Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení - whistleblowing / prošetřovatel

DOPORUČENÍ

k určení prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a vzor určení prošetřovatelem / prošetřovatelkou podle § 3 odst. 1 tohoto nařízení

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, bylo vydáno na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 205 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Předmětem právní úpravy tohoto nařízení vlády je ochrana státních zaměstnanců, kteří oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech, zejména před postižením, znevýhodněním nebo vystavením nátlaku, tedy jednáním, k němuž může dojít v souvislosti s učiněným oznámením.

Předmětné nařízení vlády ukládá služebnímu orgánu povinnost zřídit zpravidla v jeho bezprostřední podřízenosti služební místo, na němž bude státní zaměstnanec vykonávat činnost prošetřovatele, tj. přijímat oznámení a prošetřovat v nich obsažená podezření. Nepředpokládá se zřízení nového služebního místa v rámci systemizace, činnost lze svěřit stávajícímu státnímu zaměstnanci tím, že bude určen prošetřovatelem.

Prošetřovatel

Prošetřovatelem je ve smyslu § 2 odst. 1 uvedeného nařízení vlády osoba, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Úkolem prošetřovatele tedy je v souladu s příslušnými ustanoveními předmětného nařízení vlády zejména kontrolovat obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a obsahu e-mailové schránky, a to každý pracovní den, dále pak přijímat oznámení, evidovat a prošetřovat je a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření.

Z dikce příslušných ustanovení, stejně jako s ohledem na závažnost této problematiky, vyplývá, že samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci zařazenému ve služebním úřadu, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.

Jako prošetřovatele je žádoucí, vzhledem k jím prováděným úkonům, určit státního zaměstnance, který je zařazen na služební místo, nebo jmenován na služební místo představeného, v oboru státní služby například „Legislativa a právní činnost“. Nicméně lze za prošetřovatele určit i státního zaměstnance zařazeného v jiném vhodném oboru státní služby. Otázka oboru státní služby prošetřovatele podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech není textem předmětného nařízení vázána na konkrétní obor státní služby. Vzhledem k povaze činnosti prošetřovatele, který bude činit úkony blízké postupům řešení stížností nebo kontrolní činnosti, je při jeho určení třeba zohlednit i odborné zaměření vzdělání.

Dále je žádoucí, aby prošetřovatelem byla osoba, jejíž vlastnosti zaručí efektivní plnění úkolů při prošetřování. U prošetřovatele je akcentována povinnost mlčenlivosti, která je dána obecně státním zaměstnancům ustanovením § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Předmětné nařízení vlády rozlišuje prošetřovatele podle toho, vůči jaké osobě směřuje podané oznámení.

Prošetřovatel podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení vlády určený služebním orgánem přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se

 • představeného,
 • státního zaměstnance,
 • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, a dále
 • vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.

Vzor určení prošetřovatelem / prošetřovatelkou podle tohoto ustanovení je obsažen v závěru tohoto doporučení.

Prošetřovatel podle § 3 odst. 2 předmětného nařízení vlády, určený vládou, přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se

 • člena vlády,
 • náměstka ministra vnitra pro státní službu,
 • vedoucího ústředního správního úřadu,
 • nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu.

Prošetřovatel podle § 3 odst. 3 předmětného nařízení vlády, určený náměstkem ministra vnitra pro státní službu, přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se

 • vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad,
 • státního tajemníka,
 • personálního ředitele sekce pro státní službu nebo
 • prošetřovatele určeného vedoucím služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státním tajemníkem nebo personálním ředitelem sekce pro státní službu.

Prošetřovatel podle § 3 odst. 4 předmětného nařízení vlády, určený personálním ředitelem sekce pro státní službu, přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu, a to

 • představeného,
 • státního zaměstnance,
 • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.

 

vytisknout  e-mailem