Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu předem definovanému projektu v rámci Národního plánu obnovy ČR

Č. j. MV-184865-1/OSF-2021 

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor finančních mechanizmů a strukturálních fondů
(dále jen "Vlastník komponenty")

vyhlašuje
výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
předem definovanému projektu v rámci Národního plánu obnovy ČR

1. Identifikace výzvy

1.1 Číslo výzvy: 01

1.2 Pilíř: Digitální transformace

1.3 Komponenta: 1. 1 Digitální služby občanům a firmám

1.4 Reforma / Investice: Investice 3: Digitální služby v resortu justice

1.5 Společný indikátor: uživatelé nových a zmodernizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů

1.6 Milník a cíle:

Milník
/
Cíl

Název

Indikátor Milníku
Indikátor Cíle
Doba
dokončení
Výchozí
hodnota
Cíl.
Hodnota

Milník
Zavedení nové technologické platformy Portálu justice, která občanům zpřístupní digitální služby a bude napojena na centrální Portál občana Aktualizace a úplné fungování Portálu justice s rozšířenými funkcemi Q4 2023

Cíl
Vybavení soudních síní audiovizuálními záznamníky dat 370 1100 (Počet soudních síní) Q4 2023

1.7 Název předem definovaného projektu/ů (dále projekt/y):

1.7.1 Portál justice

1.7.2 Audiozáznamy ze soudních jednání

  

2. Časové nastavení

2.1 Datum vyhlášení výzvy: 15. 11. 2021 v 8:00 hodin

Datum vyhlášení výzvy je zároveň datem zpřístupnění žádosti v monitorovacím systému a datem zahájení příjmu žádostí.
 

2.2 Datum ukončení příjmu žádostí o finanční podporu: 28. 2. 2022 do 23:59 hodin

Stanovenou dobu lze ve zvláště odůvodněných případech prodloužit, a to nejdéle o dva kalendářní měsíce na základě písemné žádosti žadatele.

V případě, že bude žádost o finanční podporu předložena před datem ukončení příjmu žádostí, Zprostředkovatel programu je oprávněn zahájit proces hodnocení před datem ukončení příjmu žádostí o finanční podporu, stanoveným pro výzvu.
 

2.3 Datum možného zahájení fyzické realizace projektu:

Zahájením projektu se rozumí datum zahájení fyzické realizace projektu, tj. započetí aktivit směřujících k dosažení stanovených milníků a cílů. Fyzická realizace projektu může začít již před schválením finanční podpory pro projekt, tedy před vydáním právního aktu, nicméně musí být v souladu s právním aktem, podmínkami o realizaci projektu, právním rámcem a metodikami Národního plánu obnovy, nejdříve však od 1. 2. 2020.
 

2.4 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2026

  

3. Informace o formě finanční podpory

3.1 Alokace výzvy: 189,26,- mil. Kč bez DPH

V alokaci pro projekt není zahrnuto případné DPH, které musí být hrazeno z finančních zdrojů žadatele
 

3.2 Vymezení oprávněných žadatelů:

Oprávněným žadatelem je realizátor projektu (subjekt, který realizuje vlastní projekt) Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČ: 00025429, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Gestorem projektu je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 

3.3 Forma financování:

Příjemce si sám zajistí peněžní prostředky v CZK ve své rozpočtové kapitole.

  

4. Věcné zaměření

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • vytvoření portálu eJustice, který bude splňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost a poskytovat koncovým uživatelům on-line služby a přístup k informacím a jeho napojení na Portál občana

 • digitalizace záznamů soudních jednání a vybavením soudních síní audiovizuálními záznamníky dat dále zvýší transparentnost a efektivnost

  

5. Monitorovací indikátory

Projekt Audiozáznamy ze soudních síní:
Název: počet pořízených informačních systémů
Měrná jednotka: počet IS
Název: nová a zmodernizovaná IT centra
Měrná jednotka: počet center
Název: Vybavení soudních síní audiovizuálními záznamníky dat
Měrná jednotka: počet soudních síní
Projekt Portál Justice:
Název: počet pořízených informačních systémů
Měrná jednotka: počet IS

  

6. Informace o způsobilosti výdajů

6.1 Věcná a časová způsobilost 

Za způsobilé výdaje jsou považovány všechny investiční a provozní výdaje nezbytně spojené s investičními. Osobní výdaje a výdaje, které by svým charakterem nahrazovaly opakující se výdaje státního rozpočtu, nejsou způsobilým výdajem. Případné DPH projektu není rovněž uznatelným výdajem a musí být hrazeno z vlastních zdrojů žadatele.

Z časového hlediska jsou způsobilé všechny výdaje, které vznikly v době realizace projektu, tedy i před vydáním právního aktu, nicméně musí být realizovány v souladu s právním aktem, podmínkami o realizaci projektu, právním rámcem a metodikami Národního plánu obnovy
a komponenty, nejdříve však od 1. 2. 2020. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu, tedy i konečné datum způsobilosti je 31. 3. 2026.
 

6.2 Pravidlo udržitelnosti 

Doba udržitelnosti projektu je stanovena individuálně v právním aktu o přidělení finančních prostředků a je obecně stanovena na 5 let od ukončení projektu a to minimálně do konce roku 2026.
 

6.3 Zásada adicionality a doplňkového financování

Podpora z NPO doplňuje podporu poskytovanou z jiných programů a nástrojů Unie. Reformy a investiční projekty mohou obdržet podporu z jiných programů a nástrojů Unie za předpokladu, že nepokrývá stejné náklady (tzn. nikdy nesmí být totožný výdaj hrazen vícenásobně z několika zdrojů).

Projekty, jejichž výdaje nebudou v souladu se zásadou adicionality a doplňkového financování, mohou být vyjmuty z financování v rámci NPO nebo u nich mohou být uplatněny jiné interní postupy, např. vyjmutí části výdaje projektu, a to v závislosti na plnění milníků a cílů projektu.

Způsobilé výdaje nesmí svým charakterem nahrazovat opakující se výdaje státního rozpočtu České republiky.
 

6.4 Zásada "významně nepoškozovat" (DNSH princip)

Příjemce se zavazuje nepodporovat nebo nevykonávat hospodářské činnosti, které významně poškozují kterýkoli environmentální cíl, případně ve smyslu článku 17 Nařízení (EU) 2020/852[1] a dále ve smyslu Oznámení Komise[2].
 

6.5 Střet zájmů, předcházení podvodům a korupci

Příjemce se zavazuje v rámci realizace projektu vyloučit jakékoliv riziko střetu zájmu, a to jak u osoby příjemce finanční podpory, osoby dodavatele, tak mezi dodavatelem a příjemcem finanční podpory (zadavatelem) dle článku 61 finančního nařízení - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2018/1046[3].

Příjemce se zavazuje v rámci realizace a udržitelnosti projektu bránit a předcházet možnému vzniku podvodů a korupce.

Příjemce se zavazuje poskytovat vlastníkovi komponenty informace, vyplývající  z článku 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení[4].

  

7. Náležitosti žádosti o finanční podporu, způsob podání, možnost konzultací

7.1 Povinné přílohy

 • Stanovisko OHA (pokud se na projekt vztahuje, dle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 dle platného znění a dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy)

 • Jmenovací dekret statutárního zástupce organizace

 • Plná moc od statutárního zástupce organizace pro ředitele projektu

 • Podrobný rozpočet

 • Studie proveditelnosti (je-li zpracována)

 • Harmonogram (není-li součástí studie proveditelnosti)

 • Čestné prohlášení
   

7.2 Volitelné přílohy

K žádosti o finanční podporu je zároveň možné připojit i další nepovinné přílohy podle uvážení žadatele nebo na následnou žádost Vlastníka komponenty.
 

7.3 Informace o způsobu podání žádosti o finanční podporu

Žádost o podporu se zpracovává v příslušném formuláři, který je přílohou této výzvy. Při vyplňování žádosti o finanční podporu žadatelé postupují v souladu s Příručkou pro vyplnění žádosti o podporu NPO, která je též přílohou této výzvy.

Žádost včetně všech příloh musí být podepsána platným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele, případně oprávněnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární orgán zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění[5].

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě.

Žádost předkládá žadatel prostřednictvím datové schránky Vlastníkovi komponenty.

Žadatel předkládá žádost o finanční podporu ve formátu "pdf"[6] a dále v editovatelném (nekonvertovaném) formátu (doc/docx, xls/xlsx). V případě, že přílohy nejsou vytvořeny vlastní činností žadatele (např. Stanovisko OHA) nebo to jejich povaha neumožňuje, je možné předložení přílohy v kopii[7].

Tyto materiály slouží v procesu hodnocení žádosti mimo jiné k posuzování formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému hodnocení. Nedostatečně či chybně zpracované formuláře žádosti a příloh mohou být důvodem k vrácení žádosti, případně k vyloučení žádosti z procesu schvalování.
 

7.4 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o finanční podporu

Adresa Vlastníka komponenty:
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor finančních mechanizmů a strukturálních fondů
Jindřišská 34
110 00 Praha 1

Kontakty na Vlastníka komponenty:
Jméno: Mgr. Simona Makovcová
E-mail: simona.makovcova@mvcr.cz

Vlastník komponenty doporučuje zasílat případné dotazy k výzvě přednostně prostřednictvím elektronické pošty.

  

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

8.1 Popis hodnocení a výběru projektů 

Předložená žádost o finanční podporu je hodnocena po jejím podání, nebo po ukončení příjmu žádostí o finanční podporu.
 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je prováděna pracovníky vlastníka komponenty, a to do 10 pracovních dnů od předložení žádosti vlastníkovi komponenty nebo od data ukončení příjmů žádostí o finanční podporu.

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti se posuzuje:

 • Oprávněnost žadatele

 • Formální náležitosti žádosti (správnost vyplnění všech údajů, podpisy, přílohy atd.)

 • Produktový rozpad (reálnost, časová souslednost)

 • Rozpočet a způsobilost výdajů

 • Schopnost a připravenost žadatele realizovat projekt

 • Připravenost projektu k realizaci

 • Harmonogram

 • Veřejné zakázky

 • Potenciální duplicity ve financování

 • Návaznost na strategie

 • Udržitelnost projektu

Kritéria kontroly jsou dle míry jejich závažnosti rozdělena na nenapravitelná a napravitelná. V případě, že není splněno nenapravitelné kritérium, je projekt vyřazen z dalšího hodnocení a požadovanou dotaci nezíská. Pokud projekt nesplní některé napravitelné kritérium, je žadatel neprodleně vyzván k doplnění požadovaných informací. Lhůta pro doplnění požadovaných informací je stanovena na 10 pracovních dní ode dne, kdy byl žadatel vyzván.

Počet výzev k doplnění napravitelných kritérií není omezen.

Žadatel je informován o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
 

Věcné hodnocení

Další fází hodnotícího procesu je věcné hodnocení. Věcné hodnocení spočívá ve věcném posouzení projektu z odborného hlediska. Žadatel může být vyzván k doplnění informací prostřednictvím vlastníka komponenty.

V rámci věcného hodnocení se posuzuje:

 • Obsah a kvalita projektu

 • Soulad věcného návrhu projektu s příslušnou národní a evropskou legislativou eGovernmentu

 • Rozpad projektu na hlavní produkty a podprodukty

 • Provázanost produktového rozpadu s cílem projektu

 • Provázanost produktového rozpadu s harmonogramem

 • Provázanost produktového rozpadu s rozpočtem

 • Přiměřenost, hospodárnost a oprávněnost rozpočtu

 • Potenciální duplicity ve financování

 • Reálnost časového harmonogramu

 • Návaznost na ICT strategie

 • Udržitelnost projektu
   

Výstupem věcného hodnocení je vypracování posudku projektu (interní materiál vlastníka komponenty).
 

8.2 Schválení projektu

Na základě výsledku hodnocení rozhodne osoba, pověřená statutárním zástupcem vlastníka komponenty, o udělení/neudělení finanční podpory.
 

8.3 Právní akt

Pokud je příjemcem OSS, právní akt má podobu Dopisu o schválení finanční podpory, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky realizace projektu. Dopis o schválení finanční podpory vydává Vlastník komponenty. Vlastník příslušné kapitoly rozpočtu na základě Dopisu o schválení finanční podpory provede Registraci akce a vystaví Stanovení výdajů na financování akce OSS. Příjemce neprodleně poskytne poskytovateli dotace kopii Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS.

  

9. Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícími předpisy a dalšími pokyny ze strany vlastníka komponenty.

Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí rovněž dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace.

  

10. Doplňující informace

Pro žádosti o finanční podporu platí pravidla obsažená v této výzvě a v Příručce pro vyplnění žádosti o finanční podporu. Pravidla pro realizaci projektu budou popsány v Pokynu pro příjemce finanční podpory.

Vlastník komponenty upozorňuje, že je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy i během realizace předem definovaného projektu aktualizovat. O aktuálním znění souvisejících dokumentů bude žadatel neprodleně informován Vlastníkem komponenty.

V průběhu realizace může nastat situace, že pro administraci projektu začne být využíván informační systém. Příjemce je povinen tento informační systém začít používat ihned po vyzvání vlastníka komponenty.

  

11. Přílohy výzvy

 1. Formulář žádosti o finanční podporu

 2. Příručka pro vyplnění žádosti o finanční podporu

 3. Čestné prohlášení

  

  

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01).

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046.

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0241.

[5] Tento dokument může být v podobě skenu, originál nebo jeho úředně ověřenou kopii musí mít žadatel k dispozici u sebe a musí být schopen dokument na vyžádání poskytnout.

[6] Upozorňujeme, že se nejedná o sken listinné verze dokumentu.

[7] Originál nebo jeho úředně ověřenou kopii musí mít žadatel k dispozici u sebe a musí být schopen dokument na vyžádání poskytnout.

  

vytisknout  e-mailem