Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby

Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra podle § 203 odst. (2) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vede do doby zprovoznění rejstříku státních zaměstnanců přehled státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby. 

Pro její užívání platí následující pravidla:

1. Služební orgán je povinen sdělit Ministerstvu vnitra skutečnost o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby do 7 dnů, včetně následujících údajů o státním zaměstnanci:

a) příjmení, jméno, titul,
b) evidenční číslo,
c) služební označení,
d) obor služby,
e) platové zařazení,
f) datum zařazení mimo výkon služby,
g) důvod zařazení mimo službu,
h) služební úřad

2. Ve lhůtě podle odst. 1 oznamuje služební orgán Ministerstvu vnitra případné změny údajů, včetně ukončení zařazení mimo výkon služby.

3. Evidence je přístupná služebnímu orgánu za účelem obsazování volných služebních míst.

 
Evidence obsazovaných služebních míst

V souladu s ustanovením § 203 odst. (3) ve spojení s § 182 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, do doby zprovoznění informačního systému o státní službě vede evidenci obsazovaných služebních míst sekce státní služby Ministerstva vnitra. Pro evidenci a její užívání služebními orgány při obsazování služebních míst a státními zaměstnanci zařazenými mimo výkon služby platí následující pravidla:
 

1. Evidenci obsazovaných služebních míst tvoří evidence:

a) neveřejná, která je přístupná pouze služebnímu orgánu a státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon služby,
b) veřejná, která je umístěna na internetových stránkách Ministerstva vnitra v sekci státní služby (www.mvcr.cz/sluzba/), v záložce „Nabídka služebních míst“ a je tvořena aktuálně vyhlášenými výběrovými řízeními.
 

2. Obsazované služební místo služební orgán ohlásí sekci státní služby Ministerstva vnitra zpravidla 30 dnů před skončením služebního poměru zaměstnance na tomto místě, nejpozději však následující den poté, kdy se dozví, že služební poměr tohoto státního zaměstnance skončí nebo skončil. 

3. Ohlášení provádí služební orgán v rozsahu následujících údajů:

a) název služebního úřadu, ve kterém je služební místo systemizováno, 
b) obor služby, jehož se týká obsazované služební místo, 
c) místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
d) požadavky související s obsazovaným služebním místem,
e) platová třída obsazovaného služebního místa,
f) den nástupu do služby na obsazovaném služebním místě,
g) informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,

4. Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zařadí obsazované služební místo do neveřejné evidence. 

5. Pokud se služební místo nepodaří obsadit státním zaměstnancem zařazeným mimo službu nebo jiným způsobem (§ 24 odst. 5 zákona o státní službě), vyhlásí služební orgán výběrové řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje podle § 24 odst. 7 zákona o státní službě. Služební orgán, který vyhlašuje výběrové řízení, resp. jím pověřená osoba, zašle žádost o zařazení oznámení do veřejné evidence obsazovaných služebních míst. Učiní tak formou žádosti o zveřejnění odkazu na úřední desku daného služebního úřadu. Tento odkaz uvede v žádosti a zašle ji elektronickou poštou na adresu statnisluzba@mvcr.cz

6. Služební orgán ohlásí obsazení služebního místa nejpozději následující pracovní den po obsazení.

 
Přístup k evidencím

1. Služební orgán ohlašuje skutečnosti pro evidenci státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby a pro evidenci obsazovaných pracovních míst písemným sdělením prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Informace o údajích v evidenci státních zaměstnanců zařazených mimo výkon služby a v neveřejné evidenci obsazovaných služebních míst sdělí služebnímu orgánu nebo jeho zmocněnému zástupci sekce státní služby Ministerstva vnitra po předchozí písemné žádosti zaslané elektronickou poštou. Žádost musí být opatřena uznávaným podpisem a v případě pověřené osoby současně doložena zmocněním služebního orgánu. 

3. Informace o údajích v neveřejné evidenci obsazovaných služebních míst sdělí státnímu zaměstnanci zařazenému mimo službu sekce státní služby Ministerstva vnitra po předchozí písemné žádosti zaslané elektronickou poštou. Žádost musí obsahovat důvod k nahlédnutí do evidence, jméno a příjmení žadatele, název a adresu služebního úřadu, ve kterém byl zařazen mimo výkon služby, bydliště a telefonní spojení. 

4. Služební orgán a státní zaměstnanec zařazený mimo výkon služby doručují elektronickou poštu sekci státní služby Ministerstva vnitra na adresu: ludmila.burdova@mvcr.cz.

 

 

vytisknout  e-mailem