Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuální informace

Novela vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti vyhláška č. 461/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem novely vyhlášky je aktualizovat výčet mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky a dále formálně upravit názvy oborů státní služby tak, aby byly plně v souladu s nařízením vlády o oborech státní služby. Kromě toho se formálně právně upravuje příloha č. 5 vyhlášky "Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky".

  

Informace ke změně rozsahu oboru státní služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ode dne 1. 4. 2022

Dne 21. 3. 2022 byly ve Sbírce zákonů čá. 35 publikovány:

  • nařízení vlády č. 62/2022 Sb. (pdf, 121 kB), kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby;

  • vyhláška č. 63/2022 Sb. (pdf, 2,1 MB), kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů.
     

(i)

Novelou nařízení vlády o oborech státní služby došlo s účinností ode dne 1. 4. 2022 k zúžení stávajícího oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků". Nově koncipovaný obor "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců" již neobsahuje problematiku služebních vztahů příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků. O osobě, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky ve stávajícím oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků", platí, že úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky v nově koncipovaném oboru "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců".

Na tomto základě byl vytvořen a na příslušné internetové stránce zvláštních částí úřednické zkouškys platností od 14. 4. 2022 publikován nový seznam zkušebních otázek a nový seznam odborné literatury. V brzké době zde bude publikován i nový studijní text.

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky z oboru státní služby č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, že zkušební otázky, podle nichž bude problematika organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců od dubna 2022 přezkušována, byly vytvořeny zcela nově. K přípravě na úspěšné vykonání zvláštní části úřednické zkoušky v tomto oboru tedy nelze přistupovat s tím, že na rozdíl od současného stavu se pouze vypouští právní úprava služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.
 

(ii)

Novela nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky upravuje rovnocennost zvláštní části úřednické zkoušky v oboru služby Bydlení, územní plánování a stavební řád se zvláštní částí zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku.
 

(iii)

Novela přílohy č. 2 vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky reflektuje na novou koncepci oboru státní služby č. 63 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců". K dílčím změnám však došlo i u dalších oborů státní služby a jejich příslušní gestoři v současnosti s účinností od dubna 2022 také aktualizují své seznamy zkušebních otázek, seznamy odborné literatury a studijní texty. I všem dalším zájemcům o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky od dubna 2022 tedy doporučujeme sledovat internetové stránky zvláštních částí úřednické zkoušky.

  

Informace k novelizaci zákona o státní službě - zákon č. 35/2019 Sb.

Upozorňujeme, že dne 14. února 2019 byl ve sbírce zákonů částka 15 publikován zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti předmětný zákon nabývá dnem 1. března 2019.

Zákon č. 35/2019 Sb. ke stažení a doplňující informace k jeho účinnosti zde.

Výslovně upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky v oboru státní služby č. 78 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání", že k vykonání úřednické zkoušky od 1. 3. 2019 je bezpodmínečně nutné vycházet z aktuálně platného a účinného znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, tedy včetně výše zmíněné novely. Předmětná novelizace zákona o státní službě k 1. 3. 2019 dosud není zapracována do nepovinně zveřejněného studijního textu ke zvláštní části úřednické zkoušky pro tento obor státní služby. To obdobně platí pro studijní podklady k obecné části úřednické zkoušky ve vztahu k problematice zákona o státní službě.

Samotné znění zkušebních otázek pro zvláštní část úřednické zkoušky v oboru státní služby č. 78 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání" se nemění, stejně tak se v důsledku této novelizace zákona o státní službě nijak nemění zkušební otázky k obecné části úřednické zkoušky.

  

Upozornění na obměnu zkušebních otázek pro obecnou část úřednické zkoušky

Upozorňujeme, že došlo ke zveřejnění nové sady 300 zkušebních otázek pro obecnou část úřednické zkoušky, platné od 1. listopadu 2017.
Do 31. října 2017 bude obecná část úřednické zkoušky probíhat podle stávajících zkušebních otázek.

  

Upozornění na novelizaci zákona o státní službě

Upozorňujeme, že dne 17. května 2017 byl ve sbírce zákonů částka 51 (elektronicky dostupné z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38225) publikován zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti předmětný zákon nabývá dnem 1. června 2017.

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky v oboru státní služby č. 78 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání" že k vykonání úřednické zkoušky po 1. 6. 2017 je bezpodmínečně nutné vycházet z aktuálně platného a účinného znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, tedy včetně výše zmíněné novely.
V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že předmětná novelizace zákona o státní službě byla k 12. 7. 2017 zapracována do nepovinně zveřejněného studijního textu ke zvláštní části úřednické zkoušky pro tento obor státní služby (dostupný zde). Části týkající se služebního poměru vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů zůstaly bezezměny. Zdůrazňujeme však, že se jedná o podpůrný materiál a při přípravě k vykonání zvláštní části úřednické zkoušky tak je nutné vycházet především z aktuálního znění platných právních norem uvedených v seznamu odborné literatury (dostupném zde)..

Samotné znění zkušebních otázek pro zvláštní část úřednické zkoušky z obor státní služby č. 78 "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání" se nemění. Předmětná novela rovněž nijak nemění znění a správnost otázek ze zákona o státní službě v rámci obecné části úřednické zkoušky, ani správnost k nim zpracovaného učebního textu.

  

Informace k úřednické zkoušce

Od září 2015 probíhají na jednotlivých služebních úřadech úřednické zkoušky. Termíny úřednických zkoušek jsou zveřejněny v Informačním systému o státní službě (dále jen "ISoSS"). Je nutné zdůraznit, že se uchazeči o vykonání úřednické zkoušky nikdy nepřihlašují sami prostřednictvím ISoSS, ale přihlašuje je vždy oprávněný zaměstnanec služebního úřadu s autorizovaným přístupem do ISoSS, a to na základě podané příslušné písemné žádosti - viz Metodický pokyn č. 1/2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky (příloha č. 1 nebo příloha č. 2). Typ žádosti se odvíjí od skutečnosti, zda se jedná o státního zaměstnance anebo zaměstnance na služebním místě podle § 178 zákona o státní službě (příloha č. 1), anebo zda jde o takzvaně „civilního uchazeče“ (osoba, která není státním zaměstnancem, ale plní předpoklady pro přijetí do služebního poměru), který si danou úřednickou zkoušku hradí sám na vlastní náklady (příloha č. 2 a její přílohy dostupné z https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-1-2017-aktualizace-k-6-dubnu-2020.aspx). Postup předání vyplněných žádostí je podrobně uveden v článku č. 1 výše uvedeného metodického pokynu.

Termíny jednotlivých úřednických zkoušek pro příslušné obory státní služby vypisují v ISoSS jednotlivé ústřední správní úřady, které mají ve své gesci příslušný obor státní služby. Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra předem nedisponuje informacemi, kdy tak gesční ústřední správní úřad učiní, případné dotazy je proto zapotřebí vždy adresovat gestorovi (kontakty dostupné zde). Obecná část úřednické zkoušky je vždy vypisována jako součást úřednické zkoušky pro konkrétní obor státní služby, nikdy se pro ni nevypisuje samostatný termín.

U některých oborů státní služby byly nepovinně zveřejněny studijní texty ke zvláštní části úřednické zkoušky, které jsou (stejně jako povinně zveřejněné zkušební otázky a seznam odborné literatury) dostupné na adrese http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. Upozorňujeme, že se jedná pouze o doplňující studijní materiál a z toho důvodu nemusí vždy obsahovat kompletní odpovědi na všechny zveřejněné zkušební otázky; vždy je tedy zapotřebí prostudovat si též odbornou literaturu, uvedenou ve zveřejněném seznamu. To obdobně platí i pro studijní podklady k obecné části úřednické zkoušky.

Dále doporučujeme ještě 21 dnů před vykonáním úřednické zkoušky prověřit, zda se nezměnily zveřejněné zkušební otázky, ze kterých se připravujete na konkrétní termín úřednické zkoušky.

  

Stanovisko k rovnocennosti

Bylo zveřejněno stanovisko sekce pro státní službu k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, které upřesňuje některé postupy uvedené v metodickém pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5/2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky. K předmětné problematice je také publikováno stanovisko k postupu při vydávání osvědčení o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací podle § 36 odst. 4 zákona o státní službě.

  

vytisknout  e-mailem