Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace a pojmy pro žadatele NPO

Tento dokument slouží jako prvotní informace pro potenciální žadatele, obsahuje pouze základní informace, které budou dále rozpracovávány. 

Národní plán obnovy je rozdělen do 6 tematických pilířů. Každý pilíř se dále rozpadá dle svého zaměření na komponenty, komponenty se skládají z reforem a investic.
 

Ministerstvo vnitra ČR - Odbor fondů a strategií je vlastníkem následujících komponent:

 • 1.1 Digitální služby občanům a firmám

 • 1.2 Digitální systémy veřejné správy

 • 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
   

Vlastník komponenty (VK)

Vlastník komponenty je subjekt, se kterým budete nejčastěji komunikovat - budete mu podávat žádost, provede její hodnocení, vydá právní akt, budete mu podávat průběžné zprávy o realizaci… VK bude informace získané od žadatelů zpracovávat a postupovat Ministerstvu průmyslu a obchodu (Delivery Unit), které zaštiťuje NPO pro celou ČR. VK je zodpovědný za úspěšnou realizaci dané komponenty.
 

Předem definovaný projekt (PDP)

Předem definovaný projekt je projekt, který byl vybrán Evropskou komisí k financování z NPO a byly mu předem stanoveny celkové náklady. PDP jsou vyjmenovány v Plánu pro oživení a odolnost ČR (v příslušných přílohách). Příjemci PDP jsou převážně ústřední orgány státní správy. Většina projektů, které spadají do komponent 1.1, 1.2 a 4.4 jsou předem definované projekty. PDP má tedy předem stanovené náklady, příjemce a účel.

Pokud se chcete ucházet o podporu z NPO a nejste nositel PDP, zkuste se obrátit na ostatní VK (https://www.planobnovycr.cz/kontakt) - někteří budou vyhlašovat otevřené výzvy, do kterých byste se mohli přihlásit.
 

Životní cyklus projektu NPO (ve vztahu k VK)

Zivotni_cyklus_projektu_NPO_ve_vztahu_k_VK_-_obr.jpg
 

Výzva

Výzva je písemný dokument, který bude zaslán potenciálním příjemcům a také zveřejněn na stránkách https://www.mvcr.cz/npo/Default.aspx. Zjednodušeně řečeno - dostanete dopis, ve kterém budete vyzváni, abyste předložili žádost o dotaci. Ve výzvě (tedy v dopise) budou uvedeny základní informace - kdo může žádat (oprávněný příjemce), termíny, způsob předkládání žádosti, alokace (na kolik peněz má příjemce nárok), věcné zaměření, atd. Výzva bude mít několik příloh - mezi nimi Příručku pro vyplnění žádosti. V příručce bude krok po kroku popsáno, jak se vyplňuje žádost. Žádost se vyplňuje v informačním systému IAS.

Harmonogram výzev - harmonogram výzev bude zveřejněn na výše uvedených webových stránkách do konce března 2022.

Většina projektů musí mít vypracováno Stanovisko OHA (pokud se na projekt vztahuje, dle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 dle platného znění a dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). U těchto projektů bude Stanovisko OHA povinnou přílohou žádosti, doporučujeme si o něj v předstihu požádat.

Výzvy se snažíme vyvářet tak, abyste měli dostatečný prostor pro přípravu projektu. Jsme připraveni Vám s podáním žádosti pomoci.
 

Hodnocení žádosti

Po předložení Vaší žádosti VK bude provedeno hodnocení - hodnocení formálních náležitostí (jestli žádost a přílohy obsahuje to, co má) a věcné hodnocení (odborné IT hodnocení). Je možné, že v této fázi budete vyzvání k doplnění či vysvětlení.
 

Schválení žádosti a vydání právního aktu

Jakmile žádost úspěšně projde hodnocením, bude vydán právní akt. Právní akt je dopis, ve kterém je daný projekt schválen pro podporu z NPO, jsou v něm uvedeny podmínky realizace a pokyny pro další postup v rámci vašeho rezortu.
 

Pravidelný monitoring

V průběhu realizace budete v každém pololetí vyzváni k předložení průběžných zpráv, ve kterých budete VK informovat o aktuálním průběhu realizace. Průběžné zprávy se budou vyplňovat v informačním systému AIS.
 

Způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje jsou takové výdaje, které, po slnění určitých povinností, budou proplaceny z NPO.

 • Časová způsobilost - výdaj musí být realizován v období od 1.2.2020 do 31.3.2026.

 • Věcná způsobilost - za způsobilé výdaje jsou považovány všechny investiční a provozní výdaje nezbytně spojené s investičními.

 • Příklady: pořízení HW, SW, vypracování projektové dokumentace či odborné studie (formou zakázky, nikoli osobní výdaje na Vaše zaměstnance, kteří budou studii zpracovávat)…

 • Způsobilé výdaje nesmí svým charakterem nahrazovat opakující se výdaje státního rozpočtu České republiky.

 • Osobní výdaje a výdaje, které by svým charakterem nahrazovaly opakující se výdaje státního rozpočtu, nejsou způsobilým výdajem.

 • Případné DPH projektu není rovněž způsobilým výdajem a musí být hrazeno z vlastních zdrojů žadatele.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VZMR - má-li příjemce vypracován interní akt pro zadávání veřejných zakázek, řídí se tímto aktem.

  

vytisknout  e-mailem