neboť naší snahou je maximálně přispět k hladkému průběhu implementace zákona o státní službě v Ministerstvu vnitra. Momentálně odbor personální připravuje další číslo personálního zpravodaje, ve kterém budou poskytnuty další důležité informace.
 
Formuláře k podání žádosti o přijetí do služebního poměru uvedené v přílohách jsou umístěny na intranetových stránkách odboru personálního a internetových stránkách Ministerstva vnitra – v oddíle Státní služba.
 
Odbor personální je Vám všem k dispozici a všichni pracovníci odboru Vám poskytnou potřebnou součinnost a poradenství.   
 
 
                                                                                                              JUDr. Jindřich Urban, v.r.
                                                                                        ředitel odboru

vytisknout  e-mailem