Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

ODK - oddělení legislativně právní

  

Vedoucí: JUDr. Adam Furek

Do náplně oddělení náleží:

  • rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím krajů a hlavního města Prahy vydaných v samostatné působnosti a odmítnutí žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a o stížnostech na postupy krajů a hlavního města Prahy v samostatné působnosti při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle téhož zákona;

  • provádění analýzy právního a skutkového stavu, včetně zpracování koncepcí budoucích právních úprav zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu), včetně plnění koordinační úlohy ve vztahu k tomuto právnímu předpisu;

  • rozpouštění zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy v zákonem stanovených případech a jednání za ministerstvo ve věcech žalob obcí, krajů a hlavního města Prahy proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva v řízení před soudy;

  • navrhování souhlasu ministrovi vnitra se jmenováním a odvoláváním ředitele krajského úřadu a ředitele Magistrátu hlavního města Prahy;

  • úkoly ministerstva jako nadřízeného správního orgánu orgánů krajů a hlavního města Prahy v řízeních vedených v samostatné působnosti a při přezkoumávání rozhodnutí orgánů krajů a hlavního města Prahy o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech patřících do samostatné působnosti krajů a hlavního města Prahy, není-li organizačním řádem ministerstva stanoveno jinak;

  • provádění analýzy právního a skutkového stavu, včetně zhodnocení nezbytnosti změny právní úpravy v oblasti územních samosprávných celků, zejména upravené zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákonem o hlavním městě Praze, případně dalšími souvisejícími zákony a tvorba souvisejících návrhů právních předpisů;

  • provádění analýzy právního a skutkového stavu, včetně zpracování koncepcí budoucích právních úprav zákona o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou problematiky otevřených dat v rozsahu působnosti odboru Hlavního architekta eGovernmentu;

  • poskytování metodické pomoci, zejména zpracovávání výkladových stanovisek a odpovědí na dotazy k aplikaci zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze, k zákonu o svobodném přístupu k informacím, zákona o kontrole a z dalších oblastí, které náležejí do jeho působnosti, zejména vůči územním samosprávným celkům.

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND