Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Monitoring

Informace pro příjemce podpory v rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4 Národního plánu obnovy (NPO)
k předkládání a schvalování Průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu
(Interim Project Report, dále jen PMZRP)

(Informace pro projekty, kterým byl již vydán právní akt)

A K T U A L I Z A C E   I N F O R M A C Í   K   M O N I T O R I N G U

Vzhledem k tomu, že se prozatím potýkáme s některými technickými nedostatky systému IS KP14+, které se týkají především správného nastavení podání Žádosti o platbu (ŽoP), dovolujeme si vás požádat, abyste v případě, že byly v tomto monitorovací období realizovány výdaje projektu, zaslali Finanční zprávy starým způsobem - tzn. dle platného Pokynu pro příjemce, e-mailem na adresu jaromir.cap@mvcr.cz, v termínu do 31.8.2023. V průběhu podzimu, kdy budou vyřešeny technické obtíže se systémem, bude možné vše do systému vložit zpětně. O aktuálním posunu vás budeme průběžně informovat.

Dovolujeme si upozornit, že zaslání Finančních zpráv se týká všech projektů v případě, že byly realizovány výdaje projektu, tedy i těch, které z nějakého důvodu neodevzdávají v současném monitorovacím období průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu (Interim Project Report, dále jen PMZRP) - tedy i projektů ze 4. a 5. tabulky níže.

Vzhledem k tomu, že v systému IS KP14+ je možné podat Zprávu o realizaci (ZoR) vždy jen společně se ŽoP, budou se konečné verze PMZRP za současné monitorovací období vkládat do systému IS KP14+ až v průběhu podzimu spolu s ŽoP. Nicméně je třeba, aby k 31.8.2023 byla vykomunikována jejich finální podoba (jak bylo již avizováno dříve).

Dále si vás dovolujeme požádat o součinnost při dodatečném vkládání dřívějších PMZRP do IS KP14+. Pokud máte na projektu v IS KP14+ již správně nastavený harmonogram ZoR, podejte vaše předchozí (již dříve schválené) PMZRP jako ZoR spolu s nulovou ŽoP. Pokud byla součástí PMZRP i Finanční zpráva, tak tyto PMZRP vzhledem k technickým obtížím prozatím nepodávejte. Návod, jak tyto ZoR spolu s nulovou ŽoP podat, je zveřejněn níže.

  

Monitorovací systém MS2014+:

Vzhledem k tomu, že je pro administraci projektů již využíván monitorovací systém MS2014+, je povinností příjemců tento systém používat. Projekty, kterým byl právní akt vydán před využíváním tohoto systému, je nutné do systému vložit zpětně (ve spolupráci s Vlastníkem komponenty). O této skutečnosti byli všichni příjemci individuálně informováni. Projekty do systému musí být vloženy nejpozději do 31.7.2023, aby mohlo v systému následně docházet k administrování PMZRP.

Zároveň je nutné, aby byl na projektu v systému MS2014+ správně nastavený finanční plán (etapy projektu), který je úzce spjat s podáváním PMZRP (systém MS2014+ používá odlišnou terminologii - zde se jedná o Zprávy o realizaci - ZoR), tak aby odpovídal reálnému odevzdávání PMZRP - datum předložení ZoR musí odpovídat reálným termínům předložení PMZRP. Tzn., že projekty, u kterých byla první monitorovací zpráva předložena ve Q2 2022, musí mít datum předložení první ZoR 15.8.2022, projekty, u kterých byla první monitorovací zpráva předložena ve Q4 2022, musí mít datum předložení první ZoR 28.2.2023, projekty, u kterých bude první PMZRP předložena nyní, musí mít datum předložení první ZoR 15.8.2023.

V případě, že tomu tak není, je třeba toto změnit prostřednictvím Žádosti o změnu (ŽoZ) - viz návod níže. V tomto případě není nutné předkládat jako přílohu Oznámení o změně (příloha 9.1 Pokynu pro příjemce).

V momentě, kdy bude v monitorovacím systému u projektu správně nastaven harmonogram monitorovacích zpráv, je nutné do systému zpětně vložit PMZRP u projektů, ke kterým již byly v minulosti PMZRP předloženy. Tyto PMZRP budou následně Vlastníkem komponenty zpětně schváleny. Vzhledem k tomu, že součástí ZoR musí být v systému vždy i Žádost o platbu (ŽoP), je nutné předložit nulovou ŽoP, a to i v případě, že v minulosti nebyla finanční zpráva předložena. Pokud byla v minulosti finanční zpráva předložena, musí být tato finanční zpráva a její přílohy vloženy jako dokumenty u této nulové ŽoP.
 

Monitoring Q2 2023 (1.2.2023 - 31.7.2023)

Na základě Pokynu pro příjemce finanční podpory NPO, který byl aktualizován dne 1.7.2023 (verze 4) a je zveřejněn na našich webových stránkách zde, je povinností příjemců předkládat vlastníkovi komponenty dvakrát ročně Průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu (Interim Project Report, dále jen PMZRP).

Vzhledem k tomu, že se blíží termín předložení další PMZRP, dovolujeme si vás v současné chvíli požádat o vyplnění a zaslání PMZRP za monitorovací období 1.2.2023 - 31.7.2023. Vzhledem k dalším navazujícím termínům si dovolujeme požádat o zaslání této zprávy v termínu do 1.8.2023, a to na e-mailovou adresu marta.leblova@mvcr.cz. V průběhu měsíce srpna dojde k neformálním kontrolám zpráv a budou komunikovány jejich případné nedostatky tak, aby bylo možné již bezvadnou zprávu oficiálně předložit prostřednictví monitorovacího systému MS2014+ v termínu do 31.8.2023.

Podrobné instrukce k vyplnění naleznete na výše uvedeném odkazu v Pokynu pro příjemce, kap. 8 Monitoring projektů, PMZRP pak konkrétně kap. 8.1.1. PMZRP se zpracovávají v anglickém jazyce s přílohami v českém jazyce. Formulář pro vyplnění PMZRP naleznete v Pokynu pro příjemce jako Přílohu č. 8.1. Jako přílohy PMZRP zašlete také Shrnutí aktuálního stavu veřejných zakázek projektu (příloha č. 8.1A), Protokol plnění DNSH (příloha č. 8.1C), Aktualizovaný harmonogram projektu (příloha č. 8.1D) a pokud je relevantní také Seznam dodavatelů, poddodavatelů - skutečných majitelů (příloha č. 8.1D).

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat vedoucí oddělení realizace programů PhDr. Martu Léblovou, tel. 974 818 538, e-mail marta.leblova@mvcr.cz.
 

Finanční zprávy

PMZRP mohou být spojené s Finanční zprávou (FZ), pokud jsou realizovány výdaje projektu a nebyly doposud předloženy v předešlé FZ. V případě, že máte povinnost předložit FZ, postupujte dle kapitoly č. 6.3 Finanční zpráva. Schvalování FZ probíhá nezávisle na PMZRP a má stanoveny vlastní termíny. FZ bude předkládána až s finální verzí PMZRP do systému MS2014+ v termínu do 31.8.2023 (neposílá se e-mailem k neformální kontrole). V Pokynu pro příjemce se jedná o přílohy č. 6.1 - 6.4. V případě nejasností kontaktuje vedoucího oddělení finančního řízení programů Ing. Jaromíra Čápa, tel. 974 818 532, e-mail jaromir.cap@mvcr.cz.
 

Projekty, u kterých bude předložena 1. PMZRP:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo vnitra Integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)
Ministerstvo vnitra Rozvoj ROB a souvisejících AIS
Česká správa sociálního zabezpečení Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZ
Česká správa sociálního zabezpečení Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ - další rozvoj ePortálu ČSSZ - IKR - JŘPSV a jeho napojení digitální služby na PO
Česká správa sociálního zabezpečení LPS - Lékařská posudková služba
Česká správa sociálního zabezpečení Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ - Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení na digitální služby na PO
Ministerstvo pro místní rozvoj Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií
Český úřad zeměměřický a katastrální RÚIAN 2020+
Digitální a informační agentura Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu
Digitální a informační agentura Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana)
Digitální a informační agentura Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí
Státní ústav pro kontrolu léčiv Sdílený lékový záznam - rozšíření služby v oblasti správy souhlasů, evidence přístupů
Fakultní nemocnice Olomouc Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví
Nemocnice Na Homolce Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Homolce
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice Bulovka Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka
Psychiatrická nemocnice Bohnice Posílení kybernetické bezpečnosti Psychiatrické nemocnice Bohnice
Fakultní Thomayerova nemocnice Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice

  

Projekty, u kterých bude předložena 2. PMZRP:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo vnitra Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)
Ministerstvo vnitra Navyšování kapacity datových center a datových úložišť
Ministerstvo vnitra CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení
Policejní prezidium ČR Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR
NAKIT Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systémy státní správy
Digitální a informační agentura Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu
Digitální a informační agentura Rozvoj IS NIA
Digitální a informační agentura Implementace ZoPDS v prostředí SZR
Digitální a informační agentura Národní certifikační autorita (NCA)
Digitální a informační agentura Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR
Digitální a informační agentura Vybudování eGovernment cloudu - Informační systém cloud computingu
Česká správa sociálního zabezpečení EESSI v národních APV

  

Projekty, u kterých bude předložena 3. PMZRP:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo spravedlnosti Portál justice
Ministerstvo spravedlnosti Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text
Ministerstvo spravedlnosti Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště
Český statistický úřad ROS-2020+
Český statistický úřad ROS-IAIS-2020+

  

Projekty, u kterých v tomto monitorovacím období nebude předložena PMZRP, protože je v současné chvíli v řešení jejich Souhrnná monitorovací zpráva (Final Project Report). Data ze Souhrnné monitorovací zprávy budou využita i v rámci průběžného monitoringu. Po jejím definitivních schválení ze strany Vlastníka komponenty bude vložena do systému MS2014+ jako ZoR.

Konečný příjemce Název projektu
Česká správa sociálního zabezpečení Implementace nařízení SDG - Zavedení služby ČSSZ
Dům zahraniční spolupráce Implementace nařízení SDG - Zavedení služby MŠMT
České vysoké učení technické v Praze Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
Digitální a informační agentura Roll out CAAIS
Digitální a informační agentura Roll out CzechPOINT 2.0
Ministerstvo práce a sociálních věcí Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC
Policejní prezidium ČR Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR
Ministerstvo vnitra Dohledové centrum eGovernmentu
Digitální a informační agentura Digitální Česko - kompetenční centrum NPO
Digitální a informační agentura Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů
Ministerstvo zdravotnictví Národní centrum elektronického zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti Videokonference

  

Projekty, u kterých byl již splněn milník (týká se Milníku č. 3 a 29), nebude předložena PMZRP. V průběhu července budou příjemci podpory těchto projektů informováni o dalším postupu.

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo zdravotnictví Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví - interoperabilita I Standardizační prostředí
Ministerstvo spravedlnosti Digitální transformace

  

vytisknout  e-mailem