Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam zkratek

3E

Účelnost, účinnost a úspornost (Účelnost, efektivnost a hospodárnost)

AdKap

Administrativní kapacita

AFCOS

Anti Fraud Coordination Service

AFIS

Anti Fraud Information System

AIS

Agendový informační systém

AJ

Anglický jazyk

AM

Agregační mapa

AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

AO

Auditní orgán; Ministerstvo financí – Odbor Auditní orgán

AR

Analýza rizik

ARACHNE

Systém pro sledování vazeb subjekt provozovaný Evropskou komisí

BISNODE

Systém pro sledování vazeb subjektů

CBA

Analýza nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis)

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu (informační systém MF)

CID

Council implementing decision

CKB AFCOS

Centrální kontaktní bod AFCOS

CRIBIS

Systém pro sledování vazeb subjektů

CZK

Česká koruna

CZV

Celkové způsobilé výdaje

ČJ

Český jazyk

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka1

ČNB

Česká národní banka

ČP

Čestné prohlášení

ČR

Česká republika

ČS

Členský stát / Členské státy

ČSÚ

Český statistický úřad

DAHOS

Databáze hodnotitelů a dalších osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů

DG

Generální ředitelství

DG ECFIN

Directorate-General for Economic and Financial Affairs/ Generální ředitelství (Evropské komise) pro hospodářské a finanční záležitosti

DNSH

Do No Significant Harm

DoF

Dohoda o financování

DoP

Dohoda o partnerství

DU (MPO-DU)

Delivery Unit (Odbor koordinace NPO na MPO)

E

Evaluace

ECB

Evropská centrální banka

EDS/SMVS

Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

EFC

Ekonomický a finanční výbor

EIB

Evropská investiční banka

EIF

Evropský investiční fond

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EU

Evropská unie

EÚD

Evropský účetní dvůr

EUR

EURO (společná měna zemí eurozóny)

FN

Finanční nástroj

FO

Fyzická osoba (právní forma)

GBER

Obecné nařízení o blokových výjimkách

HMP

Hlavní město Praha

HN

Hlášení nesrovnalostí

ICT

Informační a komunikační technologie

Identifikační číslo (osoby)

IČ, IČO

Identifikační číslo (právnické) osoby

IMS

Informační systém EU pro monitoring nesrovnalostí

INFORM

Pracovní skupina členských států pro komunikaci a publicitu fondů EU

Interreg

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce

IS

Informační systém

ISAO

Informační systém Auditního orgánu

IT

Informační technologie

KL

Kontrolní list

Komunikační úředník

LAU

Územně-správní jednotka (Local administrative unit)

LKB AFCOS

Lokální kontaktní bod sítě AFCOS

MD

Ministerstvo dopravy ČR

MF

Ministerstvo financí ČR

MF – CKB AFCOS

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MP

Metodický pokyn

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPO-DU

Odbor koordinace NPO na MPO (Delivery Unit)

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MS

Monitorovací systém

MS2014+

Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020

MSP

Malé a střední podniky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV

Ministerstvo vnitra

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

Nařízení o Taxonomii

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088

Nařízení 2021/241

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost

N/A

Nedostupné/neaplikovatelné

NČI

Národní číselník indikátorů

NIMS

Informační    systém     OLAF     pro     hlášení     nesrovnalostí v programovém období 2014-2020 (New Irregularities Management System)

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NKS

Národní komunikační strategie

NM

Náměstek ministra

NPO

Národní plán obnovy na období 2021-2026

NPR

Národní program reforem

NRB

Národní rozvojová banka a.s.

NSK

Národní stálá konference

OFS

Orgán finanční správy České republiky ve smyslu zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky

OK

Oddělení koordinace ČR a EU

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Antifraud Office)

OM

Operační manuál

OMI

Oddělení monitoringu a informačního systému

OMP

Oddělení metodické podpory

OR

Obchodní rejstřík (informační systém Ministerstva spravedlnosti obsahující informace o obchodních společnostech a dalších subjektech s povinností zápisu)

OSS

Organizační složka státu

PO OSS

Příspěvková organizace organizační složky státu

PO

Příspěvková organizace

PS

Pracovní skupina

RdM

Centrální registr podpor malého rozsahu

ReD

Registr Dotací (informační systém MF)

REF

Referent/ministerský rada

RF

Red Flags

RoPD

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ROS

Registr osob

RRF

Recovery and Resilience Facility

RSK

Regionální stálá konference

ŘKS

Řídicí a kontrolní systém

ŘO

Ředitel/ka odboru

ŘV NPO

Řídící výbor Národního plánu obnovy

SEA

Strategické posouzení vlivu na životní prostředí

SI

Subjekt/y implementace

SKS

Společná komunikační strategie

SPO

Státní příspěvková organizace

SpS MPO

Správa služeb MPO

SR

Státní rozpočet

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚSC

Územní samosprávný celek

UV

Usnesení vlády ČR

ÚV

Úřad vlády ČR

ÚV – SEZ

Úřad vlády ČR – Sekce pro evropské záležitosti

VF

Veřejný funkcionář

VK

Vlastník komponenty

VO

Vedoucí oddělení/Vrchní ministerský rada

VPo

Veřejná podpora

Výběrové řízení

VVI

Věda, výzkum, inovace

Výbor NPO

Výbor Národního plánu obnovy

VZ

Veřejná zakázka

Web NPO

www.planobnovycr.cz

ZED

Zjednodušená evidence dotací

Zadávací řízení

ZS

Zprostředkující subjekt

ZV

Způsobilé výdaje

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4 RF

4 varovné signály (Red Flags)

21300

Odbor rozpočtu a financování MPO

61000

Sekce fondů EU MPO

61600

Odbor koordinace NPO sekce fondů EU MPO

vytisknout  e-mailem