Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko OHA

Mám povinnost disponovat souhlasným stanoviskem Hlavního architekta eGovernmentu
před podáním žádosti o finanční podporu z NPO?

Každý žadatel si při přípravě žádosti o finanční podporu musí odpovědět na následující otázky:

1) Je informační systém, který chci vytvořit/rozvíjet tzv. "určeným informačním systémem" dle §2, písm. v) zákona 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy?

Tj. spadá určený informační systém pod minimálně 1 z následujících kategorií:

 1. využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní,
 2. má vazby na informační systém veřejné správy podle bodu 1, nebo
 3. je určený k poskytování služby informačního systému veřejné správy fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně.

Pokud ano, máte povinnost disponovat souhlasným stanoviskem Hlavního architekta eGovernmentu (dále také jako "OHA") a toto předložit v rámci žádosti o finanční podporu z NPO a dále postupujete dle Informace ke schvalování projektů eGovernmentu [Architektura eGovernmentu ČR].

Pokud ne, nemáte povinnost disponovat souhlasným stanoviskem OHA.

Pokud nejste schopni si na danou otázku odpovědět, tj. nevíte, zdali je váš systém "určeným informačním systémem" dle §2, písm. v) zákona 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy, kontaktujte odbor hlavního architekta na adrese jaroslav.cermak@mvcr.cz.

  

2) Znám návrh konkrétního architektonického řešení vyvíjeného/rozvíjeného určeného informačního systému před podání žádosti o finanční podporu?

Pokud ano, žádáte o stanovisko OHA viz Informace ke schvalování projektů eGovernmentu [Architektura eGovernmentu ČR].

Pokud ne, tak:

 1. předložíte na Ministerstvo vnitra žádost o finanční podporu NPO a to v rozsahu informací, které jsou v té době známy,
 2. k položce "stanovisko OHA" můžete uvést, že stanovisko OHA není v této fázi relevantní a bude předloženo po dokončení fáze 1/analytické fáze projektu.,
 3. OHA v této fázi posoudí (na základě komunikace s OSF) přijatelnost projektu, tj. zdali projekt dává smysl, směřuje ke splnění cílů daných ve výzvě atd.,
 4. jak bude dokončena fáze 1/analytická fáze a budete mít dostatek informací o řešení projektu, požádáte běžným způsobem o stanovisko OHA

Doporučujeme na dané pamatovat v harmonogramu projektu, příprava stanoviska OHA může běžet paralelně s jinými aktivitami, ideálně již v samotné analytické fázi.

Klíčové je, aby výdaje na samotné ICT (tj. výdaje na vývoj, rozvoj, nákup HW, SW licencí) nebyly uskutečněny před vydáním stanoviska. Analýzy, konzultace apod. zpracovány být mohou.

  

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STANOVISKA OHA

 • Žádost o vydání souhlasného stanoviska OHA se podává odboru Hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ID DS: 6bnaawp).

 • Žádost obsahuje průvodní dopis s žádostí o stanovisko a přílohy žádosti

 • V případě, že je vypracována studie proveditelnosti a ta překračuje povolenou velikost datové zprávy, je možné ji doručit osobně nebo poštou (na sekretariát OHA, na adresu nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4) či elektronickým kanálem s opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

UPOZORNĚNÍ

Žadatel na základě podání kompletní žádosti o vydání stanoviska obdrží potvrzení o přijetí žádosti od OHA.

  

LHŮTY PRO VYDÁNÍ STANOVISKA

 • OHA vydá stanovisko nejpozději do 30 kalendářních dnů, v odůvodněných a zvlášť složitých případech do 60 kalendářních dnů.

 • OHA si může v rámci posuzování žádosti vyžádat součinnost žadatele na odstranění nedostatků, přičemž se lhůta pro vydání stanoviska pozastavuje do doby jejich odstranění.

  

DALŠÍ INFORMACE

 • V rámci stanoviska mohou být nad rámec architektonického a technologického řešení uplatněna další doporučení.

 • Po dohodě je možné poskytnout ze strany OHA konzultaci k projektu v nutném rozsahu. Konzultace je bezplatná.

 • Podrobnosti a další informace jsou průběžně zveřejnovány na adrese https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani.

  

UPOZORNĚNÍ

Na základě posouzení projektu OHA může být stanovisko nahrazeno vyjádřením OHA o posouzení nerelevantnosti vydání stanoviska.

Posouzení o nerelevantnosti namísto vydání stanoviska OHA může nastat např. v případě realizace opatření fyzické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Posouzení o nerelevantnosti je v gesci OHA.

  

vytisknout  e-mailem