Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení pro služební úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19

s účinností ode dne 22. listopadu 2021 

v návaznosti na mimořádnou schůzi vlády konanou dne 18. a 19. listopadu 2021
s ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19,
za účelem epidemiologické ochrany veřejnosti a zaměstnanců služebních úřadů
a zachování řádného plnění jejich úkolů

náměstek ministra vnitra pro státní službu
 

 • 1) Doporučuje přizpůsobit režim výkonu služby/práce aktuální epidemiologické situaci při zachování řádného plnění úkolů služebního úřadu (dále jen „úřad“) tak, aby byl omezen kontakt mezi zaměstnanciv rámci pracoviště zohledňující nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích a používání kuchyňských a sociálních zařízení, a to za využitíinstitutů výkonu/částečného výkonu služby/práce z jiného místa (homeworking/částečný homeworking) a alternativního rozvržení služební/pracovní doby při dodržení stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců.
   
 • 2) Dále doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci přijaly tatoopatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci:
  • 2.1) Vybavovat zaměstnanceochrannými prostředky dýchacích cest adezinfekčními prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení).
  • 2.2) Preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich výlučně elektronické vyřizování, a tím omezit osobní kontakt zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména:
   • 2.2.1) preferencí kontaktuv elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách
    • při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci;
    • při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích k tomu určených, na nichž jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, se současným doporučením co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání a přijetí takových opatření, aby případná karanténa/izolace účastníků jednání následně neohrozila plnění úkolů úřadu. 
   • 2.2.2) preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání dokumentů v listinné podobě
    • přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje zejména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů; o způsobu přijímání dokumentů se doporučuje informovat vhodným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách úřadu a ve vstupních prostorách pracovišť.
  • 2.3) Zabránit shlukování osob a vytvořit podmínky pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů.
    
 • 3) Závěrem připomíná, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, povinnost úřadů postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

V Praze dne 19. listopadu 2021
Sekce pro státní službu

vytisknout  e-mailem