Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Monitoring

  1. Monitoring Q4 2023
  2. Monitoring Q2 2023

Monitoring Q4 2023

Informace pro příjemce podpory v rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4 Národního plánu obnovy (NPO)
k předkládání a schvalování Průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu
(Interim Project Report, dále jen PMZRP)

(Informace pro projekty, kterým byl již vydán právní akt)

Monitoring Q4 2023
(monitorovací období 1. 8. 2023 - 31. 12. 2023)

Na základě Pokynu pro příjemce finanční podpory NPO, který byl aktualizován dne 8. 1. 2024 (verze 5) a je zveřejněn na našich webových stránkách zde, je povinností příjemců předkládat Vlastníkovi komponenty dvakrát ročně Průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu (Interim Project Report, dále jen PMZRP).

Vzhledem k tomu, že se blíží termín předložení další PMZRP, dovolujeme si vás v současné chvíli požádat o vyplnění a zaslání PMZRP za monitorovací období 1. 8. 2023 - 31. 12. 2023. Vzhledem k dalším navazujícím termínům si dovolujeme požádat o zaslání této zprávy v termínu do 15. 2. 2024, a to na e-mailovou adresu marta.leblova@mvcr.cz. Ve druhé polovině měsíce února dojde k neformálním kontrolám zpráv a budou komunikovány jejich případné nedostatky tak, aby bylo možné již bezvadnou zprávu oficiálně předložit v termínu do 1. 3. 2023. Případné aktualizace stavu realizace projektů budou řešeny v rámci neformálních kontrol.

Podrobné instrukce k vyplnění naleznete na výše uvedeném odkazu v Pokynu pro příjemce, kap. 8 Monitoring projektů, PMZRP pak konkrétně kap. 8.1.1. PMZRP se zpracovávají v anglickém jazyce s přílohami v českém jazyce. Formulář pro vyplnění PMZRP naleznete v Pokynu pro příjemce jako Přílohu č. 8.1.1, resp. 8.1.1.2 v případě projektů, které pokračují v realizaci po splnění milníku/cíle nebo 8.1.5 (Monitorovací zpráva v udržitelnosti) v případě projektů, u kterých byl již splněn milník/cíl a byla ukončena i celková realizace projektu. Podrobné rozdělení projektů s informací, jaký typ zprávy v tomto období předkládají, naleznete níže.

Jako přílohy PMZRP zašlete také Shrnutí aktuálního stavu veřejných zakázek projektu (příloha č. 8.1.1A), Protokol plnění DNSH (příloha č. 8.1.1C), Aktualizovaný harmonogram projektu (příloha č. 8.1.1D) a pokud je relevantní také Seznam dodavatelů, poddodavatelů - skutečných majitelů (příloha č. 8.1.1B).

V případě splnění milníku/cíle, resp. monitorovacího indikátoru, upozorňujeme na nutnost podložit toto splnění všemi relevantními dokumenty.

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat vedoucí oddělení realizace programů PhDr. Martu Léblovou, tel. 974 818 538, e-mail marta.leblova@mvcr.cz.
 

Finanční zprávy

Spolu s PMZRP je předkládána Finanční zpráva (FZ), s realizovanými výdaji projektu za období od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023 nebo výdaji, které nebyly doposud předloženy v předešlé FZ. Podrobné instrukce k vyplnění naleznete v Pokynu pro příjemce, kapitole 6.3 Finanční zpráva. Schvalování FZ probíhá nezávisle na PMZRP a má stanoveny vlastní termíny. FZ musí být předložena bez ohledu na stav schvalování PMZRP v termínu do 29. 2. 2024 (FZ se neposílá e-mailem k neformální kontrole) prostřednictvím depeše v ISKP14+. Finanční zprávu včetně veškerých povinných dokumentů (přílohy č. 6.1 - 6.4. Pokynu pro příjemce) vložte v jednom zazipovaném souboru jako přílohu této depeše, která musí být podepsána v ISKP14+. Případná doplnění budou řešena stejnou formou. V případě nejasností kontaktuje vedoucího oddělení finančního řízení programů Ing. Jaromíra Čápa, tel. 974 818 532, e-mail jaromir.cap@mvcr.cz nebo Ing. Alexandru Kryvkovou tel. 974 818 524, e-mail alexandra.kryvkova@mvcr.cz.
 

Projekty, u kterých bude předložena 1. PMZRP předkládají Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu - příloha 8.1.1 Pokynu pro příjemce:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo zdravotnictví Portálové řešení elektronického zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví Sekundární využití zdravotních dat
Ministerstvo zdravotnictví Chytrá karanténa 2.0
Ministerstvo zdravotnictví Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb
Ministerstvo zdravotnictví Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury
Ministerstvo zdravotnictví Rezortní informační systém KHS MZČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Hygienické registry
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Rozvoj technologické platformy registrů NZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Rozvoj rezortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů „evidence-informed“ při rozhodování ve veřejné správě
Ministerstvo vnitra Kybernetická bezpečnost - zákon č. 181/2014 Sb.
Ministerstvo vnitra Vytvoření akčního plánu pro rozvoj státní služby v rámci Národního plánu obnovy
Česká správa sociálního zabezpečení Digitální spisovna
Česká správa sociálního zabezpečení Kybernetická bezpečnost IIS ČSSZ
Ministerstvo životního prostředí Úplné elektronické podání rezortu životního prostředí
Digitální a informační agentura (OHA) Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu
Ministerstvo průmyslu a obchodu Jednotný portál evidence kontrol - Kalendář plánovaných kontrol (JePEK)
Ministerstvo pro místní rozvoj e-Turista - online registr ubytovaných hostů v ČR
Ministerstvo kultury Rezortní systém elektronické spisové služby
Český statistický úřad Statistický informační systém - SIS 5.0
Institut klinické a experimentální medicíny Posílení kybernetické bezpečnosti IKEM-dokumentace IKEM - 25
Ústav pro péči o matku a dítě Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu pro péči o matku a dítě
Revmatologický ústav Posílení kybernetické bezpečnosti Revmatologického ústavu
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Posílení kybernetické bezpečnosti FNKV
Nemocnice Na Františku Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Františku
Ústav hematologie a krevní transfuze Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu hematologie a krevní transfuze
Fakultní nemocnice v Motole Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice v Motole
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Posílení kybernetické bezpečnosti Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha

  

Projekty, u kterých bude předložena 2. PMZRP předkládají Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu - příloha 8.1.1 Pokynu pro příjemce:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo vnitra Integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)
Ministerstvo vnitra Rozvoj ROB a souvisejících AIS
Česká správa sociálního zabezpečení Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZ
Česká správa sociálního zabezpečení Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ - další rozvoj ePortálu ČSSZ - IKR - JŘPSV a jeho napojení digitální služby na PO
Česká správa sociálního zabezpečení LPS - Lékařská posudková služba
Česká správa sociálního zabezpečení Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ - Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení na digitální služby na PO
Ministerstvo pro místní rozvoj Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií
Český úřad zeměměřický a katastrální RÚIAN 2020+
Digitální a informační agentura Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu
Digitální a informační agentura Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana)
Digitální a informační agentura Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí
Fakultní nemocnice Olomouc Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicína
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými onemocněními
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví
Nemocnice Na Homolce Posílení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Na Homolce
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice Bulovka Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Bulovka
Psychiatrická nemocnice Bohnice Posílení kybernetické bezpečnosti Psychiatrické nemocnice Bohnice
Fakultní Thomayerova nemocnice Posílení kybernetické bezpečnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice
Digitální a informační agentura Podpora tvorby a aktualizací informačních koncepcí úřadů
Digitální a informační agentura Digitální Česko-Kompetenční centrum NPO

  

Projekty, u kterých bude předložena 3. PMZRP předkládají Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu - příloha 8.1.1 Pokynu pro příjemce:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo vnitra Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)
Ministerstvo vnitra Navyšování kapacity datových center a datových úložišť
Ministerstvo vnitra CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení
Policejní prezidium ČR Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR
NAKIT Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systémy státní správy
Digitální a informační agentura Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu
Digitální a informační agentura Rozvoj IS NIA
Digitální a informační agentura Implementace ZoPDS v prostředí SZR
Digitální a informační agentura Národní certifikační autorita (NCA)
Digitální a informační agentura Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR
Digitální a informační agentura Vybudování eGovernment cloudu - Informační systém cloud computingu
Česká správa sociálního zabezpečení EESSI v národních APV

  

Projekty, u kterých bude předložena 4. PMZRP, předkládají Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu - příloha 8.1.1 Pokynu pro příjemce:

Konečný příjemce Název projektu
Český statistický úřad ROS-2020+
Český statistický úřad ROS-IAIS-2020+

  

Projekty, u kterých byl již splněn milník/cíl, nepředkládají PMZRP, ale zprávu o udržitelnosti. Rozlišují se dva typy zpráv o udržitelnosti dle toho, zda již byla ukončena celková realizace projektu, nebo zda projekt pokračuje v realizaci i po splnění milníku / cíle.

Projekty, které pokračují po splnění milníku / cíle v realizaci předkládají tzv. Průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu po splnění milníku/cíle - příloha č. 8.1.1.2Pokynu pro příjemce. Jedná se o následující projekty:

Konečný příjemce Název projektu
Digitální a informační agentura Roll out CAAIS
Digitální a informační agentura Roll out CzechPOINT 2.0
Ministerstvo spravedlnosti Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště
Ministerstvo spravedlnosti Digitální transformace
Ministerstvo zdravotnictví Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví - interoperabilita I Standardizační prostředí
Ministerstvo zdravotnictví Národní centrum el. zdravotnictví
Ministerstvo vnitra Dohledové centrum eGovernmentu

  

Projekty, u kterých byl již splněn milník/cíl a byla ukončena i celková realizace projektu překládají tzv. Monitorovací zpráva v udržitelnosti - příloha č. 8.1.5.Pokynu pro příjemce. Jedná se o následující projekty:

Konečný příjemce Název projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC
Policejní prezidium ČR Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR
Ministerstvo spravedlnosti Videokonference
Ministerstvo zahraničních věcí Úprava agendového informačního systému ePasy dle novely Zákona o cestovních dokladech č. 329/199 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí Úprava agendového informačního systému EVC2 dle prováděcího rozhodnutí EK z 30. 4. 2020 o zavedení digitální pečeti na jednotném vzoru víz
Ministerstvo zahraničních věcí Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euINIS

  

Projekty, u kterých v tomto monitorovacím období nebude předložena PMZRP, protože je v současné chvíli v řešení jejich Souhrnná monitorovací zpráva (Final Project Report). Data ze Souhrnné monitorovací zprávy budou využita i v rámci průběžného monitoringu.
 

Konečný příjemce Název projektu
Česká správa sociálního zabezpečení Implementace nařízení SDG - Zavedení služby ČSSZ
Dům zahraniční spolupráce Implementace nařízení SDG - Zavedení služby MŠMT
České vysoké učení technické v Praze Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
Ministerstvo spravedlnosti Portál justice
Ministerstvo spravedlnosti Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text
Státní ústav pro kontrolu léčiv Sdílený lékový záznam - rozšíření služby v oblasti správy souhlasů, evidence přístupů
Digitální a informační agentura Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízené přístupu k datům

  

vytisknout  e-mailem