Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Český jazyk a úprava písemností pro potřeby státních zaměstnanců

termín:

 • 03. 10. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - kapacita naplněna
 • 17. 10. 2022, od 9:00 do 15:00 hod. - kapacita naplněna
   

Seminář bude probíhat prezenční formou od 9.00 do 15:00 hodin v budově Ministerstva vnitra, Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 a současně online formou.

Seminář je určen státním zaměstnancům ve služebních úřadech.
 

Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.(1)

Pro přihlášení na školení prosím klikněte zde https://www.survio.com/survey/d/pisemnosti

Poslední termín přihlášení je možný 5 pracovních dní před termínem školení.
 

Obsah:

 1. Norma ČSN 01 6910
  - Pro koho je norma určena? Jaké jsou hlavní zásady jejího zpracování?
  - vztah normy k ostatním zdrojům poučení o jazyce a koncipování písemností
   
 2. Konkrétní doporučení nového znění normy ČSN 01 6910
  - obecné rozvržení dokumentu, jeho hlavní části, členění na odstavec apod.
  - psaní adres
  - psaní kalendářních dat, peněžních částek, telefonních čísel a dalších číselných údajů a sestav čísel
  - psaní zkratek a značek
  - psaní akademických titulů a jejich užívání v písemném i ústním projevu
  - psaní slov kombinující čísla a písmena
  - úprava výčtů
  - interpunkční znaménka a mezery mezi nimi: dvojtečky, uvozovky, pomlčka x spojovník, středník, závorky, lomítko, tři tečky atd.
   
 3. Časté jazykové nedostatky v administrativní praxi
  - velká písmena
  - pravopis a slovotvorba
  - přídavná jména účelová a dějová
  - složená přídavná jména
   
 4. Interpunkce
  - hlavní zásady české interpunkce, časté mýty
  - psaní čárky u spojek
  - přívlastek volný a těsný
  - přístavek
   
 5. Zdroje poučení o češtině
  - návod, jak používat tradiční i moderní zdroje poučení o češtině – slovníky, mluvnice, internetové zdroje poučení o jazyce. Jaké příručky vybrat a co v nich najdeme a nenajdeme
   
 6. Diskuse
  - odpovědi na otázky účastníků

  

(1) PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Český vysokoškolský učitel, jazykovědec, zaměřením bohemista, zastávající od roku 2016 pozici ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd české republiky. Považuje se za jazykového tradicionalistu a je proti tzv. jazykovému inženýrství, jež nevychází ze skutečného stavu jazyka, ale pouze z apriorních, často ideologicky zabarvených představ kterékoli části společnosti včetně jazykovědců.
Účastníci přihlášení na toto školení se stávají podpořenou osobou projektu a jednou z neopomenutelných podmínek je vyplnění a odevzdání Monitorovacího listu podpořené osoby (docx, 223 kB), který je uveden do souladu s nařízením GDPR. Bez vyplnění výše uvedeného formuláře se není možné školení, ani jiných vzdělávacích aktivit projektu, zúčastnit. Pokud jste již v minulosti monitorovací list vyplňovali a předali nebo zaslali nám ho, nyní již není potřeba vyplňovat.
 

Vyplněný monitorovací list prosím předejte osobně na školení, nebo zašlete jednou z níže uvedených variant.

 1. Vyplněný monitorovací list a samostudium prosím podepište v listinné podobě, s podpisem jej naskenujte a zašlete na adresu proakseminare@mvcr.cz a zároveň jej odešlete poštou na adresu:
  Ministerstvo vnitra
  Oddělení podpory a rozvoje státní služby
  Jindřišská 34
  110 00 Praha 1
 2. Vyplněný monitorovací list můžete podepsat elektronicky a zaslat pouze v elektronické podobě na e-mail proakseminare@mvcr.cz.

  

Školení je pořádáno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, který je spolufinancován z fondu EU prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  

vytisknout  e-mailem