Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných služebních míst a k evidenci obsazovaných služebních míst

Vzhledem k tomu, že od 18. 8. 2015 je pro všechny služební úřady přístupný modul Evidence obsazovaných služebních míst v Informačním systému o státní službě (ISoSS), je nutné zasílat informace o volných služebních místech a výběrová řízení na obsazení volných služebních míst do ISoSS. 

 

Do 21. 9. 2015 budou nadále všechna vyhlašovaná výběrová řízení na obsazení volných služebních míst zveřejňována na internetových stránkách Státní služby v záložce Aktuality – Nabídka služebních míst, a to formou přímého odkazu na úřední desku daného služebního orgánu. Veřejně přístupná část ISoSS s Evidencí obsazovaných služebních míst zatím nebude do 21. 9. 2015 spuštěna.

Od 22. 9. 2015 budou zveřejňována výběrová řízení na obsazení volných služebních míst pouze prostřednictvím části ISoSS přístupné pro veřejnost a internetové stránky Státní služby s nabídkou služebních míst budou uzavřeny.

S ohledem na výše uvedené budou data do modulu Evidence obsazovaných služebních míst zadávána postupně takto:

 • Do 21. 9. 2015: Služební orgán, který vyhlašuje výběrové řízení, resp. jím pověřená osoba, zašle žádost o zveřejnění odkazu spolu s přesným odkazem na e-mailovou adresu statnisluzba@mvcr.cz. Zároveň zadá volné služební místo a výběrové řízení na obsazení volného služebního místa do ISoSS, a to do části přístupné pouze služebním úřadům. Na základě toho bude možné překlopit data z neveřejné části k 22. 9. 2015 do části přístupné veřejnosti. Dovolujeme si upozornit, že v případě, že nebude výběrové řízení na volné služební místo zadáno v ISoSS, nebude publikováno na internetových stránkách Státní služby.
   
 • Od 22. 9. 2015: Vyhlášení výběrového řízení bude služební orgán zadávat pouze do ISoSS. Nabídka služebních míst na stránkách Státní služby MV již nebude v provozu.

Portál ISoSS je dostupný na adrese https://portal.isoss.cz.

Evidence státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby

Vzhledem k tomu, že od 18. 8. 2015 je všem služebním úřadům plně zpřístupněn Rejstřík státních zaměstnanců v Informačním systému o státní službě (ISoSS), mají služební úřady povinnost evidovat zaměstnance postavené mimo službu v ISoSS.

Pro zajištění plynulého převodu dat a jejich využívání všemi služebními úřady poskytuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra do 22. 9. 2015 služebním úřadům podporu a vede podle § 203 odst. (2) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, přehled státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby.

Pro její užívání platí následující pravidla:

1. Služební orgán je povinen sdělit Ministerstvu vnitra skutečnost o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby do 7 dnů, včetně následujících údajů o státním zaměstnanci:

a) příjmení, jméno, titul,
b) evidenční číslo,
c) služební označení,
d) obor služby,
e) platové zařazení,
f) datum zařazení mimo výkon služby,
g) důvod zařazení mimo službu,
h) služební úřad

2. Ve lhůtě podle odst. 1 oznamuje služební orgán Ministerstvu vnitra případné změny údajů, včetně ukončení zařazení mimo výkon služby.

3. Evidence je přístupná služebnímu orgánu za účelem obsazování volných služebních míst.

Evidence obsazovaných služebních míst

V souladu s ustanovením § 203 odst. (3) ve spojení s § 182 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, do doby zprovoznění informačního systému o státní službě vede evidenci obsazovaných služebních míst sekce státní služby Ministerstva vnitra. Pro evidenci a její užívání služebními orgány při obsazování služebních míst a státními zaměstnanci zařazenými mimo výkon služby platí následující pravidla:

1. Evidenci obsazovaných služebních míst tvoří evidence:

a) neveřejná, která je přístupná pouze služebnímu orgánu a státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon služby,
b) veřejná, která je umístěna na internetových stránkách Ministerstva vnitra v sekci státní služby (www.mvcr.cz/sluzba/), v záložce „Nabídka služebních míst“ a je tvořena aktuálně vyhlášenými výběrovými řízeními.

2. Obsazované služební místo služební orgán ohlásí sekci státní služby Ministerstva vnitra zpravidla 30 dnů před skončením služebního poměru zaměstnance na tomto místě, nejpozději však následující den poté, kdy se dozví, že služební poměr tohoto státního zaměstnance skončí nebo skončil.

3. Ohlášení provádí služební orgán v rozsahu následujících údajů:

a) název služebního úřadu, ve kterém je služební místo systemizováno,
b) obor služby, jehož se týká obsazované služební místo,
c) místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
d) požadavky související s obsazovaným služebním místem,
e) platová třída obsazovaného služebního místa,
f) den nástupu do služby na obsazovaném služebním místě,
g) informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,

4. Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zařadí obsazované služební místo do neveřejné evidence.

5. Pokud se služební místo nepodaří obsadit státním zaměstnancem zařazeným mimo službu nebo jiným způsobem (§ 24 odst. 5 zákona o státní službě), vyhlásí služební orgán výběrové řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje podle § 24 odst. 7 zákona o státní službě. Služební orgán, který vyhlašuje výběrové řízení, resp. jím pověřená osoba, zašle žádost o zařazení oznámení do veřejné evidence obsazovaných služebních míst. Učiní tak formou žádosti o zveřejnění odkazu na úřední desku daného služebního úřadu. Tento odkaz uvede v žádosti a zašle ji elektronickou poštou na adresu statnisluzba@mvcr.cz.

6. Služební orgán ohlásí obsazení služebního místa nejpozději následující pracovní den po obsazení.

Přístup k evidencím

 1. Služební orgán ohlašuje skutečnosti pro evidenci státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby a pro evidenci obsazovaných pracovních míst písemným sdělením prostřednictvím elektronické pošty.
   
 2. Informace o údajích v evidenci státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby a v neveřejné evidenci obsazovaných služebních míst sdělí služebnímu orgánu nebo jeho zmocněnému zástupci sekce státní služby Ministerstva vnitra po předchozí písemné žádosti zaslané elektronickou poštou. Žádost musí být opatřena uznávaným podpisem a v případě pověřené osoby současně doložena zmocněním služebního orgánu.
   
 3. Informace o údajích v neveřejné evidenci obsazovaných služebních míst sdělí státnímu zaměstnanci zařazenému mimo službu sekce státní služby Ministerstva vnitra po předchozí písemné žádosti zaslané elektronickou poštou. Žádost musí obsahovat důvod k nahlédnutí do evidence, jméno a příjmení žadatele, název a adresu služebního úřadu, ve kterém byl zařazen mimo výkon služby, bydliště a telefonní spojení.
   
 4. Služební orgán a státní zaměstnanec zařazený mimo výkon služby doručují elektronickou poštu sekci státní služby Ministerstva vnitra na adresu: ludmila.burdova@mvcr.cz.

 

vytisknout  e-mailem