Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení náměstka ministra vnitra pro státní službu k přijetí krizového opatření

K provedení usnesení vlády České republiky
ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření č. 994

uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 398/2020 Sb.
náměstek ministra vnitra pro státní službu
doporučuje, aby

služební úřady,

pokud tak neučinily s ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 již dříve,

stanovily svým interním aktem řízení, že:

Čl. I

 1. Státní zaměstnanci, zaměstnanci v pracovním poměru a osoby ve služebním poměru zařazené ve služebním úřadu (dále jen „zaměstnanci“) omezí osobní kontakt s adresáty státní správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to takto:
  1. upřednostní písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu adresátovi státní správy anebo dalším externím osobám v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto služebním předpisem,
  2. přijímají veškeré dokumenty od adresátů státní správy anebo dalších externích osob pouze prostřednictvím pracoviště podatelny nebo pracoviště určeného k přijímání podání; vždy, kdy je to možné, upřednostní elektronickou komunikaci,
  3. přijímají opatření omezující přímý kontakt se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přičemž nezbytná jednání provádějí za zvýšených hygienických opatření.
 2. Opatření uvedená v odstavci 1 se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci služebního úřadu.

Čl. II

 1. Úřední hodiny služebního úřadu[1] se stanoví takto:
  1. v pondělí od x hodin do x+5 hodin,
  2. ve středu od y hodin do y+5 hodin.[2]
 2. Omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní, pokud byl adresátovi státní správy předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště služebního úřadu.

Čl. III

Interní akt řízení nabývá účinnosti dnem 12. října 2020 a pozbývá účinnosti dnem 25. října 2020.

Dále
náměstek ministra vnitra pro státní službu
doporučuje, aby

služební úřady

zveřejnily informace o změně úředních hodin služebního úřadu na fyzické i elektronické úřední desce, jakož i na internetových stránkách služebního úřadu, a to nejpozději do dne 11. října 2020 do 12 hodin.

a

ponechaly v platnostiopatření k provedení usnesení vlády České republiky ze dne 7. září 2020 č. 909 o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19, a to až do dne 25. října 2020.

 

[1] Úřední hodiny lze stanovit jednotně pro celý služební úřad nebo jednotně pro celý služební úřad a zvlášť pro některé jeho organizační útvary nebo některé jeho agendy. Stanovení úředních hodin vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 1995 o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům č. 595, kterým jsou stanoveny jednotné úřední dny vždy v pondělí a ve středu. Pokud jde o stanovení úředních hodin, jeví se jako optimální stanovit je jeden den od 8 do 13 a druhý den od 12 do 17, tj. v čase dostupném pro veřejnost. 

[2] Jedná se o minimální úpravu dle usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření č. 994. Pokud by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost příslušného služebního úřadu nebo některých jeho organizačních útvarů nebo některých jeho agend nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti, stanoví se rozsah úředních hodin služebního úřadu nebo některých jeho organizačních útvarů nebo některých jeho agend na více než dva dny v týdnu anebo na více než pět hodin v daném dni, popř. se omezení rozsahu úředních hodin nestanoví.

vytisknout  e-mailem